សំណួរដែលគេសួរជាញឹកញាប់អំពី Medicare

ទទួលបានចម្លើយចំពោះសំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់បំផុតរបស់យើងអំពី Medicare។ ឬហៅទូរសព្ទទៅទីប្រឹក្សារបស់ Blue Shield Medicare ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម៖
(800) 260-9607 (TTY: 711)។

ការយល់ដឹងអំពីគម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជារបស់ Medicare Advantage និងគម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជារបស់ Medicare

Medicare ផ្នែក D ត្រូវបានបន្ថែមដើម្បីជួយបុគ្គលបង់ថ្លៃឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា។ ការចុះឈ្មោះសម្រាប់ Medicare ផ្នែក D គឺជាការស្ម័គ្រចិត្ត ទោះបីជាការពិន័យអាចត្រូវបានអនុវត្ត ប្រសិនបើអ្នកមិនចុះឈ្មោះនៅពេលអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានជាលើកដំបូង ហើយប្រសិនបើអ្នកមិនមានការធានារ៉ាប់រងលើឱសថផ្សេងទៀតដែលស្មើនឹង ឬប្រសើរជាងការធានារ៉ាប់រងដែលផ្តល់ជូនដោយ Medicare។ (នេះហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាការរ៉ាប់រងគួរទុកចិត្តបាន។)

តើនរណាខ្លះមានសិទ្ធិទទួលបាន?

ដើម្បីចូលរួមក្នុងគម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជារបស់ Medicare អ្នកត្រូវតែមាន Medicare ផ្នែក A និង/ឬ ផ្នែក B។ សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជាតាមរយៈគម្រោង Medicare Advantage អ្នកត្រូវតែមានទាំង Medicare ផ្នែក A និងផ្នែក B ដើម្បីចុះឈ្មោះ។ អ្នកត្រូវតែបន្តបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រង Medicare ផ្នែក B របស់អ្នក។


គម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា Medicare ភាគច្រើនមានចន្លោះការធានារ៉ាប់រង។ នេះមានន័យថា បន្ទាប់ពីអ្នក និងគម្រោងរបស់អ្នកបានចំណាយចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់ (នេះហៅថា "កម្រិតការធានារ៉ាប់រងដំបូង" ហើយអាចប្រែប្រួលតាមគម្រោង) សម្រាប់ឱសថដែលមានការធានារ៉ាប់រង អ្នកត្រូវបង់ថ្លៃចំណែករួមផ្សេងសម្រាប់ឱសថរបស់អ្នក ខណៈពេលដែលអ្នកស្ថិតនៅក្នុង "ចន្លោះ" ការធានារ៉ាប់រង។

លើសពីនេះ នៅពេលអ្នកស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចន្លោះការធានារ៉ាប់រង កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃចន្លោះការធានារ៉ាប់រងរបស់ Medicare ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃលើឱសថមានម៉ាកពីក្រុមហ៊ុនផលិត។

សូមអានសេចក្តីសង្ខេបស្តីពីអត្ថប្រយោជន៍ ឬភស្តុតាងនៃការធានារ៉ាប់រង របស់គម្រោងរបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការធានារ៉ាប់រងរបស់គម្រោងនីមួយៗតាមរយៈចន្លោះពេលនោះ។ នៅពេលអ្នកឈានដល់កម្រិតចន្លោះ អ្នកនឹងទទួលបាន "ការធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះមហន្តរាយ"។

នៅឆ្នាំ 2024 ចន្លោះការធានារ៉ាប់រងចាប់ផ្តើមនៅពេលថ្លៃឱសថសរុបរបស់អ្នកឈានដល់ $5,030។


 

ការធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះមហន្តរាយគឺជាការធានារ៉ាប់រងពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានថ្លៃឱសថខ្ពស់ខ្លាំង។ នៅពេលដែលអ្នក ឬភាគីដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ផ្សេងទៀតក្នុងនាមអ្នក បានបង់ប្រាក់ច្រើនជាង $8,000 ក្នុងឆ្នាំ 2024 សម្រាប់ឱសថដែលទទួល​បានធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក អ្នកមិនបង់ប្រាក់អ្វីទាំងអស់សម្រាប់រយៈពេលដែលនៅសេសសល់ក្នុងឆ្នាំនេះ។


 

គម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា Medicare Advantage និងគម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា Medicare របស់ Blue Shield រួមមានបញ្ជីឱសថ (បញ្ជីឱសថដែលមានការធានារ៉ាប់រង) ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សេវាកម្ម Medicare និង Medicaid។ សូមពិនិត្យមើល បញ្ជីឱសថនៃគម្រោង សមស្របដើម្បីប្រាកដថាវារួមបញ្ចូលឱសថមានវេជ្ជបញ្ជាដែលអ្នកត្រូវការ មុនពេលជ្រើសរើសគម្រោង។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចរកឃើញឱសថរបស់អ្នកនៅក្នុងបញ្ជីឱសថរបស់យើងទេ សូមសាកសួរវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ឬអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជាផ្សេងទៀតថាតើមានឱសថនៅក្នុងបញ្ជីឱសថរបស់យើងដែលអាចចេញវេជ្ជបញ្ជាដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់អ្នកដែរឬទេ។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឱសថដែលមានការធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងបញ្ជីឱសថរបស់ Blue Shield of California សម្រាប់ Medicare ផ្នែក D


 

ទេ។ ការធានារ៉ាប់រងលើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជារបស់ Medicare មិនអាចទទួលបានដោយផ្ទាល់ពី Medicare ទេ។ ទោះបីជាអ្នកអាចកាត់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកពីមូលប្បទានបត្ររបបសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នកក៏ដោយ អ្នកត្រូវតែទិញការធានារ៉ាប់រងលើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជារបស់ Medicare ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឯកជន ដូចជា Blue Shield of California ដែលទទួលបានការអនុម័តដោយ Medicare ដើម្បីផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងលើវេជ្ជបញ្ជាផ្នែក D។


 

