Makipag-ugnayan sa amin

Mga pangkalahatang tanong

Para sa mga pangkalahatang tanong tungkol sa Medicare Supplement Plans, Medicare Advantage - Prescription Drug Plans, at Medicare Prescription Drug Plans ng Blue Shield of California:

Telepono: (855) 203-3874 (TTY: 711)

Mga Oras: 8 a.m. hanggang 8 p.m., pitong araw sa isang linggo, mula Oktubre 1 hanggang Marso 31, at 8 a.m. hanggang 8 p.m., tuwing weekday mula Abril 1 hanggang Setyembre 30
 

Programa ng Medicare

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga plano at patakaran ng Medicare:

Telepono: (800) MEDICARE (1-800-633-4227) / TTY: (877) 486-2048

Mga Oras: 24 oras sa isang araw / 7 araw sa isang linggo
 

Centers for Medicare at Medicaid Services

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Center for Medicare at Medicaid Services:

Bisitahin ang www.medicare.gov
 

Serbisyo sa Customer

Medicare Advantage Prescription Drug Plans

Ang mga miyembrong may Medicare Advantage Prescription Drug Plan na gustong alamin ang higit pa tungkol sa kanilang plano ay kailangang tumawag sa:

Telepono: (800) 776-4466 (TTY: 711)

Mga Oras: 8 a.m. hanggang 8 p.m., pitong araw sa isang linggo
 

Dual Special Needs Plans

Ang mga miyembrong may anumang Dual Special Needs Plans (D-SNP) na gustong alamin ang higit pa tungkol sa kanilang plano ay kailangang tumawag sa:

Telepono: (800) 452-4413 (TTY: 711)

Mga Oras: 8 a.m. hanggang 8 p.m., pitong araw sa isang linggo
 

Medicare Prescription Drug Plans

Ang mga miyembro ng Blue Shield Medicare Prescription Drug Plan (Medicare Part D) na may mga tanong tungkol sa kanilang coverage sa iniresetang gamot ay kailangang tumawag sa:

Telepono: (888) 239-6469 (TTY: 711)

Mga Oras: 8 a.m. hanggang 8 p.m., pitong araw sa isang linggo

 

Tungkol sa inyong mga vendor ng mga benepisyo

Pinangangasiwaan ng o isinasaayos ang mga programa ng kalusugan at kagalingan sa pamamagitan ng sumusunod na mga independiyenteng kumpanya (ang benepisyo ay mag-iba batay sa inyong plano):

  • Alternative Care (para lang sa mga miyembro ng Medicare Supplement) - ibinibigay ang mga serbisyo ng ChooseHealthy® program na ginawang available sa pamamagitan ng ChooseHealthy, Inc., isang subsidiary ng American Specialty Health Incorporated (ASH)*
  • SilverSneakers® - Tivity Health
  • Ang EPIC Hearing Healthcare ay isang independiyenteng entity na nangangasiwa ng mga serbisyo sa ngalan ng Blue Shield of California.
  • Ang LifeStation ay isang independiyenteng entity na nangangasiwa ng mga serbisyo sa ngalan ng Blue Shield of California.
  • Pinangangasiwaan ng Vision Service Plan (VSP) ang mga benepisyo para sa paningin ng Blue Shield. Ang VSP ay isang plano ng mga serbisyo ng pangangalaga sa paningin na lisensyado ng Departamento ng Pinapamahalaang Pangangalagang Pangkalusugan ng California, na nakikipagkontrata sa Blue Shield upang pangangasiwaan ang paghahatid ng eyewear at mga pagsusulit sa mata na saklaw sa ilalim ng benepisyo sa paningin na ito. Nakikipagkontrata rin ang VSP sa Blue Shield upang magsilbi bilang tagapangasiwa ng mga claim para sa pagpoproseso ng mga claim para sa mga saklaw na serbisyong natanggap mula sa Mga Kalahok at Hindi Kalahok na Provider ng VSP.

*Ang mga alternatibong diskwento sa pangangalaga ay available sa ilang miyembro na may Blue Shield medical plan. Pakitandaan na ang ChooseHealthy program ay hindi insurance. Kailangang suriin niyo muna kung aling mga benepisyo ng insurance ang mayroon kayo bago gamitin ang programa ng diskwentong ito. Nagbibigay ang ChooseHealthy program ng mga diskwento mula sa mga provider ng espesyalidad na pangangalagang pangkalusugan. Obligasyon ninyong bayaran ang lahat ng serbisyo mula sa mga provider na iyon ngunit makakatanggap ng diskwento mula sa mga kalahok na provider na iyon para sa mga serbisyong kalakip sa programa. Hindi nagsasagawa ang ChooseHealthy ng anumang mga direktang pagbabayad sa mga kalahok na provider. Walang pananagutan ang ChooseHealthy program para sa pagbibigay o pagtitiyak ng mga serbisyo o walang inaakong pananagutan para sa kalidad ng mga serbisyong ibinibigay. Ang mga diskwento sa mga serbisyong available sa pamamagitan ng ChooseHealthy program ay maaaring magbago. Pakitingnan ang website ng ChooseHealthy para sa kasalukuyang availability.

Ang mga produkto at serbisyong inilarawan ay hindi inalok o ginarantiya sa ilalim ng aming kontrata sa Medicare program. Bukod dito, hindi napapailalim ang mga ito sa proseso ng mga apela ng Medicare. Anumang mga hindi pagkakaunawaan patungkol sa mga produkto at serbisyo ay maaaring sumailalim sa proseso ng karaingan ng Blue Shield. Kung sakaling magkaroon ng problema sa value-added na bagay o serbisyo, mangyaring tumawag sa Serbisyo sa Customer sa (800) 776-4466 (TTY: 711).

Y0118_23_379A_M Tinanggap 12202023
H2819_23_379A_M Tinanggap 12202023
Huling na-update ang pahina: 01/01/2024

*Libreng kopya nang walang obligasyong mag-enroll.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Nakareserba ang lahat ng karapatan.

Ang California Physician’s Service DBA Blue Shield of California ay isang nagsasariling miyembro ng Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Para sa Blue Shield Medicare Advantage Plans: Ang Blue Shield of California ay isang HMO, HMO D-SNP, PPO at PDP na plano na may kontrata sa Medicare at kontrata sa California State Medicaid Program. Nakadepende ang pagpapa-enroll sa Blue Shield of California sa pag-renew ng kontrata.

 
 
Sumusunod ang kumpanya sa mga naaangkop na batas ng estado at pederal na batas sa karapatang sibil at hindi ito nandidiskrimina, nagbubukod ng mga tao, o pinapakitunguhan sila nang naiiba, batay sa lahi, kulay, pinagmulang bansa, kinabibilangang etnikong pangkat, medikal na kondisyon, genetic na impormasyon, lipi, relihiyon, kasarian, katayuan sa pag-aasawa, kinikilalang kasarian, sekswal na oryentasyon, edad, kapansanan sa pag-iisip, o pisikal na kapansanan. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。