សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Blue Shield

គម្រោង Medicare

Medicare មិនមែនជាគម្រោងថែទាំមួយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នានោះទេ។ ជ្រើសរើស​គម្រោង Blue Shield ដែលត្រូវនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈរួចជាសម្រេចសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នក។

តើ Medicare គឺជាអ្វី?

Medicare គឺជាការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់សហព័ន្ធសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី 65 ឆ្នាំឡើងទៅ។ កម្មវិធីនេះ​ក៏សម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងមួយចំនួនដែលមានពិការភាព និងអ្នកមានជំងឺតម្រងនោមដំណាក់កាលចុងក្រោយផងដែរ។ កម្មវិធីនេះមានបួនផ្នែកផ្សេងគ្នាដើម្បីស្វែងយល់។

ស្វែងរកគម្រោង Medicare នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក

Loading....
Loading....
Thanks! You’re going to:

We’ve sent you an email with a link and all the relevant information for the event.

មូលហេតុអ្វីបានជាក្លាយជាសមាជិក Blue Shield of California?

យើងបានផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពតាំងពីឆ្នាំ 1939 មក ដូច្នេះអ្នកអាចជឿជាក់បានថា យើងនឹងមានវត្តមាននៅទីនេះ នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការយើងបំផុត។ វាជាបេសកកម្មរបស់យើងក្នុងការ​ធានាថា ប្រជាជននៅរដ្ឋ California ទាំងអស់អាចទទួលបានការថែទាំសុខភាពដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងតម្លៃសមរម្យប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ដោយសារហេតុនេះហើយ យើងកំពុងជំរុញការថែទាំសុខភាពដែលមានសមធម៌ អាចចូលប្រើបាន និងសមរម្យសម្រាប់គ្រួសារ និងមិត្តភក្តិរបស់យើង។ 

ត្រៀមខ្លួនចុះឈ្មោះហើយនៅ?

ការចុះឈ្មោះតាមអនឡាញមានភាពងាយស្រួល! គ្រាន់តែស្វែងរកគម្រោងនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដើម្បីស្វែងរកគម្រោងដែលស័ក្ដិសមនឹងតម្រូវការ និងថវិការបស់អ្នក។

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ >

ធនធានសមាជិក

ចូលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ស្វែងរកឯកសារគម្រោង ធនធានឱសថស្ថាន កម្មវិធីគាំទ្រ ការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់សមាជិក និងព័ត៌មានជាច្រើនទៀត។

គេហទំព័ររបស់ Medicare ឆ្នាំ 2023

ស្វែងរកព័ត៌មានអំពីគម្រោង Medicare ឆ្នាំ 2023។

ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម

អត្ថបទមានប្រយោជន៍

ស្វែងរកព័ត៌មានអំពីសុខភាព និងការថែទាំសុខភាពដើម្បីជួយអ្នកបង្កើតការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗ រស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នក និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍កាន់ច្រើនពីគម្រោងសុខភាពរបស់អ្នក។

អានបន្ថែម

វីដេអូផ្តល់ព័ត៌មាន

រីករាយជាមួយនឹងវីដេអូផ្តល់ព័ត៌មានអំពីគំនិតសំខាន់ៗរបស់ Medicare និងជម្រើសធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក។

មើលឥឡូវ

សំណួរដែលគេសួរជាញឹកញាប់

ទទួលបានចម្លើយចំពោះសំណួរដែលគេសួរជាញឹកញាប់ភាគច្រើនរបស់យើងមួយចំនួនអំពី Medicare។

ទទួលបានចម្លើយ

Y0118_23_379A_M Accepted 09192023
H2819_23_379A_M Accepted 09192023
ទំព័រដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ 10/01/2023