សេចក្ដីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រង

សេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រង គឺជាសេចក្តីសម្រេចដែលយើងធ្វើអំពីអត្ថប្រយោជន៍ និងការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក ឬអំពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងនឹងបង់ថ្លៃសម្រាប់ឱសថរបស់អ្នក។

សេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រងដំបូងអំពីឱសថផ្នែក D របស់អ្នកត្រូវបានគេហៅថា “សេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រង”។

មានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាជាច្រើននៃសេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រងដែលអ្នកអាចស្នើសុំ៖

 • ការអនុញ្ញាតជាមុន
 • សេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រងអំពីការទូទាត់ប្រាក់
 • ករណីលើកលែង

សូមចំណាំ៖ ប្រសិនបើឱសថស្ថានរបស់អ្នកប្រាប់អ្នកថា ឱសថមានវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នកមិនអាចបើកដូចដែលបានសរសេរក្នុងវេជ្ជបញ្ជាទេនោះ អ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលពន្យល់អំពីរបៀបទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ដើម្បីស្នើសុំសេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រង។

 

ការអនុញ្ញាតជាមុន

អ្នកប្រហែលជាត្រូវស្នើសុំយើងខ្ញុំឱ្យធានារ៉ាប់រងលើឱសថនៅក្នុងបញ្ជីថ្នាំដែល​ទទួលបានការធានារ៉ាប់រង (បញ្ជីឱសថ) នៃគម្រោងរបស់អ្នក ដែលត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុនដោយសារតែអ្នកបំពេញតាមច្បាប់ធានារ៉ាប់រង។

តើខ្ញុំស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនដោយរបៀបណា?

ដើម្បីស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនសម្រាប់ឱសថ អ្នក អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក ឬអ្នកតំណាងដែលទទួលបានការតែងតាំងឲ្យទាក់ទងមកកាន់ Blue Shield of California និងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីសុខភាព។ ប្រសិនបើព័ត៌មានចាំបាច់មិនត្រូវបានដាក់បញ្ជូន ឬព័ត៌មានមិនបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការអនុញ្ញាតជាមុន ឱសថអាចនឹងមិនត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនោះទេ។ ស្វែងយល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានអំពីសុខភាពដែលប្រហែលជាតម្រូវឲ្យមាននៅខាងក្រោម។

 

ព័ត៌មានអំពីសុខភាពសម្រាប់ការស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនរបស់អ្នក

ដើម្បីឱ្យការស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនត្រូវបានពិចារណាសម្រាប់ការយល់ព្រម វេជ្ជបណ្ឌិតត្រូវតែផ្តល់ព័ត៌មានអំពីសុខភាពដែលអាចរួមមានដូចខាងក្រោម៖

 • ការធ្វើរោគវិនិច្ឆយ ឬមូលហេតុដែលអ្នកកំពុងទទួលការព្យាបាលដោយឱសថ
 • ព័ត៌មានអំពីការធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍ (ឧទាហរណ៍ កម្រិត LDL សម្រាប់ការព្យាបាលកូលេស្ដេរ៉ូល ឬកម្រិតអេម៉ូក្លូប៊ីន A1C សម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម) 

 • តាមឯកទេសរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ឬថាតើអ្នកត្រូវបានវាយតម្លៃដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសដែរឬទេ
 • តើការព្យាបាលផ្សេងទៀតអ្វីខ្លះត្រូវបានសាកល្បង ថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាព ឬថាតើអ្នកធ្លាប់មានផលរំខានពីការព្យាបាលដែរឬទេ

 • តើដូសឱសថកម្រិតណាដែលត្រូវការ ហើយ ការព្យាបាលដែលរំពឹងទុករបស់អ្នកមានរយៈពេលយូរប៉ុនណា
 • ថាតើជម្រើសឱសថទូទៅសមស្របតាមវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកដែរឬទេ

ប្រើប្រាស់ទម្រង់បែបបទស្នើសុំ ការធានារ៉ាប់រងរបស់ Medicare ផ្នែក D ក្នុងផ្នែកទម្រង់បែបបទសមាជិក ប្រសិនបើអ្នកដាក់បញ្ជូនតាមទូរសារ ឬប្រៃសណីយ៍។

 ទូរសព្ទ៖ សូមហៅទូរសព្ទទៅលេខរបស់ផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជនដែលមាននៅលើបណ្ណសម្គាល់សមាជិក Blue Shield របស់អ្នក។ អ្នកអាចនឹងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់លេខទូរសព្ទ ឬទូរសារនៃការិយាល័យវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។
 ទូរសារ៖ (844) 958-0934

 ផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍៖
Blue Shield of California
PO Box 2080
Oakland, CA 94604-9716
 

ករណីលើកលែង

អ្នក វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក អ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជាផ្សេងទៀត ឬអ្នកតំណាងទទួល​បានការតែងតាំងរបស់អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងខ្ញុំបង្កើត ករណីលើកលែង ចំពោះវិធានការធានារ៉ាប់រងរបស់យើង។ អ្នកអាចស្នើសុំ ករណីលើកលែងជាច្រើនប្រភេទ៖

 • អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងខ្ញុំធានារ៉ាប់រងលើឱសថរបស់អ្នក បើទោះបីជាវាមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីឱសថនៃគម្រោងរបស់អ្នកក៏ដោយ។
 • អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងខ្ញុំលើកលែងការដាក់កំហិតលើការធានារ៉ាប់រង ឬការដាក់កំណត់ឱសថរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ យើងដាក់កំណត់បរិមាណលើឱសថជាក់លាក់ដែលយើងធានារ៉ាប់រង។ ប្រសិនបើឱសថរបស់អ្នកមានការដាក់កំណត់បរិមាណ អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងខ្ញុំឲ្យលើកលែងការដាក់កំណត់ និងឱ្យធានារ៉ាប់រងថែមទៀត។
 • អ្នកអាចស្នើឱ្យយើងខ្ញុំកាត់បន្ថយចំណែកនៃថ្លៃចូលរួមចំណាយ​លើឱសថរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើឱសថរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ឱសថដែលមានតម្លៃថ្លៃ អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងខ្ញុំធានារ៉ាប់រងលើចំនួនទឹកប្រាក់នៃចំណែកនៃថ្លៃចូលរួមការចំណាយដែលអនុវត្តចំពោះឱសថនៅកម្រិតឱសថមានម៉ាកយីហោ ឬឱសថទូទៅដែលពេញចិត្ត ដរាបណាមានឱសថក្នុងបញ្ជីឱសថដែលព្យាបាលស្ថានភាពរបស់អ្នកនៅកម្រិតថ្នាក់នេះបាន។ នេះនឹងកាត់បន្ថយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបង់សម្រាប់ការឱ្យឱសថរបស់អ្នក។

សូមចំណាំ៖ ប្រសិនបើយើងផ្តល់សំណើរបស់អ្នកដើម្បីធានារ៉ាប់រងឱសថដែលមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីឱសថនៃគម្រោងរបស់អ្នក អ្នកមិនអាចស្នើសុំឱ្យយើងខ្ញុំកាត់បន្ថយចំណែកនៃថ្លៃចូលរួមការចំណាយនៃឱសថនោះទេ។ ដូចគ្នានេះផងដែរ អ្នកមិនអាចស្នើសុំឱ្យយើងខ្ញុំកាត់បន្ថយចំណែកនៃថ្លៃចូលរួមការចំណាយសម្រាប់​ឱសថដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ទូទៅ ឬកម្រិតថ្នាក់ឯកទេសដែលពេញចិត្តនោះទេ។

 

តើខ្ញុំស្នើសុំករណីលើកលែងដោយរបៀបណា?

ដាក់ស្នើករណីលើកលែងតាមទូរសារ ឬតាមប្រៃសណីយ៍
ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំបញ្ជីឱសថ ឬករណីលើកលែងកម្រិតថ្នាក់ វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកត្រូវតែផ្តល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលគាំទ្រដល់សំណើរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងស្វែងរក ទម្រង់បែបបទស្នើសុំការធានារ៉ាប់រងរបស់ Medicare ផ្នែក D នៅក្នុងផ្នែកទម្រង់ពាក្យសមាជិក។

អ្នក អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក ឬអ្នកតំណាងដែលទទួល​បានការតែងតាំងក៏អាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់ដើម្បីស្នើសុំករណីលើកលែងផងដែរ។

ជាទូទៅ យើងនឹងយល់ព្រមលើសំណើរបស់អ្នកសម្រាប់តែករណីលើកលែង ប្រសិនបើឱសថផ្សេងទៀតដែលរួមបញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីឱសថរបស់គម្រោង ឱសថកម្រិតទាប ឬការដាក់កំហិតលើការប្រើប្រាស់បន្ថែមមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលស្ថានភាពរបស់អ្នកទេ ឬនឹងបណ្តាលឱ្យអ្នកមានផលប៉ះពាល់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រអវិជ្ជមាន។

 

សេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រងអំពីការទូទាត់ប្រាក់

ក្នុងនាមជាសមាជិក Medicare ផ្នែក D ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានការធានារ៉ាប់រង នៅពេលណាដែលអ្នកបង់ប្រាក់ចេញពីហោប៉ៅសម្រាប់វេជ្ជបញ្ជាដែលគម្រោងអត្ថប្រយោជន៍ឱសថស្ថានរបស់អ្នកធានារ៉ាប់រងនោះ អ្នកអាចដាក់សំណើសុំសំណងបាន។ ដំណើរការនេះត្រូវបានគេហៅថា សំណងសមាជិកដោយផ្ទាល់ ឬ DMR។

អ្នកនឹងស្វែងរក ទម្រង់ពាក្យ DMR នៅក្នុងផ្នែកទម្រង់ពាក្យសមាជិក។

 

ទម្រង់ពាក្យសមាជិក

ចាប់ផ្តើមសំណើរសេចក្ដីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រងតាមអនឡាញ

អ្នកអាច ចាប់ផ្ដើម  ដំណើការ ដើម្បី ទទួលបាន ការអនុញ្ញាត ជាមុន ឬ  ករណីលើកលែង។ វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ឬសមាជិកដែលបានអនុញ្ញាតចំពោះបុគ្គលិករបស់ពួកគេអាចតម្រូវឱ្យផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការចងក្រងឯកសារវេជ្ជសាស្រ្ត។ វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកក៏អាចទាក់ទងសេវាផ្នែកឱសថស្ថានរបស់ Blue Shield ដើម្បីស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនជំនួសឱ្យអ្នក។

ប្រើ ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំការធានារ៉ាប់រង Medicare ផ្នែក D ខាងក្រោម ប្រសិនបើអ្នកកំពុងដាក់បញ្ជូនសំណើតាមទូរសារ ឬប្រៃសណីយ៍។

 

ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំការធានារ៉ាប់រងMedicare ផ្នែក D សម្រាប់ អ្នកចុះឈ្មោះ អង់គ្លេស (PDF, 364 KB)
ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំការធានារ៉ាប់រង Medicare ផ្នែក D សម្រាប់ អ្នកចុះឈ្មោះ អេស្ប៉ាញ (PDF, 482 KB)
ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំការធានារ៉ាប់រង Medicare ផ្នែក D សម្រាប់ អ្នកចុះឈ្មោះ  អារ៉ាប់ (PDF, 779 KB)
ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំការធានារ៉ាប់រង Medicare ផ្នែក D សម្រាប់ អ្នកចុះឈ្មោះ អាមេនី (PDF, 1.4 MB)
ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំការធានារ៉ាប់រង Medicare ផ្នែក D សម្រាប់ អ្នកចុះឈ្មោះ ចិនសាមញ្ញ (PDF, 617 KB)
ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំការធានារ៉ាប់រង Medicare ផ្នែក D សម្រាប់ អ្នកចុះឈ្មោះ ចិនប្រពៃណី (PDF, 645 KB)
ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំការធានារ៉ាប់រង Medicare ផ្នែក D សម្រាប់ អ្នកចុះឈ្មោះ ហ្វាស៊ី (PDF, 801 KB)
ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំការធានារ៉ាប់រង Medicare ផ្នែក D សម្រាប់ អ្នកចុះឈ្មោះ  ខ្មែរ (PDF, 725 KB)
ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំការធានារ៉ាប់រង Medicare ផ្នែក D សម្រាប់ អ្នកចុះឈ្មោះ កូរ៉េ (PDF, 463 KB)
ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំការធានារ៉ាប់រង Medicare ផ្នែក D សម្រាប់ អ្នកចុះឈ្មោះ  រុស្ស៊ី (PDF, 546 KB)
ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំការធានារ៉ាប់រង Medicare ផ្នែក D សម្រាប់ អ្នកចុះឈ្មោះ  តាហ្កាឡុក (PDF, 431 KB)
ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំការធានារ៉ាប់រង Medicare ផ្នែក D សម្រាប់ អ្នកចុះឈ្មោះ  វៀតណាម (PDF, 605 KB)

 

ដាក់បញ្ជូនទម្រង់ពាក្យទាមទារសំណងសមាជិកដោយផ្ទាល់តាមប្រៃសណីយ៍

ទម្រង់ពាក្យទាមទារសំណងត្រូវតែទទួលបានក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានបង់ថ្លៃសេវា។ ការដាក់បញ្ជូនទម្រង់បែបបទគឺមិនមែនជាការធានានៃការទូទាត់ប្រាក់ទេ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការបំពេញទម្រង់ពាក្យ DMR សូមទាក់ទងមកកាន់ឱសថការីរបស់អ្នក ឬទូរសព្ទទៅកាន់ផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជនតាមលេខដែលនៅលើកាតសម្គាល់សមាជិករបស់អ្នក។

