គោលការណ៍ស្តីពីគ្រោះមហន្តរាយ និងភាពអាសន្នរបស់ Medicare

ការទទួលបានការថែទាំក្នុងអំឡុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយ ឬភាពអាសន្នសម្រាប់សមាជិកគម្រោង Medicare Advantage និង Prescription Drug Plan

នៅពេលដែលការថែទាំសុខភាពត្រូវបានរំខានក្នុងអំឡុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយ ឬគ្រាអាសន្ន Blue Shield នឹងអនុវត្តដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍របស់អ្នក។ យើងនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅកាន់សមាជិកដែលត្រូវការ។ យើងក៏នឹងធ្វើតាមតម្រូវការទាំងអស់របស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សេវា Medicare និង Medicaid (CMS) ផងដែរ។ ក្នុងភាពអាសន្ន យើងនឹងផ្ញើព័ត៌មានទៅសមាជិកអំពីការទទួលបានការថែទាំសុខភាពតាមវិធីជាច្រើន។ ទាំងនេះអាចរួមបញ្ចូលការផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់តាមរយៈការហៅទូរសព្ទ ផ្ញើសំបុត្រ អ៊ីមែល គេហទំព័រ ផតថលសមាជិក និងច្រើនទៀត។ វានឹងអាស្រ័យលើការចង់បានរបស់សមាជិក និងការតម្រូវរបស់ CMS។

គ្រោះមហន្តរាយនឹងត្រូវបានប្រកាសតាមវិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីទាំងនេះ៖

  • សេចក្តីប្រកាសពីប្រធានាធិបតីអំពីគ្រោះមហន្តរាយ ឬភាពអាសន្នក្រោមច្បាប់ Stafford ស្តីពីភាពអាសន្នថ្នាក់ជាតិ
  • សេចក្តីប្រកាសពីលេខាធិការអំពីភាពអាសន្នសុខភាពសាធារណៈក្រោមផ្នែក 319 នៃច្បាប់ស្តីពីសេវាសុខភាពសាធារណៈ
  • សេចក្តីប្រកាសរបស់អភិបាលរដ្ឋ ឬអាណាព្យាបាល

នៅពេលដែលគ្រោះមហន្តរាយ ឬភាពអាសន្នត្រូវបានប្រកាស ហើយលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំត្រូវបានរារាំង៖

  • Blue Shield of California នឹងធានារ៉ាប់រងលើអត្ថប្រយោជន៍ដែលផ្តល់ជូនអ្នកដោយអ្នកផ្តល់សេវាក្រៅបណ្តាញ។
  • អ្នកនឹងមិនត្រូវការការបញ្ជូនបន្ត ឬការអនុញ្ញាតជាមុនទេ។
  • អ្នកនឹងមានការចែករំលែកថ្លៃដើមដូចគ្នានឹងអត្ថប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់សេវាក្នុងបណ្តាញ។
  • អ្នកអាចបើកឱសថមានវេជ្ជបញ្ជាជាមុនបាន ប្រសិនបើចាំបាច់។

នៅពេលដែលគ្រោះមហន្តរាយបានបញ្ចប់ វានឹងត្រូវបានប្រកាសតាមវិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីទាំងនេះ៖

  • ប្រភពដែលប្រកាសភាពអាសន្នអំពីសុខភាពសាធារណៈ ឬស្ថានភាពគ្រោះមហន្តរាយប្រកាសថាបញ្ចប់។
  • មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សេវា Medicare និង Medicaid (CMS) ប្រកាសបញ្ចប់ភាពអាសន្នអំពីសុខភាពសាធារណៈ ឬស្ថានភាពគ្រោះមហន្តរាយ។
  • ប្រសិនបើរយៈពេលសាមសិប (30) ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅចាប់តាំងពីការប្រកាសភាពអាសន្នអំពីសុខភាពសាធារណៈ ឬស្ថានភាពគ្រោះមហន្តរាយ ហើយគ្មានកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ត្រូវបានកំណត់ដោយប្រភពដើមរបស់ CMS ទេនោះ វានឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបញ្ចប់គ្រោះមហន្តរាយ។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជនរបស់ Blue Shield of California សម្រាប់គម្រោងជាក់លាក់របស់អ្នក៖

គម្រោង Medicare Advantage Prescription Drug Plan  
ទូរសព្ទលេខ៖ (800) 776-4466 (TTY: 711) ពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 8 យប់ បានប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍
 

គម្រោង Dual Special Needs Plan
ទូរសព្ទលេខ៖ (800) 452-4413 (TTY: 711) ពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 8 យប់ បានប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍
 

គម្រោង Medicare Advantage Prescription Drug Plan
ទូរសព្ទលេខ៖ (888) 239-6469 (TTY: 711) ពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 8 យប់ បានប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍


Y0118_23_565A1_C 08312023
H2819_23_822E_C Accepted 12042023
ទំព័រដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ 1/1/2024

*ច្បាប់ចម្លងឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានកាតព្វកិច្ចត្រូវចុះឈ្មោះ។

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California គឺជាសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Blue Shield Association។

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607។

សម្រាប់គម្រោង Blue Shield Medicare Advantage Plan៖ Blue Shield of California គឺជាគម្រោង HMO, HMO D-SNP, PPO និង PDP ដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយ Medicare និងកិច្ចសន្យាជាមួយកម្មវិធី Medicaid រដ្ឋ California។ ការចុះឈ្មោះនៅក្នុង Blue Shield of California អាស្រ័យទៅលើការបន្តកិច្ចសន្យា។

 
 
ក្រុមហ៊ុនគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋជាធរមាន និងច្បាប់សិទ្ធិស៊ីវិលសហព័ន្ធ និងមិនរើសអើង មិនរាប់បញ្ចូលមនុស្ស ឬប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេខុសៗគ្នាដោយផ្អែកលើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើតជាតិសាសន៍ អត្តសញ្ញាណក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ព័ត៌មានហ្សែន ពូជពង្ស សាសនា ភេទ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ យេនឌ័រ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ទំនោរផ្លូវភេទ អាយុ ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ឬពិការភាពរាងកាយ។ La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。