បញ្ជីឈ្មោះអ្នកផ្ដល់សេវា Medicare

បញ្ជីឈ្មោះអ្នកផ្តល់សេវាផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត

Blue Shield Inspire (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF, 4 MB)
Blue Shield Select (PPO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  3 MB) ភាសាចិន (ប្រពៃណី) (PDF, 4 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF, 4 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF, 5 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF  5 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF 5 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF 5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – ភាសាអង់គ្លេស (PDF, 11 MB) ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF, 11 MB) ភាសាអារ៉ាប់ (PDF, 19 MB) ភាសាអាមេនី (PDF, 11 MB) ភាសាខ្មែរ (PDF, 12 MB) ភាសាចិន (សាមញ្ញ) (PDF, 13 MB) ភាសាចិន (ប្រពៃណី) (PDF, 11 MB) ភាសាហ្វាស៊ី (PDF, 19 MB) ភាសាកូរ៉េ (PDF, 11 MB) ភាសារុស្ស៊ី (PDF, 11 MB) ភាសាតាហ្កាឡុក (PDF, 11 MB) ភាសាវៀតណាម (PDF, 12 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF, 5 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  5 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  5 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – ភាសាអង់គ្លេស (PDF, 11 MB) ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF, 11 MB) ភាសាអារ៉ាប់ (PDF, 19 MB) ភាសាអាមេនី (PDF, 11 MB) ភាសាខ្មែរ (PDF, 12 MB) ភាសាចិន (សាមញ្ញ) (PDF, 13 MB) ភាសាចិន (ប្រពៃណី) (PDF, 11 MB) ភាសាហ្វាស៊ី (PDF, 19 MB) ភាសាកូរ៉េ (PDF, 11 MB) ភាសារុស្ស៊ី (PDF, 11 MB) ភាសាតាហ្កាឡុក (PDF, 11 MB) ភាសាវៀតណាម (PDF, 12 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  5 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF, 5 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  3 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF, 3 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – ភាសាអង់គ្លេស (PDF, 10 MB) ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF, 11 MB) ភាសាអារ៉ាប់ (PDF, 19 MB) ភាសាអាមេនី (PDF, 11 MB) ភាសាខ្មែរ (PDF, 12 MB) ភាសាចិន (សាមញ្ញ) (PDF, 13 MB) ភាសាចិន (ប្រពៃណី) (PDF, 11 MB) ភាសាហ្វាស៊ី (PDF, 19 MB) ភាសាកូរ៉េ (PDF, 11 MB) ភាសារុស្ស៊ី (PDF, 11 MB) ភាសាតាហ្កាឡុក (PDF, 11 MB) ភាសាវៀតណាម (PDF, 12 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  5 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  5 MB)  
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  5 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  5 MB) Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – ភាសាអង់គ្លេស (PDF, 10 MB) ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF, 11 MB) ភាសាអារ៉ាប់ (PDF, 19 MB) ភាសាអាមេនី (PDF, 11 MB) ភាសាខ្មែរ (PDF, 12 MB) ភាសាចិន (សាមញ្ញ) (PDF, 13 MB) ភាសាចិន (ប្រពៃណី) (PDF, 11 MB) ភាសាហ្វាស៊ី (PDF, 19 MB) ភាសាកូរ៉េ (PDF, 11 MB) ភាសារុស្ស៊ី (PDF, 11 MB) ភាសាតាហ្កាឡុក (PDF, 11 MB) ភាសាវៀតណាម (PDF, 12 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  3 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  3 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF, 3 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  3 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – ភាសាអង់គ្លេស (PDF, 10 MB) ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF, 11 MB) ភាសាអារ៉ាប់ (PDF, 19 MB) ភាសាអាមេនី (PDF, 11 MB) ភាសាខ្មែរ (PDF, 12 MB) ភាសាចិន (សាមញ្ញ) (PDF, 13 MB) ភាសាចិន (ប្រពៃណី) (PDF, 11 MB) ភាសាហ្វាស៊ី (PDF, 19 MB) ភាសាកូរ៉េ (PDF, 11 MB) ភាសារុស្ស៊ី (PDF, 11 MB) ភាសាតាហ្កាឡុក (PDF, 11 MB) ភាសាវៀតណាម (PDF, 12 MB)