ឱកាសបន្ទាប់សម្រាប់អ្នកទទួល Medicare ដើម្បីចុះឈ្មោះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែធ្នូ ក្នុងអំឡុងពេលចុះឈ្មោះបើកចំហ។ អំឡុងពេលចុះឈ្មោះបើកចំហនេះគឺដូចគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ មានកាលៈទេសៈជាក់លាក់មួយចំនួនដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួល Medicare ចុះឈ្មោះក្នុងរយៈពេលជ្រើសរើសពិសេស។ សូមហៅទូរសព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ (855) 203-3874 (TTY: 711) សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរយៈពេលការចុះឈ្មោះពិសេស។

ប្រសិនបើអ្នកមិនចុះឈ្មោះនៅពេលអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានលើកដំបូង ហើយអ្នកមិនមានការធានារ៉ាប់រងដែលអាចទុកចិត្តបានផ្សេងទៀតទេ អ្នកប្រហែលជាត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យការចុះឈ្មោះយឺត ដែលត្រូវបានគណនា/គិតប្រាក់ពិន័យយ៉ាងហោចណាស់ 1% នៃថ្លៃធានារ៉ាប់រងជាមូលដ្ឋានថ្នាក់ជាតិសម្រាប់អ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍ជារៀងរាល់ខែដែលអ្នករង់ចាំមិនចុះឈ្មោះ។ ប្រសិនបើអ្នកចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីយឺតពេល អ្នកប្រហែលជាត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យនោះរៀងរាល់ខែ ដរាបណាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជារបស់ Medicare ផ្នែក D។

សម្រាប់ការពន្យល់អំពីរបៀបកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ពិន័យរបស់អ្នកសម្រាប់ការចុះឈ្មោះយឺតពេល សូមទូរសព្ទទៅលេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) TTY/TDD 1-877-486-2048 ដែលបម្រើសេវា 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។


ស្វែងរកបញ្ជីលេខទូរសព្ទសម្រាប់គម្រោងជាក់លាក់របស់អ្នកនៅទំព័រទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ


 

ឱសថមិនត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនៅក្រោមគម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា Medicare Advantage ឬគម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា Medicare នោះទេ ប្រសិនបើការបង់ប្រាក់សម្រាប់ឱសថនោះមាននៅក្រោមផ្នែក A ឬ B របស់ Medicare។ ឧទាហរណ៍ ឱសថមិនអាចមានការធានារ៉ាប់រង ប្រសិនបើវាត្រូវបានផ្ដល់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ឬការិយាល័យគ្រូពេទ្យ។

Medicare ក៏មិនរាប់បញ្ចូលឱសថពីប្រភេទខាងក្រោមផងដែរ៖

 • ឱសថមិនទទួលបានការអនុម័តដោយស្ថាប័ន FDA
 • ឱសថមិនមានវេជ្ជបញ្ជា (ក៏អាចហៅម្យ៉ាងទៀតថា ឱសថដែលមិនតម្រូវឱ្យមានវេជ្ជបញ្ជា)
 • ឱសថបានប្រើដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពមានកូន
 • ឱសថដែលប្រើសម្រាប់បំបាត់រោគសញ្ញាក្អក ឬផ្តាសាយ
 • ឱសថដែលប្រើសម្រាប់គោលបំណងកែសម្ផស្ស ឬដើម្បីជំរុញការដុះសក់
 • វីតាមីនមានវេជ្ជបញ្ជា និងផលិតផលមានសារធាតុរ៉ែ លើកលែងតែវីតាមីនមុនពេលសម្រាល និងការរៀបចំភ្លុយអ័រ
 • ឱសថដែលប្រើសម្រាប់ព្យាបាលបញ្ហាផ្លូវភេទ ឬលិង្គងាប់ ដូចជា Viagra, Cialis, Levitra និង Caverject
 • ឱសថដែលប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមិនឃ្លាននិងស្រកទម្ងន់ខ្លាំង ស្រកទម្ងន់ ឬការឡើងទម្ងន់
 • ឱសថសម្រាប់អ្នកជំងឺមិនស្នាក់ព្យាបាលដែលក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថតម្រូវឱ្យមានការធ្វើតេស្ត ឬសេវាត្រួតពិនិត្យដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានទិញផ្តាច់មុខពីក្រុមហ៊ុនផលិតជាលក្ខខណ្ឌនៃការលក់

ចំណាំ៖ ការចំណាយដែលទាក់ទងនឹងឱសថទាំងនេះនឹងមិនអនុវត្តចំពោះថ្លៃចំណាយចេញពីហោប៉ៅពិតប្រាកដ (TrOOP) របស់អ្នកទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលឯកសារ ការស្វែងយល់អំពីចំណាយចេញពីហោប៉ៅពិតប្រាកដ (TrOOP) របស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ Medicare និង Medicaid។

ព័ត៌មាននេះមិនមែនជាការពណ៌នាពេញលេញអំពីអត្ថប្រយោជន៍ទេ។ សូមទាក់ទងទៅកាន់លេខទូរសព្ទរបស់ផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជននៅលើបណ្ណសម្គាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។


 

ក្នុងនាមជាសមាជិករបស់ Medicare ផ្នែក D ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានការធានារ៉ាប់រង នៅពេលណាដែលអ្នកបង់ប្រាក់ចេញពីហោប៉ៅសម្រាប់វេជ្ជបញ្ជាដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងក្រោមគម្រោងអត្ថប្រយោជន៍ឱសថស្ថានរបស់អ្នក នោះអ្នកអាចដាក់សំណើសុំសំណងបាន។

ទម្រង់បែបបទសំណងត្រូវតែទទួលបានក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានបង់ថ្លៃសេវា។ ដំណើរការផ្ដល់សំណងត្រូវបានហៅថា សំណងសមាជិកដោយផ្ទាល់ ឬ DMR។

ការដាក់បញ្ជូនទម្រង់បែបបទគឺមិនមែនជាការធានានៃការទូទាត់ប្រាក់ទេ។ ការស្នើសុំសំណងនឹងមិនត្រូវបានដំណើរការដោយគ្មានបង្កាន់ដៃររបស់វេជ្ជបញ្ជានោះទេ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការបំពេញទម្រង់ពាក្យ DMR សូមទាក់ទងមកកាន់ឱសថការីរបស់អ្នក ឬទូរសព្ទទៅកាន់ផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជនតាមលេខនៅលើបណ្ណសម្គាល់សមាជិករបស់អ្នក។

