QUẢN LÝ CHĂM SÓC NÂNG CAO VÀ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

Quản lý chăm sóc nâng cao (ECM) là một quyền lợi quản lý chăm sóc của Medi-Cal. ECM cung cấp các dịch vụ bổ sung cho các hội viên có nhu cầu phức tạp khiến họ khó cải thiện sức khỏe. Điều này có thể bao gồm tình trạng sức khỏe hoặc những thách thức như không có nơi ở.

Làm việc với nhóm chăm sóc ECM

Các hội viên đủ điều kiện đăng ký tham gia ECM sẽ được phân công cho một nhóm chăm sóc. Nhóm chăm sóc làm việc với hội viên để lập kế hoạch chăm sóc. Có thể bao gồm việc kết nối các hội viên với các dịch vụ xã hội và cộng đồng cốt lõi.

Ai có thể nhận được ECM?

Các hội viên phải được ghi danh vào một chương trình bảo hiểm sức khỏe có quản lý chăm sóc của Medi-Cal. Họ phải đáp ứng các yêu cầu về tính hội đủ điều kiện để nhận các dịch vụ ECM. Nếu họ đủ điều kiện, sử dụng dịch vụ ECM là lựa chọn của họ.

Những người đủ điều kiện

ECM dành cho các hội viên Medi-Cal có nhu cầu xã hội và y tế phức tạp nhất. ECM được thiết kế “Tập trung vào một số nhóm bệnh nhân” chọn lọc. ECM sẽ giải quyết các nhu cầu lâm sàng và phi lâm sàng của các hội viên có nhu cầu cao nhất. Các hội viên sẽ được chọn với sự trợ giúp của các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và liên quan đến sức khỏe.

Cách yêu cầu ECM?

Quý vị có thể trao đổi với bác sĩ của mình hoặc gọi cho Bộ phận chăm sóc khách hàng của Blue Shield Promise. Họ có thể giúp kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện nhận dịch vụ ECM hay không.

Blue Shield Promise cung cấp ECM sau đây cho các hội viên Medi-Cal hội đủ điều kiện ở các Quận Los Angeles và San Diego:

Quản lý chăm sóc nâng cao Tập trung vào một số nhóm bệnh nhân
Người lớn và gia đình của họ đang sống trong tình trạng vô gia cư Người lớn có nguy cơ phải sử dụng bệnh viện hoặc khoa cấp cứu (ED) có thể tránh được (trước đây là "Người sử dụng nhiều")
Người lớn có nhu cầu được chăm sóc sức khỏe tâm thần nghiêm trọng hoặc điều trị rối loạn do sử dụng chất kích thích (SUD) Các cá nhân chuyển từ nơi giam giữ
Người lớn bị khuyết tật về trí tuệ hoặc phát triển (I/DD) Người lớn mang thai hoặc sau khi sinh
Người lớn sống trong cộng đồng và có nguy cơ phải vào cơ sở chăm sóc dài hạn (LTC) Cư dân tại cơ sở điều dưỡng cho người lớn chuyển sang cộng đồng
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023
Người lớn không có trẻ em phụ thuộc/thanh thiếu niên sống cùng họ đang sống trong tình trạng vô gia cư

Trẻ em và thanh thiếu niên:

  • • Gia đình vô gia cư hoặc trẻ em/thanh thiếu niên không có người sống cùng sống trong tình trạng vô gia cư
  • • Trẻ em và thanh thiếu niên có nguy cơ phải sử dụng bệnh viện hoặc Khoa Cấp Cứu (ED) có thể tránh được
  • • Trẻ em và thanh thiếu niên có nhu cầu nghiêm trọng về chăm sóc sức khỏe tâm thần và/hoặc SUD
  • • Trẻ em và thanh thiếu niên đăng ký vào Chương Trình Dịch Vụ Trẻ Em California (CCS) hoặc Mô Hình Trẻ Em Toàn Diện CCS (WCM) với các nhu cầu khác ngoài điều kiện của CCS
  • • Trẻ em và thanh thiếu niên nhận phúc lợi trẻ em
  • • Trẻ em và thanh thiếu niên bị khuyết tật trí tuệ hoặc chậm phát triển (I/DD)
  • • Thanh niên mang thai hoặc sau khi sinh
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024
Thanh thiếu niên và người trưởng thành mang thai hoặc sau khi sinh thuộc các nhóm chủng tộc và dân tộc có sự chênh lệch trong việc chăm sóc bệnh tật và tử vong của bà mẹ

 

Truy cập Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe để biết thêm thông tin.

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe truy cập Cổng Kết Nối Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.

Các dịch vụ bổ sung mà Blue Shield Promise cung cấp

Hỗ trợ cộng đồng là các dịch vụ bổ sung được cung cấp cho các hội viên hội đủ điều kiện. Truy cập trang Hỗ Trợ Cộng Đồng để tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không.

Last updated: 07/07/2023
Medi_23_150_LS_IA062323

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.