 

Blue Shield Inspire (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  2 MB)
Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  3 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF, 4 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  4 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  4 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  5 MB)
Blue Shield Select (PPO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF, 5 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF, 5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  5 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  4 MB)
Blue Shield 65 Plus Choice Plan (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  4 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) (សម្រាប់តែខោនធី San Bernardino តែប៉ុណ្ណោះ) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF, 4 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  4 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) ភាសាអង់គ្លេស (PDF, 6 MB) ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF, 7 MB) ភាសាអារ៉ាប់ (PDF, 11 MB) ភាសាចិន (សាមញ្ញ) (PDF, 13 MB) ភាសាចិន (បុរាណ) (PDF, 7 MB) ភាសាហ្វាស៊ី (PDF, 11 MB) ភាសាតាហ្កាឡុក (PDF, 7 MB) ភាសាវៀតណាម (PDF, 7 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan  1 (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  2 MB)
Blue Shield Select (PPO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  2 MB)


 

Blue Shield Inspire (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  2 MB)
Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  3 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  2 MB)


 

Blue Shield Inspire (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  2 MB)


 

Blue Shield Inspire (HMO) – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF,  2 MB)


 

បញ្ជីឈ្មោះអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពធ្មេញ សុខភាពត្រចៀក ការថែទាំផ្សេងទៀត និងសុខភាពភ្នែក

បញ្ជីឈ្មោះអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពធ្មេញ—Blue Shield TotalDual (HMO D-SNP) ៖

Fresno (PDF, 756 KB) ខោនធី Los Angeles—Greater LA (PDF, 2 MB) ខោនធី Los Angeles—Long Beach (PDF, 2 MB) ខោនធី Los Angeles—San Fernando Valley (PDF, 2 MB) ខោនធី Los Angeles—San Gabriel Valley (PDF, 2 MB) ខោនធី Los Angeles—South Bay (PDF, 967 KB) Merced (PDF, 756 KB) ខោនធី Orange (PDF, 3 MB) San Benardino (PDF, 2 MB) ខោនធី San Diego (PDF, 946 KB) San Joaquin (PDF, 769 KB) Stanislaus (PDF, 769 KB)

គម្រោង Dental Directories-Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) ៖

ខោធី Los Angeles —Greater LA (PDF, 2 MB) ខោធី Los Angeles —Long Beach (PDF, 2 MB) ខោធី Los Angeles —San Fernando Valley (PDF, 2 MB) Los Angeles Valley—San Gabriel Valley (PDF, 2 MB) ខោធី Los Angeles —South Bay (PDF, 967 KB) ខោធី Orange (PDF, 3 MB) San Diego (PDF, 946 KB)

បញ្ជីឈ្មោះអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពធ្មេញ—Blue Shield Inspire (HMO D-SNP)៖

Fresno (PDF, 756 KB) ខោធី Los Angeles -Greater LA (PDF, 2 MB) ខោធី Los Angeles -Long Beach (PDF, 2 MB) ខោធី Los Angeles -San Fernando Valley (PDF, 2 MB) ខោធី Los Angeles -San Gabriel Valley (PDF, 2 MB) ខោធី Los Angeles -South Bay (PDF, 967 KB) Merced (PDF, 756 KB) ខោធី Orange (PDF, 3 MB) San Benardino (PDF, 1 MB) San ខោធី Diego (PDF, 946 KB) San Joaquin (PDF, 769 KB) Stanislaus (PDF, 769 KB)

បញ្ជីឈ្មោះអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពធ្មេញ—Blue Shield AdvantageOptimum Plan 1 (HMO)៖

ខោធី Los Angeles —Greater LA (PDF, 2 MB) ខោធី Los Angeles —Long Beach (PDF, 2 MB) ខោធី Los Angeles —San Fernando Valley (PDF, 2 MB) Los Angeles Valley—San Gabriel Valley (PDF, 2 MB) ខោធី Los Angeles —South Bay (PDF, 967 KB) ខោធី Orange (PDF, 3 MB) San Diego (PDF, 946 KB)


 

បញ្ជីឈ្មោះអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពត្រចៀកEpic1 Hearing – ភាសាអង់គ្លេស (PDF, 271 KB)


 