ទម្រង់ពាក្យ DMR សម្រាប់សមាជិក Medicare ភាសាអង់គ្លេស  (PDF, 233 KB)

ទម្រង់ពាក្យ DMR សម្រាប់សមាជិក Medicare ភាសាអេស្ប៉ាញ  (PDF, 144 KB)

ផ្ញើទម្រង់បែបបទ DMR ដែលបានបំពេញរួចតាមប្រៃសណីយ៍ទៅកាន់៖

Blue Shield of California

P.O. Box 52066

Phoenix, AZ 85072-2066


 

របៀបប្រើបញ្ជីឱសថ Blue Shield of California Medicare របស់អ្នក

គម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា Medicare Advantage និងគម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា Medicare នីមួយៗរួមមានបញ្ជីឱសថដែលគម្រោងទាំងនោះធានារ៉ាប់រង។ បញ្ជីនេះត្រូវបានហៅថាបញ្ជីឱសថ។ នៅ Blue Shield of California បញ្ជីឱសថត្រូវបានបង្កើតឡើង និងថែទាំដោយគណៈកម្មាធិការឱសថស្ថាន និងការព្យាបាល (P&T) និងមានឱសថដែលត្រូវបានពិនិត្យ និងអនុម័តដោយរដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឱសថ (FDA)។ គណៈកម្មាធិការ P&T របស់ Blue Shield of California រួមមានគ្រូពេទ្យ និងឱសថការីគ្លីនិក។ គណៈកម្មាធិការពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឱសថយ៉ាងហោចណាស់រៀងរាល់ត្រីមាស ដើម្បីជួយគ្រូពេទ្យក្នុងការចេញវេជ្ជបញ្ជាឱសថដែលសមស្របតាមវេជ្ជសាស្ត្រ និងក្នុងតម្លៃសមរម្យ។


សេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រង គឺជាសេចក្តីសម្រេចដែលយើងធ្វើអំពីអត្ថប្រយោជន៍ និងការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក ឬអំពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងនឹងបង់ថ្លៃសម្រាប់ឱសថរបស់អ្នក។ ករណីលើកលែង និងការអនុញ្ញាតជាមុនគឺជាប្រភេទនៃសេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រងដែលអ្នកអាចស្នើសុំបាន។

តម្រូវការធានារ៉ាប់រងឱសថរបស់ Blue Shield of California ត្រូវបានកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការឱសថស្ថាន និងការព្យាបាល (P&T) របស់យើង ដោយផ្អែកលើការពិនិត្យឡើងវិញនៃភស្តុតាងវេជ្ជសាស្រ្ត ការពិគ្រោះយោបល់ពីអ្នកជំនាញ និងគោលការណ៍ណែនាំអំពីការព្យាបាលដែលទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈជាតិ ហើយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពិចារណាលើតម្រូវការបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់សេចក្ដីសម្រេចចិត្តលើការធានារ៉ាប់រង។

ប្រសិនបើបញ្ជីឱសថ Medicare ផ្នែក D របស់អ្នកបង្ហាញថាឱសថរបស់អ្នកមានតម្រូវការ/ការកំណត់ឱសថ (ការអនុញ្ញាតជាមុន ឬការព្យាបាលជាជំហាន) សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រង អ្នកអាចមើលលក្ខណវិនិច្ឆយដែល Blue Shield of California នឹងប្រើដើម្បីធ្វើសេចក្ដីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រង។ លក្ខខណ្ឌត្រូវតែបំពេញគ្រប់មុនពេលការធានារ៉ាប់រងត្រូវបានអនុញ្ញាត។


ការអនុញ្ញាតជាមុន (ការយល់ព្រមជាមុន) អាចត្រូវបានទាមទារសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើឱសថមួយចំនួន។ នេះមានន័យថាអ្នក វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក អ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជាផ្សេងទៀត ឬអ្នកតំណាងដែលត្រូវបានតែងតាំងនឹងត្រូវទាក់ទង Blue Shield of California ដើម្បីស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នក និងដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានគ្លីនិក។ ប្រសិនបើព័ត៌មានចាំបាច់មិនត្រូវបានដាក់បញ្ជូន ឬព័ត៌មានមិនបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការអនុញ្ញាតជាមុនទេនោះ ឱសថអាចនឹងមិនត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនោះទេ។


 

ការព្យាបាលជាជំហានតម្រូវឱ្យអ្នកសាកល្បងឱសថមួយចំនួនជាមុនសិន ដើម្បីព្យាបាលស្ថានភាពផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នក មុនពេលដែលយើងនឹងធានារ៉ាប់រងលើឱសថផ្សេងទៀតសម្រាប់ស្ថានភាពនោះ។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើឱសថ A និងឱសថ B ដែលទាំងពីរប្រភេទនេះព្យាបាលស្ថានភាពផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នកបាន យើងមិនអាចនឹងធានារ៉ាប់រងលើឱសថ B បានទេ បើអ្នកពុំទាន់បានសាកល្បងប្រើឱសថ A ជាមុនសិននោះ។ ប្រសិនបើឱសថ A មិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកទេ យើងនឹងធានារ៉ាប់រងលើឱសថ B។ ប្រព័ន្ធដំណើរការការទាមទារសំណងឱសថរបស់យើងនឹងស្វែងរកការទាមទារសំណងឱសថ A ពីមុនដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណងឱសថ B។


 

ចូលមើល ទំព័របញ្ជីឱសថ ហើយជ្រើសរើសយកគម្រោង Medicare។ វានឹងនាំអ្នកទៅកាន់ឧបករណ៍ស្វែងរកបញ្ជីឱសថរបស់គម្រោង។

មានវិធីពីរយ៉ាងដើម្បីមើលតម្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន និងការព្យាបាលជាជំហាន៖

