ប្រភេទគម្រោង Medicare

មិនថាអ្នកមានសិទ្ធិទទួលគម្រោងថ្មីៗ ឬគ្រាន់តែស្វែងយល់អំពីជម្រើសរបស់អ្នក យើងមានគម្រោង Medicare សម្រាប់អ្នក។ សូមហៅទូរសព្ទមកថ្ងៃនេះ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ (800) 260-9607

ប្រៀបធៀបប្រភេទគម្រោង

គម្រោង Medicare Advantage Plan

គម្រោង Medicare Advantage Plan រួមបញ្ចូលផ្នែក C និង D ដូច្នេះអ្នកអាចប្តូរ Original Medicare សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងដ៏ទូលំទូលាយដោយជារឿយៗ មិនគិតថ្លៃបន្ថែម។

គម្រោង Medicare Supplement

គម្រោង Medicare Supplement (Medigap) ធានារ៉ាប់រងលើការបង់ប្រាក់រួម ការធានារ៉ាប់រងរួម ចំណាយបង់មុន និងការចំណាយផ្សេងទៀតដែល Medicare មិនធានារ៉ាប់រង។

គម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា Medicare

បន្ថែមគម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជាដាច់ដោយឡែក (ផ្នែក D) ដើម្បីជួយបង់ថ្លៃឱសថ។

 

 


 
Original Medicare គម្រោង Medicare Supplement គម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា Medicare (ផ្នែក D) Medicare Advantage (ផ្នែក C និង D)

មន្ទីរពេទ្យ (ផ្នែក A)

 

ការជួបពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត (ផ្នែក B)

 

កាត់បន្ថយការចំណាយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តចេញពីហោប៉ៅ

   

ឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា

   

ទៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌិត ឬមណ្ឌលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលយក Medicare

   

សុខភាពភ្នែក ធ្មេញ និងត្រចៀក1

     
 

ទាក់ទងទៅកាន់រដ្ឋបាលរបបសន្តិសុខសង្គមដើម្បីចុះឈ្មោះ

មើលគម្រោង

មើលគម្រោង

មើលគម្រោង


 

ស្វែងរកគម្រោង Medicare នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក

Loading....
Loading....
Thanks! You’re going to:

We’ve sent you an email with a link and all the relevant information for the event.

ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំ

ទទួលបានចម្លើយចំពោះសំណួរ Medicare របស់អ្នក។ សូមហៅទូរសព្ទទៅអ្នកប្រឹក្សាយោបល់របស់ Blue Shield Medicare តាមរយៈលេខ 800-260-9607 (TTY: 711) ឬកក់ការណាត់ជួបតាមអនឡាញ។

កក់ការណាត់ជួប

ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ Medicare

ចូលរួមសិក្ខាសាលាដោយផ្ទាល់ ឬតាមអនឡាញដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Medicare និងទទួលបានចម្លើយចំពោះសំណួររបស់អ្នក។ 

ស្វែងរកព្រឹត្តិការណ៍

ទាញយកកូនសៀវភៅដោយឥតគិតថ្លៃ*

ទទួលបានច្បាប់ចម្លងដោយឥតគិតថ្លៃអំពី សៀវភៅណែនាំស្វែងរកជម្រើស Medicare របស់អ្នក ដើម្បីស្វែងយល់ពីជម្រើសនៃការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក។ 

ទទួលបានការណែនាំរបស់អ្នក

1អត្ថប្រយោជន៍ប្រែប្រួលទៅតាមគម្រោង និងខោនធី។

Y0118_23_398A_M Accepted 09192023
H2819_23_398A_M Accepted 09192023    
ទំព័រដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ 10/01/2023

*ច្បាប់ចម្លងឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានកាតព្វកិច្ចត្រូវចុះឈ្មោះ។

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California គឺជាសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Blue Shield Association។

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607។

សម្រាប់គម្រោង Blue Shield Medicare Advantage Plan៖ Blue Shield of California គឺជាគម្រោង HMO, HMO D-SNP, PPO និង PDP ដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយ Medicare និងកិច្ចសន្យាជាមួយកម្មវិធី Medicaid រដ្ឋ California។ ការចុះឈ្មោះនៅក្នុង Blue Shield of California អាស្រ័យទៅលើការបន្តកិច្ចសន្យា។

 
 
ក្រុមហ៊ុនគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋជាធរមាន និងច្បាប់សិទ្ធិស៊ីវិលសហព័ន្ធ និងមិនរើសអើង មិនរាប់បញ្ចូលមនុស្ស ឬប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេខុសៗគ្នាដោយផ្អែកលើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើតជាតិសាសន៍ អត្តសញ្ញាណក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ព័ត៌មានហ្សែន ពូជពង្ស សាសនា ភេទ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ យេនឌ័រ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ទំនោរផ្លូវភេទ អាយុ ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ឬពិការភាពរាងកាយ។ La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。