FORMULARY NG GAMOT NG MEDICARE

Bawat Blue Shield of California Medicare Advantage at Medicare Prescription Drug Plan (Medicare Part D) ay may listahan ng mga gamot na sinasaklaw nito. Tinatawag na formulary ang listahang ito. Maaari ninyong ma-access ang listahan ng mga covered na gamot sa aming Medicare Advantage at Medicare Prescription Drug Plans (Medicare Part D) (tingnan ang seksyon na Formulary ayon sa plano sa ibaba). Kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa kung paano mas maiintindihan ang inyong formulary, puntahan ang aming mga madalas itanong

 

Paano gumagana ang aming mga formulary ng Medicare:
Bawat mga formulary ng Blue Shield of California ay  naglalaman ng mga gamot na sinuri at inaprubahan ng Food and Drug Administration (FDA). Palaging pinapabuti at ina-update ng Blue Shield Pharmacy and Therapeutics (P&T) Committee ang formulary upang tiyakin na natutugunan nito ang lahat ng kinakailangan ng Medicare para sa mga kasama at hindi kasamang gamot. 

Kasama sa Blue Shield P&T Committee ang mga doktor at mga clinical pharmacist mula sa aming mga network ng provider at pharmacy. Ang mga bumubotong miyembro ng committee ay hindi  mga empleyado ng Blue Shield of California. Upang tulungan ang mga doktor sa pagreseta ng medikal na naaangkop at sulit na mga gamot, sinusuri ng P&T Committee ang: 

  • Medikal na literatura
  • Mga label ng gamot ng FDA 
  • Pambansang mga alituntunin ng paggamot upang i-update ang formulary at pamantayan ng paunang pahintulot ng gamot

Lahat ng inirekomendang pagbabago sa mga formulary at pamatanyan ng paunang pahintulot ng gamot ng Blue Shield of California Medicare ay inaaprubahan muna ng Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), na nagbibigay ng pangangasiwa ng Medicare program.

Kapag ang inyong plano ay hindi sumasaklaw ng partikular na gamot, maaari ninyong hilingin sa Blue Shield of California na gumawa ng pagbubukod sa mga tuntunin na namamahala sa saklaw. Puntahan ang pahina na Mga pagpapasya at pagbubukod sa saklaw para sa higit pang impormasyon.

 

Ang Medicare Part B na mga diabetic test strip
Blue Shield 65 Plus (HMO), Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO), Blue Shield Inspire (HMO), Blue Shield 65 Plus Choice Plan (HMO), Blue Shield Select (PPO), at Blue Shield Enhanced (HMO) ay kailangang i-refer sa sumusunod para sa higit pang impormasyon.

Alamin ang tungkol sa Part B na piniling mga diabetic test strip:

Ang Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO), Blue Shield AdvantageOptimum Plan 1 (HMO), Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) sa Orange at San Bernardino Counties, Blue Shield Inspire (HMO D-SNP), at Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) sa Los Angeles at San Diego counties ay kailangang sumangguni sa sumusunod para sa higit pang impormasyon.

Alamin ang tungkol sa Part B na piniling mga diabetic test strip:

 

Tungkol sa Part B Step Therapy
Kung kayo ay naka-enroll sa Blue Shield Select (PPO) o Blue Shield Medicare (PPO) plan, ang inyong Part B na mga gamot ay maaaring napapailalim sa step therapy.

Tingnan ang pamantayan ng Part B Step Therapy:

Mahalagang mensahe tungkol sa inyong mga gastusin para sa mga bakuna at insulin:

  • Ano ang babayaran ninyo para sa mga bakuna – sinasaklaw ng aming plano ang karamihan sa mga Part D na bakuna na libre para sa inyo, kahit na hindi pa ninyo nabayaran ang inyong nababawas, kung naaangkop. Tumawag sa Serbisyo sa Customer para sa higit pang impormasyon.
  • Ano ang babayaran ninyo para sa insulin – hindi kayo magbabayad ng higit sa $35 para sa isang buwang supply ng bawat produkto ng insulin na sinaklaw ng aming plano, kahit na saang pagbabahagi ng gastos na tier man ito nabibilang, kahit na hindi pa ninyo nabayaran ang inyong nababawas, kung naaangkop.

 

Part B Inflation Rebate Program:

Ang listahan ng Medicare Part B na mga nare-rebate na gamot at in-adjust na halaga ng coinsurance para sa mga gamot na ito ay inilathala bawat quarter ng Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). 

Tingnan ang kasalukuyang Part B na mga nare-rebate na coinsurance rate ng gamot:

Formulary ayon sa plano
Pumili ng isang plano upang makita ang listahan ng mga gamot na sinasaklaw ng plano. Available ang mga formulary online at sa PDF na format para i-download. Kakailanganin ninyo ng Adobe Reader para matingnan ang PDF.

Y0118_23_388A1_C 08172023
H2819_23_388A1_C 08172023

Huling na-update ang pahina: 10/13/2023

 

*Libreng kopya nang walang obligasyong mag-enroll.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Nakareserba ang lahat ng karapatan.

Ang California Physician’s Service DBA Blue Shield of California ay isang nagsasariling miyembro ng Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Para sa Blue Shield Medicare Advantage Plans: Ang Blue Shield of California ay isang HMO, HMO D-SNP, PPO at PDP na plano na may kontrata sa Medicare at kontrata sa California State Medicaid Program. Nakadepende ang pagpapa-enroll sa Blue Shield of California sa pag-renew ng kontrata.

 
 
Sumusunod ang kumpanya sa mga naaangkop na batas ng estado at pederal na batas sa karapatang sibil at hindi ito nandidiskrimina, nagbubukod ng mga tao, o pinapakitunguhan sila nang naiiba, batay sa lahi, kulay, pinagmulang bansa, kinabibilangang etnikong pangkat, medikal na kondisyon, genetic na impormasyon, lipi, relihiyon, kasarian, katayuan sa pag-aasawa, kinikilalang kasarian, sekswal na oryentasyon, edad, kapansanan sa pag-iisip, o pisikal na kapansanan. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。