 1. បញ្ចូលឈ្មោះឱសថដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកនៅក្នុងផ្នែក “Drug Name Search" (ការស្វែងរកឈ្មោះឱសថ) នៃឧបករណ៍បញ្ជីឱសថ ហើយពិនិត្យមើលជួរឈរ “Limits & Restrictions” (ដែនកំណត់ និងការរឹតត្បិត) ដើម្បីមើលថាតើការអនុញ្ញាតជាមុន (PA) ឬនិមិត្តសញ្ញាការព្យាបាលដោយជំហាន (ST) លេចឡើងដែរឬទេ។
 2. ចុចលើតំណភ្ជាប់ “Prior Authorization Criteria” (លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការអនុញ្ញាតជាមុន) ឬ “Step Therapy Criteria” (លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការព្យាបាលជាជំហាន) ដើម្បីទាញយកឯកសារ PDF។ ស្វែងរកលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យតាមឱសថទូទៅ ឬឱសថមានម៉ាកយីហោ ដើម្បីមើលតម្រូវការធានារ៉ាប់រងឱសថសម្រាប់ឱសថនោះ។

 

នៅពេលដែលអ្នកក្លាយជាសមាជិករបស់ Blue Shield ប្រសិនបើអ្នកដឹងថាគម្រោងដែលអ្នកបានជ្រើសរើស មិនធានារ៉ាប់រងលើឱសថរបស់អ្នកឬទេនោះ អ្នកមានជម្រើសពីរ៖

 1. សាកសួរផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជនសម្រាប់បញ្ជីឱសថស្រដៀងគ្នា ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយគម្រោងដែលអ្នកបានជ្រើសរើស។ នៅពេលអ្នកទទួលបានបញ្ជី សូមបង្ហាញវាទៅវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ហើយសុំឱ្យពួកគេចេញវេជ្ជបញ្ជាឱសថដែលស្រដៀងគ្នា ដូចដែលបានរ៉ាប់រងដោយគម្រោងដែលអ្នកបានជ្រើសរើសនោះ។ 
 2. ស្នើសុំឱ្យ Blue Shield of California លើកលែង និងធានារ៉ាប់រងលើឱសថរបស់អ្នក។ សូមចូលទៅកាន់ទំព័រសេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រង សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដែលអ្នក ឬគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអាចដាក់សំណើសុំករណីលើកលែងសម្រាប់ឱសថរបស់អ្នកបាន។

 

ប្រសិនបើការិយាល័យវេជ្ជបណ្ឌិតហៅទូរសព្ទទៅ Blue Shield of California ជាមួយនឹងព័ត៌មានទាំងអស់របស់អ្នក រួមមានឈ្មោះរបស់អ្នក លេខសម្គាល់អ្នកជាវ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបែបគ្លីនិក ប្រវត្តិឱសថពីមុន និងព័ត៌មានបែបគ្លីនិកផ្សេងទៀតដែលត្រូវការនៅក្នុងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការអនុញ្ញាតជាមុនរបស់យើងសម្រាប់ឱសថ នោះយើងអាចពិនិត្យមើលសំណើក្នុងអំឡុងពេលហៅទូរសព្ទ។ ប្រសិនបើសំណើត្រូវបានផ្ញើតាមទូរសារ ឬដាក់ជូនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (ហៅថា ePA ផងដែរ) វាអាចចំណាយពេលរហូតដល់ 72 ម៉ោង (ឬ 24 ម៉ោងសម្រាប់សំណើពន្លឿន) ដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រងអាស្រ័យលើថាតើយើងទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញនៅក្នុងទូរសារ ឬសំណើអេឡិចត្រូនិកដែរឬទេ។


 

អ្នកអាចហៅទូរសព្ទទៅការិយាល័យវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ឬហៅទូរសព្ទទៅលេខផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជននៅលើបណ្ណសម្គាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។


 

ព័ត៌មានអំពីការពិន័យការចុះឈ្មោះយឺតយ៉ាវផ្នែក D

បុគ្គលដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជារបស់ Medicare Advantage ឬគម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជារបស់ Medicare អាចជំពាក់ការពិន័យលើការចុះឈ្មោះយឺតយ៉ាវ ប្រសិនបើពួកគេមិនមានការធានារ៉ាប់រងលើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជាផ្នែក D ឬការធានារ៉ាប់រងលើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជាដែលអាចជឿទុកចិត្តបានផ្សេងទៀតសម្រាប់រយៈពេលបន្តណាមួយចាប់ពី 63 ថ្ងៃឡើងទៅ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់រយៈពេលចុះឈ្មោះដំបូងរបស់គាត់/នាងសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងផ្នែក D។

ជាទូទៅការពិន័យលើការចុះឈ្មោះយឺតយ៉ាវត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងថ្លៃបង់ធានារ៉ាប់រងផ្នែក D ប្រចាំខែរបស់បុគ្គលនោះ ដរាបណាពួកគេមានការធានារ៉ាប់រងលើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជារបស់ Medicare ទោះបីជាបុគ្គលនោះផ្លាស់ប្តូរគម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជារបស់ Medicare Advantage ឬគម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជារបស់ Medicare ក៏ដោយ។ ចំនួនទឹកប្រាក់ពិន័យការចុះឈ្មោះយឺតផ្លាស់ប្តូរជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ តម្លៃនៃការពិន័យលើការចុះឈ្មោះយឺតអាស្រ័យលើរយៈពេលដែលបុគ្គលនោះបានយឺតដោយគ្មានផ្នែក D ឬការធានារ៉ាប់រងលើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជាផ្សេងទៀត។


 

