កម្មវិធីសន្សំប្រាក់ Medicare និងជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រសិនបើអ្នកមានប្រាក់ចំណូល និងទ្រព្យសម្បត្តិមានកម្រិត អ្នកអាចមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធីសន្សំប្រាក់ Medicare ដើម្បីជួយអ្នកបង់ប្រាក់សម្រាប់ Medicare របស់អ្នក។ កម្មវិធីសន្សំប្រាក់ Medicare មានចំនួនបួនប្រភេទ។ 


កម្មវិធីសន្សំប្រាក់ Medicare មានចំនួនបួនប្រភេទ

កម្មវិធីអ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍ Medicare ដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ (QMB)

កម្មវិធី QMB ជួយបង់ប្រាក់សម្រាប់៖

 • ថ្លៃបង់ធានារ៉ាប់រង Medicare ផ្នែក A
 • ថ្លៃបង់ធានារ៉ាប់រង Medicare ផ្នែក B
 • ចំណាយបង់មុន ការធានារ៉ាប់រងរួម ការបង់ប្រាក់រួម (សម្រាប់សេវា និងទំនិញដែល Medicare ធានារ៉ាប់រង)

កម្មវិធីអ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពី Medicare ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបជាក់លាក់ (SLMB)

កម្មវិធី SLMB អាចជួយបង់ប្រាក់សម្រាប់៖

 • ថ្លៃបង់ធានារ៉ាប់រង Medicare ផ្នែក B (អ្នកត្រូវតែមានទាំងផ្នែក A និងផ្នែក B ដើម្បីមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។)

កម្មវិធីសម្រាប់បុគ្គលដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ (QI)

កម្មវិធី QI អាចជួយបង់ប្រាក់សម្រាប់៖

 • ថ្លៃបង់ធានារ៉ាប់រង Medicare ផ្នែក B (អ្នកត្រូវតែមានទាំងផ្នែក A និងផ្នែក B ដើម្បីមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។)

កម្មវិធីសម្រាប់ជនពិការ និងបុគ្គលធ្វើការដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ (QDWI)

កម្មវិធី QDWI អាចជួយបង់ប្រាក់សម្រាប់៖

 • ថ្លៃបង់ធានារ៉ាប់រង Medicare ផ្នែក A តែប៉ុណ្ណោះ
   

ការបង់ប្រាក់លើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជាផ្នែក D របស់អ្នក

អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលមានកម្រិត អាចមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជំនួយបន្ថែម ដើម្បីបង់ប្រាក់លើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជារបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើមានសិទ្ធិ Medicare អាចបង់ប្រាក់លើឱសថរហូតដល់ 100% -- រួមមានថ្លៃធានារ៉ាប់រងលើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជាប្រចាំខែ ការកាត់កងប្រចាំឆ្នាំ និងការធានារ៉ាប់រងរួម។ លើសពីនេះ អ្នកដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងមិនត្រូវទទួលរងនូវចន្លោះការធានារ៉ាប់រង ឬការពិន័យដោយការចុះឈ្មោះយឺតយ៉ាវនោះទេ។

ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានជំនួយបន្ថែមពី Medicare ដើម្បីជួយបង់ប្រាក់លើគម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជារបស់ Medicare នោះចំនួននៃជំនួយបន្ថែមដែលអ្នកទទួលបាននឹងកំណត់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងសរុបប្រចាំខែរបស់អ្នកក្នុងនាមជាសមាជិកនៃគម្រោងរបស់យើង។

ទាញយកតារាង ដើម្បីមើលថាតើថ្លៃធានារ៉ាប់រងគម្រោងប្រចាំខែរបស់អ្នកនឹងមានកម្រិតណា ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានជំនួយបន្ថែម។

តារាងសង្ខេបអំពីថ្លៃបង់ធានារ៉ាប់រង MAPD LIS៖ អង់គ្លេស (PDF, 161 MB) / ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF, X MB)

តារាងសង្ខេបអំពីថ្លៃបង់ធានារ៉ាប់រង PDP LIS៖ អង់គ្លេស (PDF, 180 MB) / ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF, X MB)

តារាងសង្ខេបអំពីថ្លៃបង់ធានារ៉ាប់រង PDP LISអង់គ្លេស (PDF, 78 MB) / ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF, X MB)
 

តើខ្ញុំដឹងដោយរបៀបណាថាតើខ្ញុំមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជំនួយបន្ថែមដែរឬទេ?