បញ្ជីឈ្មោះអ្នកផ្តល់សេវាចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ – ភាសាអង់គ្លេស/ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF, 2 MB) ភាសាអារ៉ាប់ (PDF, 2 MB) ភាសាអាមេនី (PDF, 2 MB) ភាសាចិន (PDF, 2 MB) ភាសាហ្វាស៊ី (PDF, 2 MB) ភាសាខ្មែរ (PDF, 2 MB) ភាសាកូរ៉េ (PDF, 2 MB) ភាសារុស្ស៊ី (PDF, 2 MB) ភាសាតាហ្កាឡុក (PDF, 2 MB) ភាសាវៀតណាម (PDF, 2 MB)


 

បញ្ជីរាយឈ្មោះអ្នកផ្ដល់សេវា សុខភាពភ្នែក – អង់គ្លេស/អេស្ប៉ាញ (PDF, 2 MB) អារ៉ាប់ (PDF, 2 MB) អាមេនី (PDF, 2 MB) ចិន (PDF, 2 MB) ហ្វាស៊ី (PDF, 2 MB) ខ្មែរ (PDF, 2 MB) កូរ៉េ (PDF, 2 MB) រុស្ស៊ី (PDF, 2 MB) តាហ្កាឡុក (PDF, 2 MB) វៀតណាម (PDF, 2 MB)


 

សេចក្តីជូនដំណឹងពហុភាសារបស់គម្រោង Blue Shield Medicare Advantage Prescription Drug Plans – ភាសាអង់គ្លេស (PDF, 1 MB)
សេចក្តីជូនដំណឹងពហុភាសារបស់គម្រោង Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) និងគម្រោង Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) – អង់គ្លេស (PDF, 1 MB)


 

សូមមើលបញ្ជីកម្មវិធីរុករកដែលត្រូវគ្នា របស់យើង នៅពេលដែលទាញយក ឬមើលឯកសារជាទម្រង់ PDF។

ប្រសិនបើអ្នកចង់បានជំនួយក្នុងការស្វែងយល់អំពីឯកសាររបស់អ្នក សូមទូរសព្ទទៅផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជនរបស់ Blue Shield of California៖

សេវាបម្រើអតិថិជនគម្រោង គម្រោង Blue Shield of California Medicare Advantage Prescription Drug Plans តាមរយៈលេខ (800) 776-4466 (TTY:711) ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់។ ពួកគេទាក់ទងបានប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។  

សេវាបម្រើអតិថិជនរបស់គម្រោង Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) និង Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) តាមរយៈលេខ៖ (800) 452-4413 (TTY: 711) ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់។ ពួកគេអាចទាក់ទងបានប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ។  

1 EPIC Hearing Healthcare គឺជាអង្គភាពឯករាជ្យដែលគ្រប់គ្រងសេវាកម្មក្នុងនាមជា Blue Shield of California។

Y0118_23_408B2_M Accepted 12042023

H2819_23_408B2_M Accepted 12042023

ទំព័រដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖  1/1/2024

*ច្បាប់ចម្លងឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានកាតព្វកិច្ចត្រូវចុះឈ្មោះ។

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California គឺជាសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Blue Shield Association។

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607។

សម្រាប់គម្រោង Blue Shield Medicare Advantage Plan៖ Blue Shield of California គឺជាគម្រោង HMO, HMO D-SNP, PPO និង PDP ដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយ Medicare និងកិច្ចសន្យាជាមួយកម្មវិធី Medicaid រដ្ឋ California។ ការចុះឈ្មោះនៅក្នុង Blue Shield of California អាស្រ័យទៅលើការបន្តកិច្ចសន្យា។

 
 
ក្រុមហ៊ុនគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋជាធរមាន និងច្បាប់សិទ្ធិស៊ីវិលសហព័ន្ធ និងមិនរើសអើង មិនរាប់បញ្ចូលមនុស្ស ឬប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេខុសៗគ្នាដោយផ្អែកលើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើតជាតិសាសន៍ អត្តសញ្ញាណក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ព័ត៌មានហ្សែន ពូជពង្ស សាសនា ភេទ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ យេនឌ័រ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ទំនោរផ្លូវភេទ អាយុ ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ឬពិការភាពរាងកាយ។ La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。