DANH MỤC THUỐC MEDICARE

Mỗi Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare và Medicare Advantage của Blue Shield of California đều có danh sách các loại thuốc được đài thọ. Danh sách này được gọi là danh mục thuốc. Quý vị có thể truy cập danh sách các loại thuốc được đài thọ trong Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare và Medicare Advantage của chúng tôi (xem phần Danh Mục Thuốc theo chương trình bên dưới). Nếu quý vị có thắc mắc về cách hiểu rõ hơn về danh mục thuốc của mình, hãy truy cập Các câu hỏi thường gặp

 

Cách thức hoạt động của các danh mục thuốc Medicare của chúng tôi:
Mỗi danh mục thuốc của Blue Shield of California đều chứa các loại thuốc mà Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) đã xem xét và chấp thuận. Ủy Ban Dược Phẩm và Trị liệu (P&T) của Blue Shield xây dựng và cập nhật danh mục thuốc thường xuyên để đảm bảo danh mục thuốc đáp ứng tất cả các yêu cầu của Medicare đối với các loại thuốc được bao gồm và loại trừ. 

Ủy Ban P&T của Blue Shield bao gồm các bác sĩ và dược sĩ lâm sàng từ hệ thống nhà thuốc và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Các hội viên bầu cử của ủy ban không phải là  nhân viên của Blue Shield of California. Để hỗ trợ các bác sĩ kê toa thuốc phù hợp về mặt y khoa và tiết kiệm chi phí, Ủy Ban P&T xem xét: 

  • Tài liệu y khoa
  • Nhãn thuốc FDA 
  • Các nguyên tắc và điều kiện điều trị quốc gia nhằm cập nhật danh mục thuốc và tiêu chí cho phép trước cho thuốc

Tất cả các thay đổi được đề xuất đối với danh mục thuốc của Blue Shield of California Medicare và tiêu chí cho phép trước cho thuốc đều được phê duyệt trước tiên bởi Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & Medicaid (CMS), nơi giám sát chương trình Medicare.

Nếu chương trình của quý vị không đài thọ cho một loại thuốc cụ thể, quý vị có thể yêu cầu Blue Shield of California đưa ra ngoại lệ đối với các quy định chi phối phạm vi bảo hiểm. Truy cập trang Quyết định bảo hiểm và ngoại lệ để biết thêm thông tin.

 

Que thử tiểu đường Medicare Phần B
Blue Shield 65 Plus (HMO), Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO), Blue Shield Inspire (HMO), Blue Shield 65 Plus Choice Plan (HMO), Blue Shield Select (PPO) và Blue Shield Enhance (HMO) nên tham khảo phần sau đây để biết thêm thông tin.

Tìm hiểu về que thử tiểu đường được ưu tiên Phần B:

Các chương trình Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO), Blue Shield AdvantageOptimum Plan 1 (HMO), Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) tại các quận Cam và San Bernardino, Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) và Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) tại các quận Los Angeles và San Diego nên tham khảo phần sau để biết thêm thông tin.

Tìm hiểu về que thử tiểu đường được ưu tiên Phần B:

 

Về Trị Liệu Từng Bước Phần B
Nếu quý vị đã ghi danh vào chương trình Blue Shield Select (PPO) hoặc Blue Shield Medicare (PPO), thuốc Phần B của quý vị có thể phải tuân theo quy tắc trị liệu từng bước.

Xem tiêu chí Trị Liệu Từng Bước Phần B:

Thông báo quan trọng về chi phí vắc-xin và chất insulin của quý vị:

  • Số tiền quý vị phải trả cho vắc-xin – chương trình của chúng tôi đài thọ miễn phí hầu hết các loại vắc-xin Phần D cho quý vị, ngay cả khi quý vị chưa thanh toán tiền khấu trừ của mình, nếu có. Hãy gọi tới bộ phận Dịch vụ Khách hàng để biết thêm thông tin.
  • Số tiền quý vị phải trả cho chất insulin – Quý vị sẽ không phải trả quá $35 cho lượng cung cấp mỗi sản phẩm insulin đủ dùng trong một tháng được chương trình của chúng tôi đài thọ, bất kể chi phí cùng chia sẻ đó thuộc bậc nào, ngay cả khi quý vị chưa thanh toán khoản tiền khấu trừ của mình, nếu có.

 

Chương trình giảm trừ theo lạm phát Phần B:

Danh sách các loại thuốc có thể giảm trừ của Medicare Phần B và số tiền đồng bảo hiểm được điều chỉnh cho các loại thuốc này được Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & Medicaid (CMS) công bố hàng quý. 

Xem mức đồng bảo hiểm thuốc có thể giảm trừ Phần B hiện tại:

Danh mục thuốc theo chương trình
Chọn một chương trình để xem danh sách các loại thuốc mà chương trình đó đài thọ. Các danh mục thuốc có trực tuyến và ở định dạng PDF để tải xuống. Quý vị sẽ cần Adobe Reader để xem bản PDF.

Y0118_23_388A1_C 17082023
H2819_23_388A1_C 17082023

Trang được cập nhật lần cuối: Ngày 13 tháng 10 năm 2023

 

*Bản miễn phí mà không cần phải ghi danh.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Bảo lưu mọi quyền.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California là một hội viên độc lập của Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Đối với các Chương trình Medicare Advantage của Blue Shield: Blue Shield of California là một chương trình HMO, HMO D-SNP, PPO và PDP có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với Chương trình Medicaid của tiểu bang California. Ghi danh vào Blue Shield of California phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 
 
Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhân dạng giới tính, xu hướng giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。