ប្រសិនបើអ្នកជឿថា អ្នកមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប (LIS) ហើយកំពុងបង់ប្រាក់ 100% នៃថ្លៃធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក អ្នកអាចទាក់ទងទៅកាន់ធនធានខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

 • (800) MEDICARE ឬ (800) 633-4227 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ (លើកលែងតែថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់សហព័ន្ធមួយចំនួន)។ អ្នកប្រើ TTY គួរតែទូរសព្ទទៅលេខ (877) 486-2048 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ/ប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។
 • ការិយាល័យរបបសន្តិសុខសង្គមតាមលេខ (800) 772-1213 ចន្លោះពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 7 យប់ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ។ អ្នកប្រើ TTY គួរតែទូរសព្ទទៅលេខ (800) 325-0778 ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ https://www.ssa.gov/benefits/medicare/prescriptionhelp
 • ការិយាល័យ Medicaid នៅរដ្ឋរបស់អ្នក
 • Blue Shield of California តាមលេខ (855) 203-3874។ យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយដល់អ្នក។
   

ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម

អត្ថបទមានប្រយោជន៍

ស្វែងរកព័ត៌មានអំពីសុខភាព និងការថែទាំសុខភាព ដើម្បីជួយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗ រស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នក ហើយទទួលបានបន្ថែមពីគម្រោងសុខភាពរបស់អ្នក។

អានបន្ថែម

វីដេអូព័ត៌មាន

សូមរីករាយជាមួយវីដេអូព័ត៌មានអំពីទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗនៃ Medicare និងជម្រើសការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក។

មើលឥឡូវ

សំណួរដែលគេសួរជាញឹកញាប់

ទទួលបានចម្លើយចំពោះសំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់បំផុតរបស់យើងអំពី Medicare។

ទទួលបានចម្លើយ

នេះមិនមែនជាការពណ៌នាពេញលេញអំពីអត្ថប្រយោជន៍ទេ។ សមាជិកបច្ចុប្បន្នអាចទាក់ទងផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជនតាមរយៈលេខ (800) 776-4466 (TTY: 711) សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ ម៉ោងធ្វើការពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 8 យប់ ប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ សមាជិកដែលមានគម្រោង Blue Shield of California Dual Special Needs Plan អាចទាក់ទងទៅលេខ (800) 452-4413 (TTY:711) ពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 8 យប់ ប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។

Y0118_23_379A2_M Accepted 12202023
H2819_23_379A2_M Accepted 12202023
ទំព័រដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ 01/01/2024

*ច្បាប់ចម្លងឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានកាតព្វកិច្ចត្រូវចុះឈ្មោះ។

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California គឺជាសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Blue Shield Association។

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607។

សម្រាប់គម្រោង Blue Shield Medicare Advantage Plan៖ Blue Shield of California គឺជាគម្រោង HMO, HMO D-SNP, PPO និង PDP ដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយ Medicare និងកិច្ចសន្យាជាមួយកម្មវិធី Medicaid រដ្ឋ California។ ការចុះឈ្មោះនៅក្នុង Blue Shield of California អាស្រ័យទៅលើការបន្តកិច្ចសន្យា។

 
 
ក្រុមហ៊ុនគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋជាធរមាន និងច្បាប់សិទ្ធិស៊ីវិលសហព័ន្ធ និងមិនរើសអើង មិនរាប់បញ្ចូលមនុស្ស ឬប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេខុសៗគ្នាដោយផ្អែកលើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើតជាតិសាសន៍ អត្តសញ្ញាណក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ព័ត៌មានហ្សែន ពូជពង្ស សាសនា ភេទ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ យេនឌ័រ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ទំនោរផ្លូវភេទ អាយុ ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ឬពិការភាពរាងកាយ។ La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。