 • ចូលរួមក្នុងគម្រោងឱសថ Medicare នៅពេលអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន Medicare ជាលើកដំបូង។ អ្នកនឹងមិនត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យនោះទេ ទោះបីជាអ្នកមិនធ្លាប់ទទួលបានការធានារ៉ាប់រងលើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជាពីមុនមកក៏ដោយ។
 • កុំនៅដល់ 63 ថ្ងៃ ឬច្រើនជាងនេះជាប់ៗគ្នាដោយគ្មានគម្រោងឱសថ Medicare ឬការធានារ៉ាប់រងឱសថដែលអាចជឿទុកចិត្តបានផ្សេងទៀត។ ការធានារ៉ាប់រងលើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជាដែលអាចជឿទុកចិត្តបានអាចរួមបញ្ចូលការធានារ៉ាប់រងលើឱសថពីនិយោជក ឬសហជីពបច្ចុប្បន្ន ឬអតីត ពី TRICARE ពីសេវាសុខភាពជនជាតិដើមអាមេរិក ក្រសួងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជន ឬការធានារ៉ាប់រងសុខភាព។ គម្រោងរបស់អ្នកត្រូវតែប្រាប់អ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំថាតើការធានារ៉ាប់រងលើឱសថរបស់អ្នកគឺជាការធានារ៉ាប់រងដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដែរឬទេ។ ពួកគេអាចនឹងផ្ញើព័ត៌មាននេះទៅអ្នកក្នុងលិខិតមួយ ឬទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកទៅកាន់ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន ឬលិខិតឆ្លើយឆ្លងផ្សេងទៀត។ រក្សាទុកព័ត៌មាននេះ ពីព្រោះអ្នកអាចត្រូវការវា ប្រសិនបើអ្នកចូលរួមក្នុងគម្រោងឱសថ Medicare នៅពេលក្រោយ។
 • រក្សាកំណត់ត្រាដែលបង្ហាញនៅពេលដែលអ្នកមានការធានារ៉ាប់រងលើឱសថដែលអាចទុកចិត្តបាន ហើយប្រាប់គម្រោងរបស់អ្នកអំពីកំណត់ត្រានោះ។ នៅពេលអ្នកចូលរួមក្នុងគម្រោងឱសថ Medicare គម្រោងនឹងពិនិត្យមើលថាតើអ្នកមានការធានារ៉ាប់រងឱសថដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់រយៈពេល 63 ថ្ងៃ ឬច្រើនជាងនេះជាប់ៗគ្នាដែរឬទេ។ ប្រសិនបើគម្រោងជឿថាអ្នកមិនមាន គម្រោងនឹងផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនអ្នកដោយមានទម្រង់បែបបទស្នើសុំអំពីការធានារ៉ាប់រងឱសថណាមួយដែលអ្នកមាន។ បំពេញទម្រង់ពាក្យនេះ ហើយប្រគល់ទម្រង់នោះទៅគម្រោងឱសថរបស់អ្នកវិញតាមកាលកំណត់នៅក្នុងលិខិតនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាប់គម្រោងអំពីការធានារ៉ាប់រងឱសថដែលអាចជឿទុកចិត្តបានរបស់អ្នកទេ អ្នកប្រហែលជាត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យ។

 

គម្រោងភាគច្រើនដែលផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងលើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា ដូចជាគម្រោងពីនិយោជក ឬសហជីព ត្រូវតែផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងដល់សមាជិករបស់ពួកគេ ដែលពន្យល់ពីរបៀបដែលការធានារ៉ាប់រងលើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជារបស់ពួកគេប្រៀបធៀបទៅនឹងការធានារ៉ាប់រងលើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជារបស់ Medicare។ សេចក្តីជូនដំណឹងនេះប្រាប់អ្នកថាតើការធានារ៉ាប់រងលើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជាដែលអ្នកបានទទួលតាមរយៈគម្រោងមុនរបស់អ្នកគឺជា "ការធានារ៉ាប់រងលើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជាដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន" ដែលមានន័យថាវាបានបំពេញតាមស្តង់ដារអប្បបរមារបស់ Medicare។ ប្រសិនបើអ្នកមិនបានទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដាច់ដោយឡែកទេនោះ គម្រោងរបស់អ្នកប្រហែលជាបានផ្តល់ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំអត្ថប្រយោជន៍របស់គម្រោង។ ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងថាតើការធានារ៉ាប់រងលើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជាដែលអ្នកធ្លាប់មាន បំពេញតាមស្តង់ដារនេះដែរឬទេ អ្នកគួរតែទាក់ទងគម្រោងមុនរបស់អ្នក។


 

ប្រសិនបើអ្នកមិនចូលរួមក្នុងគម្រោង Medicare Advantage Prescription Drug Plan ឬគម្រោង Medicare Prescription Drue Plan នៅពេលអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានជាលើកដំបូង ហើយអ្នកមិនមានការធានារ៉ាប់រងលើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជាដែលអាចជឿទុកចិត្តបានផ្សេងទៀតនោះ អ្នកប្រហែលជាត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យលើការចុះឈ្មោះយឺតយ៉ាវ។ ក្នុងករណីខ្លះ អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យ Medicare ពិនិត្យឡើងវិញនូវការសម្រេចចិត្តពិន័យលើការចុះឈ្មោះយឺតយ៉ាវរបស់អ្នក។ នេះត្រូវបានគេហៅថាការពិចារណាឡើងវិញ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចស្នើសុំការពិចារណាឡើងវិញ ប្រសិនបើអ្នកគិតថា Medicare មិនបានរាប់បញ្ចូលការធានារ៉ាប់រងដែលអាចជឿទុកចិត្តបានទាំងអស់របស់អ្នក ឬប្រសិនបើអ្នកមិនបានទទួលការជូនដំណឹងដែលពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ថាតើការធានារ៉ាប់រងលើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជាពីមុនរបស់អ្នកអាចទុកចិត្តបានដែរឬទេ។ ហេតុផលផ្សេងទៀតសម្រាប់ការស្នើសុំការពិចារណាឡើងវិញត្រូវបានរាយនៅលើទម្រង់បែបបទស្នើសុំដែលបានផ្ញើជាមួយនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ។


 

