ទាក់ទងមកយើង

សំណួរទូទៅ

សម្រាប់សំណួរទូទៅអំពីគម្រោង Medicare Supplement Plan, Medicare Advantage - Prescription Drug Plan និង Medicare Prescription Drug Plan របស់ Blue Shield of California៖

លេខទូរសព្ទ៖ (855) 203-3874 (TTY: 711)

ម៉ោង៖ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 8 យប់ ប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមីនា និងពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 8  យប់សម្រាប់ថ្ងៃធ្វើការ ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា
 

កម្មវិធី Medicare

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគម្រោង និងគោលការណ៍របស់ Medicare៖

លេខទូរសព្ទ៖ (800) MEDICARE (1-800-633-4227) / TTY: (877) 486-2048

ម៉ោង៖ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ / 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍
 

មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សេវា Medicare និង Medicaid

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សេវា Medicare និង Medicaid៖

សូមចូលមើលគេហទំព័រ www.medicare.gov
 

ផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជន

គម្រោង Medicare Advantage Prescription Drug Plan

សមាជិកដែលមានគម្រោង Medicare Advantage Prescription Drug Plan ដែលចង់ដឹងបន្ថែមអំពីគម្រោងរបស់ពួកគេគួរទូរសព្ទទៅ៖

លេខទូរសព្ទ៖ (800) 776-4466 (TTY: 711)

ម៉ោង៖ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 8 យប់ ប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យ
 

គម្រោង Dual Special Needs Plan

សមាជិកដែលមានគម្រោង Dual Special Needs Plan (D-SNP) ណាមួយដែលចង់ដឹងបន្ថែមអំពីគម្រោងរបស់ពួកគេគួរទូរសព្ទទៅ៖

លេខទូរសព្ទ៖ (800) 452-4413 (TTY: 711)

ម៉ោង៖ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 8 យប់ ប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យ
 

គម្រោង Medicare Prescription Drug Plan

សមាជិករបស់គម្រោង Blue Shield Medicare Prescription Drug Plan ដែលមានសំណួរអំពីការធានារ៉ាប់រងលើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជារបស់ពួកគេគួរទូរសព្ទទៅ៖

លេខទូរសព្ទ៖ (888) 239-6469 (TTY: 711)

ម៉ោង៖ ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 8 យប់ បានប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍។

 

អំពីអ្នកលក់អត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក

កម្មវិធីសុខភាព និងសុខុមាលភាពត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ ឬរៀបចំតាមរយៈក្រុមហ៊ុនឯករាជ្យខាងក្រោម (អត្ថប្រយោជន៍ប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើគម្រោងរបស់អ្នក)៖

  • ការថែទាំជំនួស (សម្រាប់តែសមាជិក Medicare Supplement ប៉ុណ្ណោះ) - សេវាត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយកម្មវិធី ChooseHealthy® ដែលមានតាមរយៈ ChooseHealthy, Inc. ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ American Specialty Health Incorporated (ASH)*
  • SilverSneakers® - Tivity Health
  • EPIC Hearing Healthcare គឺជាអង្គភាពឯករាជ្យដែលគ្រប់គ្រងសេវាក្នុងនាមជា Blue Shield of California។
  • LifeStation គឺជាអង្គភាពឯករាជ្យដែលគ្រប់គ្រងសេវាក្នុងនាមជា Blue Shield of California។
  • អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសុខភាពភ្នែករបស់ Blue Shield ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគម្រោង Vision Service Plan (VSP)។ VSP គឺជាគម្រោងផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពភ្នែកដែលមានអាជ្ញាបណ្ណពីក្រសួងថែទាំសុខភាពក្រោមការគ្រប់គ្រងរដ្ឋ California ដែលចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ Blue Shield ដើម្បីគ្រប់គ្រងការចែកចាយវ៉ែនតា និងការពិនិត្យភ្នែកដែលបានធានារ៉ាប់រងក្រោមអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពភ្នែកនេះ។ VSP ក៏ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ Blue Shield ដើម្បីបម្រើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងការទាមទារសម្រាប់ដំណើរការទាមទារសំណងសម្រាប់សេវាដែលមានការធានារ៉ាប់រងដែលទទួលបានពីអ្នកផ្តល់សេវាដែលចូលរួម និងមិនចូលរួមរបស់ VSP។

