ធនធានឱសថស្ថាន

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ទំនិញដែលមិនតម្រូវឱ្យមានវេជ្ជបញ្ជា (OTC)

គម្រោងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍នេះ រួមមានចំនួនទឹកប្រាក់ប្រចាំត្រីមាស ដើម្បីធានារ៉ាប់រងលើទំនិញសម្រាប់សុខភាព និងសុខុមាលភាពដែលមិនតម្រូវឱ្យមានវេជ្ជបញ្ជា

បញ្ជីឱសថរបស់ Medicare

គម្រោង Medicare Advantage និង Medicare Prescription Drug Plans របស់យើងរួមមាន បញ្ជីឱសថដែលមានការធានារ៉ាប់រង

បណ្តាញឱសថស្ថាន

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀប និងកន្លែងទទួលឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នក 

Price Check My Rx

វិបផតថលសមាជិករបស់អ្នករួមមានឧបករណ៍ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីប្រៀបធៀបថ្លៃចំណាយលើឱសថរបស់អ្នកទៅនឹងជម្រើសដែលមានផ្សេងទៀត

សេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រង និងករណីលើកលែង

សុំឱ្យមានការធានារ៉ាប់រងលើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជាជាក់លាក់

ស្វែងយល់ពីរបៀប

 

គោលការណ៍ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ

តើមានអ្វីកើតឡើងជាមួយនឹងវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នក នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះចូលក្នុងគម្រោង Medicare ដែលរួមបញ្ចូលអត្ថប្រយោជន៍តាមវេជ្ជបញ្ជា?

យល់ដឹងអំពីដំណើរការក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឱសថរបស់យើង

 

សេវាសម្រាប់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងការព្យាបាលដោយប្រើឱសថ 

ទទួលបានជំនួយពាក់ព័ន្ធនឹងឱសថរបស់អ្នក កែលម្អលទ្ធផល និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម

 

សេវាអ្នកផ្តល់សេវាដែលជាឱសថការី

ទទួលបានជំនួយក្នុងការគ្រប់គ្រងឱសថរបស់អ្នកដោយមិនគិតថ្លៃបន្ថែមចំពោះអ្នក

ស្វែងយល់បន្ថែម

 

ធនធានឱសថស្ថាន Medicare ឆ្នាំ 2023

ស្វែងរកព័ត៌មានស្តីពីអត្ថប្រយោជន៍ឱសថស្ថានឆ្នាំ 2023

MULTI-PLAN_23_388A_C 07252023
ទំព័រដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ 10/01/2023

*ច្បាប់ចម្លងឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានកាតព្វកិច្ចត្រូវចុះឈ្មោះ។

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California គឺជាសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Blue Shield Association។

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607។

សម្រាប់គម្រោង Blue Shield Medicare Advantage Plan៖ Blue Shield of California គឺជាគម្រោង HMO, HMO D-SNP, PPO និង PDP ដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយ Medicare និងកិច្ចសន្យាជាមួយកម្មវិធី Medicaid រដ្ឋ California។ ការចុះឈ្មោះនៅក្នុង Blue Shield of California អាស្រ័យទៅលើការបន្តកិច្ចសន្យា។

 
 
ក្រុមហ៊ុនគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋជាធរមាន និងច្បាប់សិទ្ធិស៊ីវិលសហព័ន្ធ និងមិនរើសអើង មិនរាប់បញ្ចូលមនុស្ស ឬប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេខុសៗគ្នាដោយផ្អែកលើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើតជាតិសាសន៍ អត្តសញ្ញាណក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ព័ត៌មានហ្សែន ពូជពង្ស សាសនា ភេទ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ យេនឌ័រ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ទំនោរផ្លូវភេទ អាយុ ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ឬពិការភាពរាងកាយ។ La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。