អ្នក ឬនរណាម្នាក់ដែលអ្នកចាត់ឱ្យធ្វើសកម្មភាពជំនួសអ្នក (អ្នកតំណាងរបស់អ្នក) អាចស្នើសុំការពិចារណាឡើងវិញ។ ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ស្នើសុំការពិចារណាឡើងវិញសម្រាប់អ្នក ពួកគេត្រូវតែផ្ញើភស្តុតាងនៃសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការតំណាងឱ្យអ្នក រួមជាមួយនឹងទម្រង់បែបបទស្នើសុំ។ ភស្តុតាងអាចជាទម្រង់ពាក្យមេធាវី ដីកាបង្គាប់របស់តុលាការ ឬការតែងតាំងអ្នកតំណាង។ អ្នកក៏អាចទូរសព្ទទៅខ្សែទូរសព្ទជំនួយរបស់ Medicare តាមរយៈលេខ (800) MEDICARE (800-633-4227) / TTY៖ (877) 486-2048 និងស្នើសុំទម្រង់ពាក្យ CMS-1696 ការតែងតាំងអ្នកតំណាង។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីព័ត៌មាននៅក្នុងទម្រង់ពាក្យនេះ ឬការពិន័យលើការចុះឈ្មោះយឺត (ចង់បំពេញទម្រង់ពក្យនេះតាមទូរសព្ទ) សូមទូរសព្ទទៅលេខសេវាបម្រើអតិថិជនរបស់ Blue Shield of California នៅលើបណ្ណសម្គាល់របស់អ្នក។


 

ធនធាន និងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សមាជិកគម្រោង Blue Shield of California Medicare Advantage – គម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា

បរិក្ខារពេទ្យប្រើជាប់បានយូរ (DME) គឺជាប្រភេទឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តដែលវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកបញ្ជាសម្រាប់ហេតុផលវេជ្ជសាស្រ្ត។ ឧទាហរណ៍នៃបរិក្ខារពេទ្យប្រើជាប់បានយូរ គឺឧបករណ៍ជំនួយការដើរ រទេះរុញ និងគ្រែមន្ទីរពេទ្យ។

ឧបករណ៍ដែលរ៉ាប់រងដោយ Blue Shield Medicare Advantage – គម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា រួមមានជាអាទិ៍៖

 • រទេះរុញ
 • ឈើច្រត់
 • គ្រែមន្ទីរពេទ្យ
 • ឧបករណ៍ព្យួរសេរ៉ូម IV
 • ឧបករណ៍អុកស៊ីសែន
 • ម៉ាស៊ីនឆ្ពុងផ្លូវដង្ហើម
 • ឧបករណ៍ជំនួយការដើរ

ជាទូទៅ គម្រោង Blue Shield of California Medicare រ៉ាប់រងលើបរិក្ខារពេទ្យប្រើជាប់បានយូរណាមួយដែលរ៉ាប់រងដោយ Original Medicare ពីម៉ាកយីហោ និងក្រុមហ៊ុនផលិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់យើង។ យើងនឹងមិនធានារ៉ាប់រងលើម៉ាក និងក្រុមហ៊ុនផលិតផ្សេងទៀតនោះទេ លុះត្រាតែវេជ្ជបណ្ឌិត ឬអ្នកផ្តល់សេវាផ្សេងទៀតរបស់អ្នកប្រាប់យើងថា ម៉ាកនោះគឺសមស្របសម្រាប់តម្រូវការវេជ្ជសាស្រ្តរបស់អ្នក។

ព័ត៌មានសម្រាប់សមាជិកថ្មីរបស់គម្រោង Blue Shield of California Medicare Advantage – គម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា

ប្រសិនបើអ្នកជាសមាជិកថ្មីនៃគម្រោង Blue Shield of California Medicare Plan ហើយកំពុងប្រើបរិក្ខារពេទ្យប្រើជាប់បានយូរ (DME) ម៉ាកដែលមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីរបស់យើង យើងនឹងបន្តធានារ៉ាប់រងម៉ាក DME នេះសម្រាប់អ្នករហូតដល់ 90 ថ្ងៃ។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ អ្នកគួរតែជជែកជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកដើម្បីសម្រេចចិត្តថាតើម៉ាក DME មួយណាដែលសមស្របតាមផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកក្រោយពីរយៈពេល 90 ថ្ងៃនេះ។ (ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកទេ សូមស្នើសុំឱ្យពួកគេណែនាំអ្នកផ្តល់មតិទីពីរ)។

ប្រសិនបើអ្នកជាសមាជិកថ្មីក្នុងគម្រោង Blue Shield of California Medicare Plan ហើយកំពុងប្រើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជាដែលមិនមែនជាបញ្ជីឱសថរបស់យើងទេ (បញ្ជីឱសថដែលមានការធានារ៉ាប់រង) យើងនឹងធានារ៉ាប់រងលើការផ្គត់ផ្គង់ឱសថបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល 30 ថ្ងៃ (ការផ្គត់ផ្គង់ឱសថរយៈពេល 31 ថ្ងៃ ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំរយៈពេលវែង) សម្រាប់អ្នកក្នុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃដំបូងចំពោះសមាជិកភាពថ្មីរបស់អ្នក។ ក្នុងអំឡុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែជជែកជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ដើម្បីកំណត់ថាតើឱសថមួយទៀតសមស្របចំពោះអ្នកដែរឬអត់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្រប អ្នកអាចស្នើសុំសេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រង។

សេចក្ដីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រងរបស់គម្រោង៖

ប្រសិនបើអ្នក (ឬអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នក) មិនយល់ស្របជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រងរបស់គម្រោង Blue Shield of California Medicare Advantage Health Plan អ្នក អ្នកតំណាងរបស់អ្នក ឬអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នកអាចដាក់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍បាន។ អ្នកក៏អាចដាក់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងសេចក្តីសម្រេចនៃអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នកអំពីផលិតផល ឬម៉ាកយីហោដែលសមស្របសម្រាប់ស្ថានភាពផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តរបស់អ្នក។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ សូមមើលជំពូកទី 9 អំពីភស្តុតាងនៃការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក "អ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហា ឬបណ្តឹងតវ៉ា (សេចក្តីសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រង បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ បណ្តឹងតវ៉ា)" ។

ចំណាំ៖ ច្បាប់ស្តីពីការអនុញ្ញាតសម្រាប់សេវាដែលពាក់ព័ន្ធ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទូរសព្ទទៅកាន់លេខរបស់ផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជននៅលើបណ្ណសម្គាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។