ទម្រង់ DMR សម្រាប់ សមាជិក Medicare ភាសាអង់គ្លេស (PDF, 233 KB)
ទម្រង់ DMR សម្រាប់ សមាជិក Medicare ភាសាអេស្ប៉ាញ (PDF, 145 KB)

ផ្ញើទម្រង់ពាក្យ DMR ដែលបានបំពេញរួចតាមប្រៃសណីយ៍ទៅកាន់៖
Blue Shield of California
P.O. Box 52066
Phoenix, AZ 85072-2066

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអនុញ្ញាតឱ្យសិទ្ធិដល់អ្នកតំណាង សូមស្វែងយល់ពីរបៀបនៅលើទំព័រការ តែងតាំង  អ្នកតំណាងរបស់យើង 

 

ទម្រង់ពាក្យអ្នកផ្តល់សេវា

ប្រើប្រាស់ ទម្រង់ពាក្យ អនុញ្ញាត ជាមុន (PDF, 138 KB) ដើម្បីបញ្ជូនតាមប្រៃសណីយ៍ ឬទូរសារ។

ដើម្បីដាក់បញ្ជូនបញ្ជីឱសថ ឬការលើកលែងកម្រិត ប្រើទម្រង់ពាក្យខាងក្រោម៖

ករណីលើកលែង ដែលមិនមានក្នុងបញ្ជីឱសថ និង ករណីលើកលែង ការដាក់កំណត់ លើបរិមាណ (PDF, 151 KB) 
ករណីលើកលែង កម្រិត (PDF, 91 KB)

ដើម្បីដាក់បញ្ជូនសំណើសម្រាប់ការពិនិត្យឡើងវិញលើបញ្ជីឱសថផ្នែក D ដែលមិនទាក់ទងទៅនឹងមន្ទីរពេទ្យថែទាំអ្នកជំងឺដំណាក់កាលចុងក្រោយ ប្រើទម្រង់ពាក្យខាងក្រោម៖

ទម្រង់ពាក្យមន្ទីរពេទ្យថែទាំអ្នកជំងឺដំណាក់កាលចុងក្រោយ (PDF, 117 KB)

 លេខទូរសព្ទ៖ (800) 535-9481 (TTY: 711) ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច នៃ PST
 ទូរសារ៖ (844) 958-0934

 ផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍៖
Blue Shield of California
PO Box 2080
Oakland, CA 94604-9716

 តាមអនឡាញ៖ ឡុកចូលទៅកាន់ ការតភ្ជាប់អ្នកផ្តល់សេវា ដើម្បីដាក់បញ្ជូនសំណើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនតាមអនឡាញ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអនុញ្ញាតឱ្យសិទ្ធិដល់អ្នកតំណាង សូមស្វែងយល់ពីរបៀបធ្វើវានៅលើទំព័រការ តែងតាំង  អ្នកតំណាងរបស់យើង 

Y0118_23_388A1_C 08172023
H2819_23_388A1_C 08172023

ទំព័រដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ 10/01/2023

*ច្បាប់ចម្លងឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានកាតព្វកិច្ចត្រូវចុះឈ្មោះ។

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California គឺជាសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Blue Shield Association។

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607។

សម្រាប់គម្រោង Blue Shield Medicare Advantage Plan៖ Blue Shield of California គឺជាគម្រោង HMO, HMO D-SNP, PPO និង PDP ដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយ Medicare និងកិច្ចសន្យាជាមួយកម្មវិធី Medicaid រដ្ឋ California។ ការចុះឈ្មោះនៅក្នុង Blue Shield of California អាស្រ័យទៅលើការបន្តកិច្ចសន្យា។

 
 
ក្រុមហ៊ុនគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋជាធរមាន និងច្បាប់សិទ្ធិស៊ីវិលសហព័ន្ធ និងមិនរើសអើង មិនរាប់បញ្ចូលមនុស្ស ឬប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេខុសៗគ្នាដោយផ្អែកលើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើតជាតិសាសន៍ អត្តសញ្ញាណក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ព័ត៌មានហ្សែន ពូជពង្ស សាសនា ភេទ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ យេនឌ័រ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ទំនោរផ្លូវភេទ អាយុ ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ឬពិការភាពរាងកាយ។ La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。