Các quyền lợi Blue Shield Promise Medi-Cal

Tìm các quyền lợi sức khỏe mà quý vị nhận được với tư cách là hội viên Blue Shield of California Promise Health Plan Medi-Cal.

Các quyền lợi Medi-Cal có thể bao gồm:

 

Chăm sóc y tế

 • Bác sĩ chăm sóc chính, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, và thăm khám với bác sĩ chuyên khoa
 • Chủng ngừa
 • Dịch vụ bệnh viện và cấp cứu
 • Kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh
 • Dịch vụ xét nghiệm
 • Thuốc men
 • Vật lý trị liệu và liệu pháp vận động
 • Kiểm soát bệnh và tình trạng

 

Dịch vụ sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất kích thích

 • Các dịch vụ Sức khỏe Tâm thần dành cho Cá nhân, Gia đình và nhóm cho các tình trạng nhẹ/trung bình
 • Điều trị Sức khỏe Hành vi cho thanh niên dưới 21 tuổi
 • Tầm soát và tư vấn về lạm dụng chất kích thích
 • Quản lý dịch vụ chăm sóc cho các cấp độ chăm sóc sức khỏe tâm thần cao hơn

 

Chăm sóc nhãn khoa

 • Khám mắt định kỳ
 • Kính mắt hoặc kính áp tròng

 

Chăm sóc nha khoa
Các quyền lợi nha khoa có sẵn dành cho các hội viên Medi-Cal đủ điều kiện thông qua Denti-Cal. Denti-Cal được cung cấp bởi Sở Y tế (DHCS). Để tìm hiểu thêm về bảo hiểm của Denti-Cal, vui lòng truy cập trang web của họ hoặc gọi cho họ theo số (800) 322-6384 (TTY: 711).

 

Dịch vụ dành cho Trẻ em của California (CCS)

CCS là một chương trình của Tiểu bang dành cho trẻ dưới 21 tuổi mắc một số bệnh hoặc có vấn đề về sức khỏe. Để tìm hiểu thêm về CCS, vui lòng truy cập trang web của DHCP.

Tìm hiểu cách Blue Shield Promise có thể hỗ trợ các hội viên CCS khi họ bước sang tuổi 21.

Bản thuyết trình được ghi lại Tổng quan về Giai đoạn Quá tuổi và Chuyển tiếp của CCS (13 phút)

Tổng quan về Giai đoạn Quá tuổi và Chuyển tiếp của CCS (PDF, 385 KB)

 

Các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn

 • Dịch vụ tại Cộng đồng dành cho Người lớn (CBAS)
 • Chăm sóc Dài hạn (LTC)

 

Quản lý Chăm sóc Nâng cao (ECM) và Hỗ trợ Cộng đồng (CS)

Blue Shield Promise cung cấp Quản lý Chăm sóc Nâng cao (ECM) và Hỗ trợ Cộng đồng (CS) cho các hội viên Medi-Cal có các nhu cầu sức khỏe phức tạp hoặc các thách thức xã hội khiến họ khó cải thiện sức khỏe.

Bản Thông tin về Quản lý Chăm sóc Nâng cao (ECM) và Hỗ trợ Cộng đồng (CS)

 

Dịch vụ chuyên chở

 • Dịch vụ chuyên chở cấp cứu
 • Dịch vụ chuyên chở y tế không cấp cứu
 • Dịch vụ chuyên chở phi y tế

 

Để biết thông tin chi tiết về các quyền lợi, hãy xem lại Bằng chứng Bảo hiểm (EOC) Blue Shield Promise Medi-Cal, còn được gọi là Sổ tay Hội viên.

Đường dây Tư vấn Y tá

Kết nối với một y tá có đăng ký hành nghề và họ sẽ lắng nghe vấn đề sức khỏe của quý vị.

Chăm sóc khẩn cấp

Tìm các phòng khám chăm sóc khẩn cấp gần chỗ quý vị để được chăm sóc trong ngày cho các nhu cầu y tế không đe dọa đến tính mạng.

Teladoc

Nói chuyện với một bác sĩ có chứng nhận của hội đồng 24/7/365 qua điện thoại hoặc video.

Thông tin về dịch vụ chuyên chở

Là hội viên Blue Shield Promise Medi-Cal, quý vị có thể được đưa đón miễn phí đến các lịch hẹn chăm sóc sức khỏe của mình.

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần và hành vi

Blue Shield Promise Medi-Cal cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất kích thích thông qua các bác sĩ chăm sóc chính (PCP), các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi được cấp phép, và các nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan của quận.

Sự cho phép trước để được điều trị

Tìm hiểu những dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào cần có sự cho phép trước.

Giới thiệu đến dịch vụ điều trị

Tìm hiểu làm thế nào để có được giấy giới thiệu để thăm khám với bác sĩ chuyên khoa.

Thông tin về thời kỳ chu sinh và cho con bú sữa mẹ

Nhận thông tin về việc cho con bú sữa mẹ và những gì có thể xảy ra trong thời kỳ mang thai.

Dịch vụ doula (đồng hành và hỗ trợ sinh đẻ)

Blue Shield Promise Medi-Cal cung cấp các dịch vụ doula để cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc thai kỳ với sự hỗ trợ về mặt giáo dục, tinh thần và thể chất. Tìm hiểu cách bạn có thể nhận được đề xuất của nhà cung cấp dịch vụ cho các dịch vụ doula.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.