 

គម្រោង Blue Shield of California Medicare Plans ធានារ៉ាប់រងលើប្រដាប់ពិនិត្យគ្លុយកូសក្នុងឈាម និងបន្ទះធ្វើតេស្ត។ សូមមើលគម្រោងរបស់អ្នកខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រដាប់ពិនិត្យគ្លុយកូសក្នុងឈាម និងបន្ទះធ្វើតេស្តមួយណាដែលអ្នកចង់បាន។

ប្រដាប់នេះផ្តល់ជូនអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍អំពីបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យកាលដូចជា ៖

 • ភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ មិនបាច់សរសេរកូដម៉ែត្រទេ
 • ការធ្វើតេស្តស្ទើរតែគ្មានការឈឺចាប់ ដោយប្រើទំហំសំណាកឈាមតិចបំផុតរបស់ពិភពលោក
 • បង្កើនភាពបត់បែនដើម្បីធ្វើតេស្តគ្លុយកូសត្រង់កន្លែងលើរាងកាយឱ្យកាន់តែច្រើន
 • ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង និងការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស

គម្រោង Blue Shield of California Medicare Plans ធានារ៉ាប់រងលើឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ និងបន្ទះធ្វើតេស្ត។ តម្លៃ និងបរិមាណប្រែប្រួលទៅតាមគម្រោង និងអ្នកលក់ដែលពេញចិត្ត។

សម្រាប់គម្រោង Blue Shield 65 Plus (HMO) គម្រោង Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) គម្រោង Blue Shield Inspire (HMO) Plan គម្រោង Blue Shield 65 Plus Choice Plan (HMO) គម្រោង Blue Shield Enhanced (HMO) និង គម្រោង Blue Shield Select (PPO) សូមមើលផ្នែកខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

សម្រាប់គម្រោង Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) គម្រោង Blue Shield AdvantageOptimum Plan 1 (HMO) គម្រោង Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) និងគម្រោង Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) សូមមើលផ្នែកខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរផ្សេងទៀត សូមហៅទូរសព្ទទៅកាន់លេខរបស់ផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជនរបស់ Blue Shield Medicare Advantage នៅលើបណ្ណសម្គាល់របស់អ្នក។


 

Blue Shield of California មានបណ្តាញឱសថស្ថានដ៏ទូលំទូលាយ។ សូមពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះឱសថស្ថានរបស់យើងដើម្បីបញ្ជាក់ថាឱសថស្ថានរបស់អ្នកគឺជាផ្នែកមួយនៃបណ្តាញរបស់យើង។


 

ចូរយកបណ្ណសម្គាល់គម្រោងរបស់អ្នកមកជាមួយអ្នកជានិច្ចពេលទៅកាន់ឱសថស្ថាន ដើម្បីធានាថាអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីការធានារ៉ាប់រងឱសថរបស់អ្នក។ អ្នកគួរតែបង្ហាញបណ្ណនោះ ទោះបីជាគម្រោងរបស់អ្នកមានចំណាយបង់មុន ពេលដែលអ្នកអាចនឹងត្រូវបង់ 100 ភាគរយសម្រាប់ឱសថនោះក៏ដោយ។ នេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានតម្លៃក្នុងកិច្ចសន្យារបស់ Blue Shield នៅឱសថស្ថាន និងធានាថាការបង់ប្រាក់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការចំណាយចេញពីហោប៉ៅប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នក។


 

នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោង Blue Shield of California Medicare ការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាសេវាប្រៃសណីយ៍ដែលផ្តល់នូវការសន្សំសំចៃថ្លៃចំណាយ និងភាពងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះ។

នៅពេលដែលគម្រោងប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នកចាប់ផ្តើម អ្នកនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នេះ។


ជំពូក "ការបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងគម្រោង" នៅក្នុងភស្តុតាងនៃការធានារ៉ាប់រងរបស់គម្រោងរួមមានប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជា ៖

 • នៅពេលអ្នកអាចបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់អ្នក
 • របៀបបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់អ្នក
 • មូលហេតុដែល Blue Shield អាចនឹងត្រូវបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងគម្រោង

ការបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងគម្រោង Blue Shield អាចជាការស្ម័គ្រចិត្ត (ជម្រើសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក) ឬមិនស្ម័គ្រចិត្ត (មិនមែនជាជម្រើសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ)។ ចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីការចាកចេញពីគម្រោង៖

1. អ្នកអាចចាកចេញពីគម្រោងរបស់យើង ដោយសារតែអ្នកបានសម្រេចចិត្តថា អ្នកចង់ចាកចេញ។

ដំណើរការនៃការបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់អ្នកដោយស្ម័គ្រចិត្តអាស្រ័យលើប្រភេទនៃការធានារ៉ាប់រងថ្មីអ្វីខ្លះដែលអ្នកកំពុងជ្រើសរើស។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោងមួយផ្សេងទៀត ដែលមានការធានារ៉ាប់រងលើឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា គ្រាន់តែចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោងនោះនឹងបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងដែរ។

ទោះជាយ៉ាងណា សម្រាប់គម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា Medicare Advantage និង/ឬគម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា Medicare មានកាលបរិច្ឆេទសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលត្រូវដឹង។ ជាញឹកញាប់បំផុតគឺរយៈពេលចុះឈ្មោះប្រចាំឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែធ្នូ។

ក្នុងអំឡុងពេលនេះ អ្នកចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា Medicare Advantage និង/ឬគម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា Medicare អាចចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា Medicare Advantage និង/ឬគម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា Medicare ផ្សេង ឬលុបឈ្មោះចេញពីគម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា Medicare Advantage និង/ឬគម្រោងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា Medicare របស់ពួកគេ ហើយត្រលប់ទៅគម្រោង Original Medicare វិញ។ បុគ្គលម្នាក់ៗអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានតែមួយដងប៉ុណ្ណោះក្នុងអំឡុងពេលចុះឈ្មោះប្រចាំឆ្នាំ។

