បញ្ជីឱសថរបស់ Medicare

គម្រោង Blue Shield of California Medicare Advantage និង Medicare Prescription Drug Plan នីមួយៗមានបញ្ជីឱសថដែលមានការធានារ៉ាប់រង។ បញ្ជីនេះត្រូវបានហៅថាបញ្ជីឱសថ។ អ្នកអាចចូលប្រាស់បញ្ជីឱសថ ដែលមានការធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងគម្រោង Medicare Advantage និងគម្រោង Medicare Prescription Drug Plan របស់យើង (សូមមើលបញ្ជីឱសថតាមផ្នែកគម្រោងដូចខាងក្រោម)។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីរបៀបស្វែងយល់ឱ្យកាន់តែច្បាស់ស្តីពីបញ្ជីឱសថរបស់អ្នក សូមចូលមើល សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់របស់យើង។ 

 

របៀបដំណើរការ​បញ្ជីឱសថ Medicare របស់យើង៖
បញ្ជីឱសថនីមួយៗរបស់ Blue Shield of California មាន ឱសថដែល រដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឱសថ (FDA) បានត្រួតពិនិត្យមើល និងបានអនុម័ត។ គណៈកម្មការឱសថស្ថាន និងការព្យាបាល (P&T) របស់ Blue Shield បង្កើត និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព បញ្ជីឱសថ  ជាទៀងទាត់ដើម្បីធានាថា បញ្ជីនេះ បំពេញតាមតម្រូវការរបស់ Medicare ទាំងអស់សម្រាប់ឱសថដែលបានដាក់បញ្ចូល និងមិនបានដាក់បញ្ចូល។ 

គណៈកម្មាធិការ P&T របស់ Blue Shield រួមមានគ្រូពេទ្យ និងឱសថការីតាមគ្លីនិកពីបណ្តាញអ្នកផ្តល់សេវា និងឱសថស្ថានរបស់យើង។ សមាជិកគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតមិនមែនជា  និយោជិតរបស់ Blue Shield of California ទេ។ ដើម្បីជួយគ្រូពេទ្យក្នុងការចេញវេជ្ជបញ្ជាឱសថដែលសមស្រប និងមានតម្លៃធូរថ្លៃតាមផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ គណៈកម្មាធិការ P&T ត្រួតពិនិត្យមើលនូវ៖ 

  • ឯកសារផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ
  • ស្លាកឱសថរបស់ FDA 
  • គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការព្យាបាលថ្នាក់ជាតិ ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឱសថ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យលើការអនុញ្ញាតជាមុនចំពោះឱសថនោះ

រាល់ការផ្លាស់ប្តូរដែលមានការណែនាំចំពោះបញ្ជីឱសថរបស់ Blue Shield of California Medicare និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យលើការអនុញ្ញាតជាមុនសម្រាប់ឱសថត្រូវបានអនុម័តមុនគេពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សេវា Medicare និង Medicaid (CMS) ដែលផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យលើកម្មវិធី Medicare។

ប្រសិនបើគម្រោងរបស់អ្នកមិនធានារ៉ាប់រងលើឱសថជាក់លាក់ណាមួយទេ អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យ Blue Shield of California លើកលែងចំពោះច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងការធានារ៉ាប់រងនោះ។ សូមចូលមើល ទំព័រស្តីពីសេចក្តីសម្រេច  លើការធានារ៉ាប់រង និងករណីលើកលែង សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

 

បន្ទះធ្វើតេស្តជំងឺទឹកនោមផ្អែមផ្នែក B របស់ Medicare
គម្រោង Blue Shield 65 Plus (HMO), Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO), Blue Shield Inspire (HMO), Blue Shield 65 Plus Choice Plan (HMO), Blue Shield Select (PPO) និង គម្រោង Blue Shield Enhanced (HMO) គួរមើលផ្នែកខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ស្វែងយល់អំពីបន្ទះតេស្តជាតិស្ករជំងឺទឹកនោមផ្អែមទូទៅក្នុងផ្នែក B៖

គម្រោង Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO), Blue Shield AdvantageOptimum Plan 1 (HMO), Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) នៅក្នុងខោនធី Orange និង San Bernardino គម្រោង Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) និង Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) នៅក្នុងខោនធី Los Angeles និង San Diego គួរមើលផ្នែកខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ស្វែងយល់អំពីបន្ទះតេស្តជាតិស្ករជំងឺទឹកនោមផ្អែមទូទៅក្នុងផ្នែក B៖

