CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM SỨC KHỎE BLUE SHIELD OF CALIFORNIA PROMISE

Tìm thông tin về xét nghiệm, vắc-xin và điều trị COVID-19.

woman looking up and smiling

Quý vị có ghi danh vào Medi-Cal không?

Thông tin liên lạc của quý vị có thay đổi trong hai năm qua không? Hãy cung cấp cho văn phòng quận thông tin liên lạc mới nhất của quý vị để quý vị có thể tiếp tục tham gia.

Los Angeles: Truy cập benefitscal.com hoặc gọi điện cho Sở Dịch Vụ Xã Hội Công Cộng của Quận Los Angeles theo số (866)-613-3777 (TTY: 711).

San Diego: Truy cập benefitscal.com hoặc gọi Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của Access theo số (866) 262-9881 (TTY: 711).

Lý do chọn Chương trình bảo hiểm sức khỏe Blue Shield Promise

Tại Quận Los Angeles, Blue Shield Promise Medi-Cal được ký hợp đồng với Cơ Quan Y Tế Sáng Kiến Địa Phương của Quận Los Angeles (L.A. Care Health Plan) để cung cấp các quyền lợi sức khoẻ Medi-Cal cho những người nhận Medi-Cal của họ.

Tại Quận San Diego, Blue Shield Promise Medi-Cal được ký hợp đồng với Ban Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (DHCS) của Quận San Diego để cung cấp các quyền lợi sức khỏe Medi-Cal cho những người nhận Medi-Cal của họ.


Bác sĩ


Chúng tôi làm việc với một mạng lưới rộng lớn gồm các bác sĩ chuyên nghiệp.


Các chương trình chăm sóc


Chúng tôi mang đến sự an tâm cho việc quản lý sức khỏe của quý vị.


Đường dây tư vấn của y tá


Chúng tôi tin rằng tất cả người dân California xứng đáng được hưởng dịch vụ chăm sóc có chất lượng.


Các chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần


Các chương trình giáo dục về chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng tôi có thể giúp quý vị luôn khỏe mạnh.


Dịch vụ chăm sóc từng đoạt giải thưởng


Các chương trình bảo hiểm Medicare và Medi-Cal của chúng tôi đã đạt được Chứng nhận toàn phần của Ủy Ban Đảm Bảo Chất Lượng Quốc Gia NCQA.

Woman exercising at home

Các trung tâm tài nguyên cộng đồng ở Quận Los Angeles

Chúng tôi ở đây vì quý vị! L.A. Care Health Plan và Blue Shield of California Promise Health Plan sẵn sàng phục vụ quý vị và cộng đồng của quý vị. Trung Tâm Tài Nguyên là một không gian ấm áp và an toàn trong cộng đồng của quý vị, cung cấp nhiều lớp học và chương trình miễn phí và mở cửa cho tất cả mọi người. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Các lớp giáo dục sức khoẻ, dinh dưỡng và sức khỏe
  • Hỗ trợ các dịch vụ xã hội (nhà ở, kiến thức tài chính, an ninh lương thực) và các nhóm hỗ trợ
  • Hỗ trợ ghi danh Medi-Cal tại chỗ
Mother and daughter using Teladoc

Thăm khám sức khỏe từ xa

Tham khảo ý kiến bác sĩ qua điện thoại hoặc video. Không dành cho trường hợp cấp cứu.

Teladoc cho Medi-Cal
Woman using Medi-Cal transportation service

Thông tin về dịch vụ chuyên chở

Là hội viên Blue Shield Promise Medi-Cal, quý vị có thể được đưa đón miễn phí đến các lịch hẹn chăm sóc sức khỏe của mình.

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ chuyên chở
Patient seing Urgent Care clinic

Chăm sóc khẩn cấp

Các hội viên Medi-Cal có quyền tiếp cận các phòng khám chăm sóc khẩn cấp.

Tìm hiểu về chăm sóc khẩn cấp

 

Quý vị có phải là nhà cung cấp dịch vụ?

Nhận thông tin về các quyền lợi, chính sách và thủ tục của Chương trình bảo hiểm sức khỏe Blue Shield of California Promise.

Last updated: Mar 28, 2023

Medi_23_065_LS_IA031423