សម្រាប់សំណួរអំពីការចាកចេញពីគម្រោងរបស់យើង សូមហៅទូរសព្ទទៅលេខផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជននៅលើបណ្ណសម្គាល់របស់អ្នក។

2. ក៏មានស្ថានភាព ដែលមានដែនកំណត់ ដែលអ្នកមិនជ្រើសរើសចាកចេញផងដែរ ប៉ុន្តែយើងត្រូវបានគេតម្រូវឱ្យបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់អ្នក។

ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកផ្លាស់ទីចេញពីតំបន់សេវាកម្មរបស់យើង ឬអ្នកមិនបន្តចុះឈ្មោះក្នុង Medicare ផ្នែក A និងផ្នែក B។

ប្រសិនបើអ្នកចាកចេញពីគម្រោងរបស់យើង អ្នកត្រូវតែបន្តទទួលបានការថែទាំសុខភាព និង/ឬឱសថមានវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នកតាមរយៈគម្រោងរបស់យើងរហូតដល់សមាជិកភាពរបស់អ្នកបានបញ្ចប់។

3. យើងមិនអាចស្នើសុំឱ្យអ្នកចាកចេញពីគម្រោងរបស់យើងដោយហេតុផលណាមួយដែលទាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់អ្នកទេ ហើយប្រសិនបើយើងបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើង យើងត្រូវតែប្រាប់អ្នកអំពីហេតុផលរបស់យើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដើម្បីបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់អ្នក។

យើងក៏ត្រូវតែពន្យល់អំពីរបៀបដែលអ្នកអាចដាក់បណ្ដឹងតវ៉ាអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងក្នុងការបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់អ្នកផងដែរ។


 

សូមចាប់ផ្តើមលើ ទំព័រធនធាន របស់យើង ដែលមានតំណដ៏មាន ប្រយោជន៍ក្នុងការរៀបចំឯកសារ និងធនធានសម្រាប់សមាជិកផ្សេងៗទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកជាសមាជិករបស់ Blue Shield រួចហើយសូមឡុកចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក សម្រាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក។

អ្នកអាចទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សេវា Medicare និង Medicaid សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីសេវារបស់រដ្ឋាភិបាលផ្លូវការ។

ទាក់ទង Medicare៖ 

សូមចូលទៅមើលគេហទំព័រ www.medicare.gov ឬទូរសព្ទទៅ (800) MEDICARE (800-633-4227) / TTY: (877) 486-2048 បាន 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។

កម្មវិធីប្រឹក្សាយោបល់ និងការតស៊ូមតិផ្នែកធានារ៉ាប់រងសុខភាព (HICAP)

កម្មវិធីនេះផ្តល់ដំបូន្មានដោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកដែលមាន Medicare។

ទូរសព្ទ៖ (800) 434-0222 / TTY៖ (800) 735-2929
ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង 9 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ និងពីម៉ោង 1 រសៀល ដល់ម៉ោង 5 ល្ងាច (PST)

Blue Shield of California

ស្វែងរកជម្រើសអំពីគម្រោង Blue Shield of California ឥឡូវនេះ។ អ្នកអាចដឹងថាតើគម្រោងអ្វីខ្លះដែលមាននៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក និងចំនួនប៉ុន្មានដែលអ្នករំពឹងថានឹងត្រូវចំណាយសម្រាប់គម្រោងនីមួយៗ។


អ្នកក៏អាចនិយាយជាមួយឈ្មួញកណ្តាលក្នុងតំបន់របស់អ្នក ឬអ្នកប្រឹក្សា Blue Shield Medicare របស់យើងផងដែរ។

ទូរសព្ទ៖ (800) 963-8008 (TTY: 711)

ម៉ោង៖ ថ្ងៃទី 1 ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា៖ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ នៅរៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការ និងថ្ងៃទី 1 ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមីនា៖ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 8 យប់ ប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍។

 

ចំណាំ៖ ដើម្បីមើលឯកសារ PDF នៅលើទំព័រនេះ អ្នកត្រូវការកម្មវិធី Adobe Reader


 

គម្រោង Medicare Advantage Plan ជំនួសឱ្យអត្ថប្រយោជន៍ Original Medicare ដែលអ្នកបានរួមចំណែកក្នុងទម្រង់ជាពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សរ៍។ នៅពេលអ្នកជ្រើសរើសគម្រោង Medicare Advantage អ្នកផ្ទេរអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកទៅកាន់អ្នកទទួលធានារ៉ាប់រងដូចជា Blue Shield of California។ ដូច្នេះយើងត្រូវបានផ្តល់សំណងដោយរដ្ឋាភិបាល ហើយប្រើប្រាស់ការទូទាត់នោះសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាក្នុងបណ្តាញ។


 

Y0118_23_379A3_M Accepted 06172024
H2819_23_379A3_M Accepted 06172024

Page last updated: 07/02/2024

*ច្បាប់ចម្លងឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានកាតព្វកិច្ចត្រូវចុះឈ្មោះ។

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California គឺជាសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Blue Shield Association។

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607។

សម្រាប់គម្រោង Blue Shield Medicare Advantage Plan៖ Blue Shield of California គឺជាគម្រោង HMO, HMO D-SNP, PPO និង PDP ដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយ Medicare និងកិច្ចសន្យាជាមួយកម្មវិធី Medicaid រដ្ឋ California។ ការចុះឈ្មោះនៅក្នុង Blue Shield of California អាស្រ័យទៅលើការបន្តកិច្ចសន្យា។

 
 
ក្រុមហ៊ុនគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋជាធរមាន និងច្បាប់សិទ្ធិស៊ីវិលសហព័ន្ធ និងមិនរើសអើង មិនរាប់បញ្ចូលមនុស្ស ឬប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេខុសៗគ្នាដោយផ្អែកលើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើតជាតិសាសន៍ អត្តសញ្ញាណក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ព័ត៌មានហ្សែន ពូជពង្ស សាសនា ភេទ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ យេនឌ័រ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ទំនោរផ្លូវភេទ អាយុ ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ឬពិការភាពរាងកាយ។ La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。