បណ្តាញឱសថស្ថានរបស់ Medicare

គម្រោង Blue Shield of California Medicare Plan មាន បណ្តាញឱសថស្ថានចំនួនពីរប្រភេទ៖

  • ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះចូលក្នុងគម្រោងមួយក្នុងចំណោមគម្រោងខាងក្រោម នោះអ្នកមានសិទ្ធិចូលប្រើឱសថស្ថានទាំងអស់នៅក្នុងបណ្តាញរបស់យើង។ ចំណែកចូលរួមថ្លៃចំណាយរបស់អ្នកនឹងដូចគ្នា ដោយមិនគិតពីឱសថស្ថានដែលអ្នកប្រើ៖
    • គម្រោង Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) នៅក្នុងខោនធី Orange និង San Bernardino
    • គម្រោង Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) នៅក្នុងខោនធី San Joaquin, Merced និង Stanislaus
    • គម្រោង Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) នៅក្នុងខោនធី Los Angeles និង San Diego
  • ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងគម្រោង Blue Shield of California Medicare Advantage ឬគម្រោង Medicare Prescription Drug Plan ណាមួយផ្សេងទៀត បណ្តាញឱសថស្ថានរបស់អ្នករួមមានឱសថស្ថានដែលផ្តល់ចំណែកចូលរួមថ្លៃចំណាយធម្មតា និងឱសថស្ថានដែលផ្តល់ចំណែកចូលរួមថ្លៃចំណាយពេញចិត្ត។ អ្នកអាចទៅកាន់ទាំងពីរ ប៉ុន្តែថ្លៃចំណាយរបស់អ្នកអាចទាបជាងនៅឯឱសថស្ថានដែលផ្តលចំណែកចូលរួមថ្លៃចំណាយពេញចិត្ត។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យគេផ្ញើបញ្ជីឈ្មោះឱសថស្ថានទៅអ្នក សូមហៅទូរសព្ទទៅលេខ (855) 203-3874 (TTY: 711) ឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ MemberSvcs@blueshieldca.com

ឱសថស្ថានក្នុងបណ្តាញដែលផ្តល់ចំណែកចូលរួមថ្លៃចំណាយទូទៅជាមួយគម្រោង Blue Shield of California Medicare Plan
ឱសថស្ថាន Albertsons/Osco/Savon/ Pavilions ទូរសព្ទទៅលេខ (877) 276-9637 (TTY: 711) ដើម្បីស្វែងរកទីតាំងនៅជិតអ្នក។
Costco ទូរសព្ទទៅលេខ (800) 955-2292 (TTY: 711) ដើម្បីស្វែងរកទីតាំងនៅជិតអ្នក។
ដើម្បីប្រើប្រាស់ឱសថស្ថាន Costco បាន អ្នកមិនចាំបាច់តែជាសមាជិករបស់ Costco នោះទេ។
ឱសថស្ថាន CVS ទូរសព្ទទៅលេខ (800) 865-6647 (TTY: 711) ដើម្បីស្វែងរកទីតាំងនៅជិតអ្នក។
Ralphs/Kroger/Fred Meyer ទូរសព្ទទៅលេខ (888) 437-3496 (TTY: 711) ដើម្បីស្វែងរកទីតាំងនៅជិតអ្នក។
ឱសថស្ថាន Safeway និង Vons

ទូរសព្ទទៅលេខ (877) 723-3929 (TTY: 711) ដើម្បីស្វែងរកទីតាំងនៅជិតអ្នក។

ក្រុមហ៊ុន Walmart និង Sam’s Club ទូរសព្ទទៅលេខ (800) 925-6278 (TTY: 711) ដើម្បីស្វែងរកទីតាំងនៅជិតអ្នក។

 

ឧបករណ៍កំណត់ទីតាំងឱសថស្ថាន

ស្វែងរកឱសថស្ថាននៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ បញ្ចូលលេខកូដប្រៃសណីយ៍ ឬអាសយដ្ឋាន ទីក្រុង និងរដ្ឋរបស់អ្នក។ លទ្ធផលស្វែងរកនៃឧបករណ៍កំណត់ទីតាំងឱសថស្ថាននឹងបង្ហាញឱសថស្ថានក្នុងបណ្តាញដែលនៅជិតបំផុត។ អ្នកក៏អាចរក្សាទុក និង/ឬបោះពុម្ពលទ្ធផលស្វែងរករបស់អ្នក ដើម្បីភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកតាមរយៈការជ្រើសរើសរូបតំណាងដែលត្រូវគ្នានៅលើទំព័រលទ្ធផលស្វែងរក។

ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះចូលក្នុងគម្រោង Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP), Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) នៅក្នុងខោនធី San Joaquin, Merced និង Stanislaus នោះគម្រោង Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) នៅក្នុងខោនធី Los Angeles និង San Diego៖


 

សមាជិកគម្រោងជាក្រុមលក្ខណបុគ្គល និងនិយោជករបស់គម្រោង Blue Shield Medicare Advantage Prescription Drug និងគម្រោង Blue Shield Medicare Prescription Drug Plan៖

ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណឱសថស្ថានក្នុងបណ្តាញដែលផ្តល់ចំណែកចូលរួមថ្លៃចំណាយ សូមពិនិត្យមើលថា ការចុះបញ្ជីបង្ហាញថា ពេញចិត្ត នៅក្នុងជួរឈររបស់ប្រភេទឱសថស្ថាន/សេវាកបន្ថែមនៃលទ្ធផលស្វែងរករបស់អ្នក។
 

អ្នកក៏អាចទាញយក បញ្ជីឈ្មោះឱសថស្ថានបានផងដែរ៖

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការជ្រើសរើសឱសថស្ថានដែលចូលរួម ឬចង់សាកសួរអំពីព័ត៌មានបណ្តាញឱសថស្ថានថ្មីៗបំផុត សូមទូរសព្ទទៅផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជនតាមរយៈលេខដែលមាននៅលើបណ្ណសម្គាល់សមាជិករបស់អ្នក។
 

ទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ឱសថមានវេជ្ជបញ្ជាថ្ងៃបន្ថែមរបស់អ្នក

គម្រោង Blue Shield Medicare របស់អ្នកធានារ៉ាប់រងលើការផ្គត់ផ្គង់ថ្ងៃបន្ថែម (90 ឬ 100 ថ្ងៃ អាស្រ័យលើគម្រោងរបស់អ្នក) នៃឱសថថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកនៅគ្រប់ឱសថស្ថានក្នុងបណ្តាញទាំងអស់រួមទាំង CVS Caremark® ដែលជាឱសថស្ថានផ្តល់សេវាតាមប្រៃសណីយ៍របស់យើង។ ឱសថថែទាំគឺជាឱសថដែលត្រូវបានចេញវេជ្ជបញ្ជាដើម្បីព្យាបាលស្ថានភាពវេជ្ជសាស្រ្តជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ ឬមានរយៈពេលយូរ ដូចជាជំងឺហឺត ទឹកនោមផ្អែម សម្ពាធឈាមខ្ពស់ ឬកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ ហើយត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ ដើម្បីថែទាំសុខភាព។ ស្នើសុំវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកសម្រាប់វេជ្ជបញ្ជាផ្គត់ផ្គង់ថ្ងៃបន្ថែមមួយ ។ ប្រសិនបើគម្រោងរបស់អ្នកផ្តល់ជូននូវឱសថស្ថានក្នុងបណ្តាញដោយមានចំណែកចូលរួមថ្លៃចំណាយ​ពេញចិត្ត អ្នកអាចសន្សំសំចៃប្រាក់បាន ប្រសិនបើអ្នកបើកវេជ្ជបញ្ជានៅឱសថស្ថានចំណែកចូលរួមថ្លៃចំណាយពេញចិត្ត ដែលរួមមានឱសថស្ថានលក់រាយដែលបានជ្រើសរើស និងឱសថស្ថានផ្ដល់សេវាតាមប្រៃសណីយ៍ CVS Caremark®។
 

ឱសថស្ថានផ្ដល់សេវាតាមប្រៃសណីយ៍

ការបើកវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នកតាមរយៈឱសថស្ថានផ្ដល់សេវាតាមប្រៃសណីយ៍

ឱសថថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកបានដឹកបញ្ជូនទៅដល់ផ្ទះ ឬការិយាល័យរបស់អ្នកតាមរយៈ CVS Caremark ដែលជាឱសថស្ថានផ្តល់សេវាតាមប្រៃសណីយ៍របស់យើងដោយមិនគិតថ្លៃសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន ឬការចែកចាយធម្មតា។ ឡកចូលទៅក្នុងគណនីសមាជិក Blue Shield of California របស់អ្នកតាមរយៈគេហទំព័រ blueshieldca.com/login។ អ្នកក៏អាចទូរសព្ទទៅកាន់ CVS Caremark® តាមរយៈលេខ (866) 346-7200  (TTY: 711)។ 

ទាញយកទម្រង់បែបបទបញ្ជាទិញ


ឱសថស្ថានឯកទេស

ឱសថស្ថានឯកទេសអាចរកបានសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់របស់គម្រោង Blue Shield of California Medicare Advantage និងគម្រោង Medicare Prescription Drug Plan។ វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកអាចទូរសព្ទ ឬផ្ញើទូរសារអំពីវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នកទៅកាន់ឱសថស្ថានឯកទេសណាមួយនៅក្នុងបណ្តាញរបស់យើង រួមទាំងឱសថស្ថាន CVS Specialty® ។

 តាមអនឡាញ៖ cvsspecialty.com
 តាមទូរសព្ទ៖ (800) 237-2767
 តាមទូរសារ៖ (800) 323-2445

បណ្តាញឱសថស្ថានរបស់ Blue Shield of California រួមមាន ឱសថស្ថានដែលមានតម្លៃទាប និងពេញចិត្តនៅក្នុងខោនធីមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋ California។ ថ្លៃចំណាយទាបដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងឯកសារគម្រោងរបស់យើងសម្រាប់ឱសថស្ថានទាំងនេះប្រហែលជាមិនមាននៅឱសថស្ថានដែលអ្នកប្រើនោះទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីឱសថស្ថានក្នុងបណ្តាញរបស់យើង រួមមានមិនថាជាឱសថស្ថានដែលចង់បានតម្លៃទាបនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកនោះទេ សូមហៅទូរសព្ទទៅលេខសេវាបម្រើអតិថិជននៅលើបណ្ណសម្គាល់របស់អ្នក ពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 8 យប់ បានប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ឬមើលបញ្ជីឈ្មោះឱសថស្ថានលើអនឡាញតាមរយៈគេហទំព័រ blueshieldca.com/medpharmacy2024

 

គម្រោង Group Medicare Advantage Only

គម្រោង Group Medicare Advantage Only មិនមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែក D ជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនេះទេ។ សូមមើលគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផ្នែក D របស់អ្នកសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើអត្ថប្រយោជន៍តាមវេជ្ជបញ្ជាផ្នែក D។

គម្រោង Group Medicare Advantage Only

គម្រោង Group Medicare Advantage Only មិនមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែក D ជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនេះទេ។ សូមមើលគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផ្នែក D របស់អ្នកសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើអត្ថប្រយោជន៍តាមវេជ្ជបញ្ជាផ្នែក D។

Y0118_23_388A1_C 08172023

H2819_23_388A1_C 08172023

ទំព័រដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ 10/14/2023

*ច្បាប់ចម្លងឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានកាតព្វកិច្ចត្រូវចុះឈ្មោះ។

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California គឺជាសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Blue Shield Association។

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607។

សម្រាប់គម្រោង Blue Shield Medicare Advantage Plan៖ Blue Shield of California គឺជាគម្រោង HMO, HMO D-SNP, PPO និង PDP ដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយ Medicare និងកិច្ចសន្យាជាមួយកម្មវិធី Medicaid រដ្ឋ California។ ការចុះឈ្មោះនៅក្នុង Blue Shield of California អាស្រ័យទៅលើការបន្តកិច្ចសន្យា។

 
 
ក្រុមហ៊ុនគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋជាធរមាន និងច្បាប់សិទ្ធិស៊ីវិលសហព័ន្ធ និងមិនរើសអើង មិនរាប់បញ្ចូលមនុស្ស ឬប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេខុសៗគ្នាដោយផ្អែកលើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើតជាតិសាសន៍ អត្តសញ្ញាណក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ព័ត៌មានហ្សែន ពូជពង្ស សាសនា ភេទ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ យេនឌ័រ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ទំនោរផ្លូវភេទ អាយុ ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ឬពិការភាពរាងកាយ។ La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。