គម្រោង Medicare Dental Plan

Original Medicare មិនធានារ៉ាប់រងលើការថែទាំសុខភាពធ្មេញបែបបង្ការនោះទេ ប៉ុន្តែយើងមានជម្រើសសម្រាប់អ្នក។  ស្វែករកគម្រោងសុខភាពធ្មេញ Blue Shield ដើម្បីទទួលបានការធានារ៉ាប់រងដែលស័ក្ដិសមនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក។

គម្រោងសុខភាពធ្មេញ Medicare Advantage៖

គម្រោង Medicare Advantage Prescription Drug ជាច្រើនរបស់យើងឥឡូវនេះ រួមបញ្ចូលទាំងការធានារ៉ាប់រងលើសុខភាពធ្មេញដែលគម្រោង Medicare របស់អ្នកមិនធានារ៉ាប់រង។ ដោយមិនគិតថ្លៃចំណាយលើថ្លៃធានារ៉ាប់រងបន្ថែមសម្រាប់អ្នក អ្នកអាចទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់សេវាសុខភាពធ្មេញ ដូចជាការវាយតម្លៃសុខភាពមាត់ធ្មេញជាប្រចាំ ការសម្អាត ការថតកាំរស្មីអ៊ិច ការប៉ះធ្មេញ ការស្រោបធ្មេញ ក្រាសធ្មេញពាក់ និងច្រើនទៀត។ លើសពីនេះ អ្នកអាចបន្ថែមការធានារ៉ាប់រងសុខភាពធ្មេញកាន់តែច្រើនទៅនឹងអ្វីដែលបានរួមបញ្ចូលរួចហើយនោះ។

គម្រោងសុខភាពធ្មេញ Medicare Supplement

Blue Shield ផ្តល់ជូននូវគម្រោង PPO សម្រាប់សុខភាពធ្មេញពីរដែលមានតម្លៃសមរម្យ។ លើសពីនេះ អ្នកអាចសន្សំបាន $3 ពីតម្លៃដែលមានរាយសម្រាប់រយៈពេលប្រាំមួយខែដំបូង ប្រសិនបើអ្នកចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោងសុខភាពធ្មេញក្នុងពេលតែមួយដែលអ្នកចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោង Medicare Supplement របស់អ្នក។

ស្វែងរកទន្តពេទ្យ

ជាមួយគម្រោងសុខភាពធ្មេញរបស់ Blue Shield អ្នកអាចទទួលបានសិទ្ធិប្រើប្រាស់បណ្តាញសុខភាពធ្មេញធំបំផុតមួយនៅទូទាំងរដ្ឋ។ វាងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកទន្តពេទ្យ ឬមើលថាតើទន្តពេទ្យបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកនៅក្នុងបណ្តាញរបស់យើងដែរឬទេជាមួយនឹងឧបករណ៍ស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិត។

Y0118_23_398A_M Accepted 09192023
H2819_23_398A_M បានទទួល 09192023    
ទំព័រដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ 10/01/2023

*ច្បាប់ចម្លងឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានកាតព្វកិច្ចត្រូវចុះឈ្មោះ។

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California គឺជាសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Blue Shield Association។

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607។

សម្រាប់គម្រោង Blue Shield Medicare Advantage Plan៖ Blue Shield of California គឺជាគម្រោង HMO, HMO D-SNP, PPO និង PDP ដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយ Medicare និងកិច្ចសន្យាជាមួយកម្មវិធី Medicaid រដ្ឋ California។ ការចុះឈ្មោះនៅក្នុង Blue Shield of California អាស្រ័យទៅលើការបន្តកិច្ចសន្យា។

 
 
ក្រុមហ៊ុនគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋជាធរមាន និងច្បាប់សិទ្ធិស៊ីវិលសហព័ន្ធ និងមិនរើសអើង មិនរាប់បញ្ចូលមនុស្ស ឬប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេខុសៗគ្នាដោយផ្អែកលើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើតជាតិសាសន៍ អត្តសញ្ញាណក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ព័ត៌មានហ្សែន ពូជពង្ស សាសនា ភេទ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ យេនឌ័រ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ទំនោរផ្លូវភេទ អាយុ ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ឬពិការភាពរាងកាយ។ La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。