ធនធានសមាជិក BLUE SHIELD OF CALIFORNIA MEDICARE

សមាជិកគម្រោង Blue Shield of California Medicare ឬ Medicare Supplement Plan មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់កម្មវិធីគាំទ្រដ៏រឹងមាំ និងអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យ។

កម្មវិធីជំនួយ
អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធីសម្រាប់ខោនធី រដ្ឋ និងសហព័ន្ធ។ កម្មវិធីទាំងនេះអាចជួយដល់តម្រូវការសុខភាព និងថ្លៃចំណាយទាបរបស់អ្នក។

ស្វែងរកជំនួយ

 

ការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់សមាជិកគម្រោង Medicare Supplement Plan
ពីឧបករណ៍ជំនួយការស្តាប់ទៅការថែទាំជំនួស និងច្រើនទៀតស្វែងយល់អំពីកម្មវិធីដែលអាចជួយដល់សមាជិកគម្រោង Blue Shield of California Medicare Supplement Plan ឱ្យសន្សំប្រាក់បាន។*

ស្វែងរកការបញ្ចុះតម្លៃ

បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ និងបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ Medicare

ស្វែងយល់ពីរបៀបដាក់បណ្តឹងតវ៉ាជាផ្លូវការ។ ធ្វើបែបនេះ ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអំពីផ្នែកណាមួយនៃការថែទាំរបស់អ្នក។

ស្វែងយល់បន្ថែម

 

បន្ដមានសុខភាពល្អពេញមួយឆ្នាំ
ចូលមើល​ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន​ Blue Living និងធនធាន​មាន​ប្រយោជន៍​ច្រើនទៀត ដែលមានគន្លឹះណែនាំអំពីសុខភាព ព័ត៌មានអំពី​អត្ថប្រយោជន៍ Blue Shield និងជាច្រើន​ទៀត។

មើលធនធាននានា

 

ការសម្រេចចិត្តផ្ដល់ការ​អនុញ្ញាត
ចូលមើល​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​ដែលត្រូវបានប្រើ​ ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្ត​អំពី​ការថែទាំ​វេជ្ជសាស្ត្រដែលអ្នកទទួលបាន។

មើលគោលការណ៍ណែនាំ

ឯកសារគម្រោង

ឯកសារគម្រោង Medicare Advantage Plan

សេចក្តីសង្ខេបនៃអត្ថប្រយោជន៍ (SOB) ភស្តុតាងនៃការធានារ៉ាប់រង (EOC) សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរប្រចាំឆ្នាំ (ANOC) សម្រាប់ឆ្នាំ 2024
ការវាយតម្លៃដោយការដាក់ផ្កាយរបស់ Medicare និងឯកសារគម្រោងផ្សេងទៀត

ឯកសារគម្រោងរបស់ Medicare Supplement

សេចក្តីសង្ខេបនៃអត្ថប្រយោជន៍ (SOB) ភស្តុតាងនៃការធានារ៉ាប់រង (EOC) និងឯកសារគម្រោងផ្សេងទៀត

ឯកសារគម្រោង Prescription Drug Plan

សេចក្តីសង្ខេបនៃអត្ថប្រយោជន៍ (SOB) ភស្តុតាងនៃការធានារ៉ាប់រង (EOC) សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរប្រចាំឆ្នាំ (ANOC) សម្រាប់ឆ្នាំ 2024
ការវាយតម្លៃដោយការដាក់ផ្កាយរបស់ Medicare និងឯកសារគម្រោងផ្សេងទៀត

*សេវារបស់កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃទាំងនេះមិនត្រូវបានធានារ៉ាប់រងលើអត្ថប្រយោជន៍របស់គម្រោងសុខភាព Blue Shield ទេ ហើយមិនមានលក្ខខណ្ឌណាមួយរបស់គម្រោងសុខភាព Blue Shield ទេ។ សេវារបស់កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃមានសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់ដែលមានគម្រោងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត សុខភាពធ្មេញ ឬសុខភាពភ្នែក ឬធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់ Blue Shield។

បណ្តាញគ្រូពេទ្យ និងគ្រឿងបរិក្ខារនៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីខាងក្រៅដែលបានកំណត់ខាងក្រោម រួមទាំងការពិនិត្យ និងការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់គ្រូទេព្យ។ Blue Shield មិនពិនិត្យឡើងវិញនូវសេវាដែលផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់សេវាក្នុងកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃចំពោះភាពចាំបាច់ ឬប្រសិទ្ធភាពផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនោះទេ។ Blue Shield ក៏មិនធ្វើការណែនាំ ការតំណាង ការទាមទារ ឬការធានាណាមួយដែលទាក់ទងនឹងគ្រូពេទ្យ លទ្ធភាពអាចរកបាន ថ្លៃសេវា ឬផលិតផលរបស់ពួកគេនោះទេ។

សេវាមួយចំនួនដែលផ្តល់ជូនតាមរយៈកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃអាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាផ្នែកនៃអត្ថប្រយោជន៍ដែលមានការធានារ៉ាប់រងដោយគម្រោង Blue Shield រួចហើយ។ សមាជិកគួរតែចូលប្រើសេវាដែលមានការធានារ៉ាប់រងទាំងនោះមុនពេលប្រើកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃ។

Blue Shield សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់កម្មវិធីទាំងនេះនៅពេលណាក៏បានដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

សមាជិកដែលមិនពេញចិត្តនឹងផលិតផល ឬសេវាដែលបានទទួលពីកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃអាចប្រើដំណើរការបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ Blue Shield ដែលបានពណ៌នានៅក្នុងផ្នែកដំណើរការបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ភស្តុតាងនៃការធានារ៉ាប់រង ឬវិញ្ញាបនបត្រអំពីការធានារ៉ាប់រង/គោលការណ៍។ Blue Shield សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់កម្មវិធីនេះនៅពេលណាក៏បានដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

Y0118_23_408A3_M Accepted 12102023

H2819_23_408A3_M Accepted 12102023

ទំព័រដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖  1/1/2024

*ច្បាប់ចម្លងឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានកាតព្វកិច្ចត្រូវចុះឈ្មោះ។

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California គឺជាសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Blue Shield Association។

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607។

សម្រាប់គម្រោង Blue Shield Medicare Advantage Plan៖ Blue Shield of California គឺជាគម្រោង HMO, HMO D-SNP, PPO និង PDP ដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយ Medicare និងកិច្ចសន្យាជាមួយកម្មវិធី Medicaid រដ្ឋ California។ ការចុះឈ្មោះនៅក្នុង Blue Shield of California អាស្រ័យទៅលើការបន្តកិច្ចសន្យា។

 
 
ក្រុមហ៊ុនគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋជាធរមាន និងច្បាប់សិទ្ធិស៊ីវិលសហព័ន្ធ និងមិនរើសអើង មិនរាប់បញ្ចូលមនុស្ស ឬប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេខុសៗគ្នាដោយផ្អែកលើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើតជាតិសាសន៍ អត្តសញ្ញាណក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ព័ត៌មានហ្សែន ពូជពង្ស សាសនា ភេទ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ យេនឌ័រ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ទំនោរផ្លូវភេទ អាយុ ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ឬពិការភាពរាងកាយ។ La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。