*ការបញ្ចុះតម្លៃលើការថែទាំជំនួសមានសម្រាប់សមាជិកមួយចំនួនដែលមានគម្រោងវេជ្ជសាស្រ្ត Blue Shield។ សូមចំណាំថាកម្មវិធី ChooseHealthy មិនមែនជាការធានារ៉ាប់រងទេ។ អ្នកគួរពិនិត្យមើលអត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងណាមួយដែលអ្នកមានមុនពេលប្រើកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃនេះ។ កម្មវិធី ChooseHealthy ផ្តល់ជូននូវការបញ្ចុះតម្លៃពីអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពឯកទេស។ អ្នកមានកាតព្វកិច្ចបង់ថ្លៃសម្រាប់សេវាទាំងអស់ពីអ្នកផ្តល់សេវាទាំងនោះ ប៉ុន្តែនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីអ្នកផ្តល់សេវាដែលចូលរួមទាំងនោះសម្រាប់សេវាដែលរួមបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធី។ កម្មវិធី ChooseHealthy មិនធ្វើការទូទាត់ណាមួយដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាដែលចូលរួមនោះទេ។ កម្មវិធី ChooseHealthy មិនមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការផ្តល់ ឬការធានាសេវា និងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគុណភាពនៃសេវាដែលបានផ្តល់នោះទេ។ ការបញ្ចុះតម្លៃលើសេវាដែលមានតាមរយៈកម្មវិធី ChooseHealthy គឺស្ថិតក្រោមការផ្លាស់ប្តូរ។ សូមមើលគេហទំព័រ ChooseHealthy សម្រាប់លទ្ធភាពអាចរកបាននាពេលបច្ចុប្បន្ន។

ផលិតផល និងសេវាដែលបានពណ៌នាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូន ឬធានានៅក្រោមកិច្ចសន្យារបស់យើងជាមួយកម្មវិធី Medicare ទេ។ លើសពីនេះទៀត ពួកវាមិនស្ថិតនៅក្រោមដំណើរការបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ Medicare ទេ។ វិវាទណាមួយដែលទាក់ទងជាមួយផលិតផល និងសេវាទាំងនេះអាចជាកម្មវត្ថុនៃដំណើរការបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ Blue Shield។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាកើតឡើងជាមួយនឹងទំនិញ ឬសេវាបន្ថែមតម្លៃណាមួយ សូមទូរសព្ទទៅផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជនតាមរយៈលេខ (800) 776-4466 (TTY: 711)។

Y0118_23_379A2_M Accepted 12202023
H2819_23_379A2_M Accepted 12202023
ទំព័រដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ 01/01/2024

*ច្បាប់ចម្លងឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានកាតព្វកិច្ចត្រូវចុះឈ្មោះ។

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California គឺជាសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Blue Shield Association។

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607។

សម្រាប់គម្រោង Blue Shield Medicare Advantage Plan៖ Blue Shield of California គឺជាគម្រោង HMO, HMO D-SNP, PPO និង PDP ដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយ Medicare និងកិច្ចសន្យាជាមួយកម្មវិធី Medicaid រដ្ឋ California។ ការចុះឈ្មោះនៅក្នុង Blue Shield of California អាស្រ័យទៅលើការបន្តកិច្ចសន្យា។

 
 
ក្រុមហ៊ុនគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋជាធរមាន និងច្បាប់សិទ្ធិស៊ីវិលសហព័ន្ធ និងមិនរើសអើង មិនរាប់បញ្ចូលមនុស្ស ឬប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេខុសៗគ្នាដោយផ្អែកលើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើតជាតិសាសន៍ អត្តសញ្ញាណក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ព័ត៌មានហ្សែន ពូជពង្ស សាសនា ភេទ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ យេនឌ័រ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ទំនោរផ្លូវភេទ អាយុ ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ឬពិការភាពរាងកាយ។ La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。