 

អំពីការព្យាបាលជាជំហានផ្នែក B
ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោង Blue Shield Select (PPO) ឬ Blue Shield Medicare (PPO) ឱសថផ្នែក B របស់អ្នកអាចស្ថិតនៅក្រោមការព្យាបាលជាជំហាន។

មើលលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការព្យាបាលជាជំហានផ្នែក B

សារសំខាន់អំពីថ្លៃចំណាយរបស់អ្នកសម្រាប់វ៉ាក់សាំង និងថ្នាំអ៊ិនស៊ូលីន៖

  • អ្វីដែលអ្នកត្រូវបង់ថ្លៃសម្រាប់វ៉ាក់សាំង – គម្រោងរបស់យើងធានារ៉ាប់រងលើវ៉ាក់សាំងផ្នែក D ភាគច្រើនដោយឥតគិតថ្លៃចំពោះអ្នក ទោះបីជាអ្នកមិនបានបង់ប្រាក់លើចំណាយបង់មុនរបស់អ្នកក៏ដោយ ប្រសិនបើមាន។ ទូរសព្ទទៅផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជនសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
  • អ្វីដែលអ្នកត្រូវបង់ថ្លៃសម្រាប់ថ្នាំអ៊ិនស៊ូលីន – អ្នកនឹងមិនបង់ថ្លៃលើសពី $35 សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលថ្នាំអ៊ិនស៊ូលីននីមួយៗរយៈពេលមួយខែពីគម្រោងរបស់យើង មិនថាកម្រិតថ្នាក់នៃចំណែកនៃថ្លៃចូលរួមចំណាយស្ថិតនៅលើកម្រិតនោះទេ ទោះបីជាអ្នកមិនបានបង់ប្រាក់ចំណាយបង់មុនរបស់អ្នកក៏ដោយ ប្រសិនបើមាន។

 

កម្មវិធីបង្វិលសងប្រាក់តាមតម្លៃអតិផរណាផ្នែក B៖

បញ្ជីឱសថដែលអាចបង្វិលសងប្រាក់បានពី Medicare ផ្នែក B និងចំនួនទឹកប្រាក់នៃការធានារ៉ាប់រងរួមដែលបានកែតម្រូវសម្រាប់ឱសថទាំងនេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយប្រចាំត្រីមាសពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សេវា Medicare និង Medicaid (CMS)។ 

មើលតម្លៃនៃការធានារ៉ាប់រងរួមលើឱសថដែលអាចសងប្រាក់បានក្នុងផ្នែក B បច្ចុប្បន្ននេះ៖


បញ្ជីឱសថតាមគម្រោងជ្រើសរើសគម្រោងដើម្បីពិនិត្យមើលបញ្ជីឱសថដែលគម្រោងធានារ៉ាប់រង។ បញ្ជីឱសថមាននៅលើអនឡាញ និងជាទម្រង់ PDF សម្រាប់ការទាញយក។ អ្នកត្រូវការកម្មវិធី Adobe Reader ដើម្បីមើល PDF។

Y0118_23_388A1_C 08172023
H2819_23_388A1_C 08172023

ទំព័រដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ 10/13/2023

 

*ច្បាប់ចម្លងឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានកាតព្វកិច្ចត្រូវចុះឈ្មោះ។

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California គឺជាសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Blue Shield Association។

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607។

សម្រាប់គម្រោង Blue Shield Medicare Advantage Plan៖ Blue Shield of California គឺជាគម្រោង HMO, HMO D-SNP, PPO និង PDP ដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយ Medicare និងកិច្ចសន្យាជាមួយកម្មវិធី Medicaid រដ្ឋ California។ ការចុះឈ្មោះនៅក្នុង Blue Shield of California អាស្រ័យទៅលើការបន្តកិច្ចសន្យា។

 
 
ក្រុមហ៊ុនគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋជាធរមាន និងច្បាប់សិទ្ធិស៊ីវិលសហព័ន្ធ និងមិនរើសអើង មិនរាប់បញ្ចូលមនុស្ស ឬប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេខុសៗគ្នាដោយផ្អែកលើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើតជាតិសាសន៍ អត្តសញ្ញាណក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ព័ត៌មានហ្សែន ពូជពង្ស សាសនា ភេទ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ យេនឌ័រ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ទំនោរផ្លូវភេទ អាយុ ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ឬពិការភាពរាងកាយ។ La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。