Các điều khoản và điều kiện miễn trừ trách nhiệm

Chào mừng quý vị đến với trang web của Blue Shield of California Promise Health Plan. Blue Shield of California Promise Health Plan cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho quý vị tuân theo các điều kiện sau. Nếu quý vị truy cập trang web của chúng tôi [blueshieldca.com/promise], quý vị chấp nhận những điều kiện này. Xin vui lòng đọc các điều kiện một cách cẩn thận.

Bản quyền

Tất cả nội dung có trên trang web này, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng nút, hình ảnh, phần tổng hợp dữ liệu và phần mềm, là tài sản của Blue Shield of California Promise Health Plan hoặc các nhà cung cấp nội dung của chương trình và được bảo vệ theo luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. Phần tổng hợp tất cả nội dung trên trang web này là tài sản độc quyền của Blue Shield of California Promise Health Plan và được bảo vệ theo luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. Tất cả phần mềm được sử dụng trên trang web này là tài sản của Blue Shield of California Promise Health Plan hoặc các nhà cung cấp phần mềm của chương trình và được bảo vệ theo luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế.

Nhãn hiệu

Đồ họa, logo, tiêu đề trang, biểu tượng nút, chữ viết và các tên dịch vụ của Blue Shield of California Promise Health Plan là các nhãn hiệu của Blue Shield of California Promise Health Plan. Nhãn hiệu của Blue Shield of California Promise Health Plan không được phép sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không phải của Blue Shield of California Promise Health Plan, bằng bất kỳ cách nào có khả năng gây nhầm lẫn cho khách hàng, hoặc bằng bất kỳ cách nào mà làm giảm giá trị hoặc làm mất uy tín của Blue Shield of California Promise Health Plan. Tất cả các nhãn hiệu khác không thuộc sở hữu của Blue Shield of California Promise Health Plan xuất hiện trên trang web này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng, những chủ sở hữu này có thể có hoặc không có liên kết với, kết nối với, hoặc tài trợ bởi Blue Shield of California Promise Health Plan.

Giấy phép và truy cập trang web

Blue Shield of California Promise Health Plan cấp cho quý vị giấy phép có giới hạn để truy cập và sử dụng trang web này cho mục đích cá nhân và không được tải xuống (ngoài bộ nhớ đệm trang) hoặc sửa đổi, hoặc bất kỳ phần nào của trang web, trừ khi có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Blue Shield of California Promise Health Plan. Giấy phép này không bao gồm bất kỳ việc bán lại hoặc sử dụng thương mại trang web này hoặc nội dung của trang web; bất kỳ việc thu thập và sử dụng bất kỳ danh sách, mô tả sản phẩm nào, bất kỳ việc sao chép nào của trang web này hoặc nội dung của trang web; bất kỳ tải xuống hoặc sao chép thông tin tài khoản nào vì lợi ích của người khác; hoặc bất kỳ việc sử dụng khai thác dữ liệu, robot hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự. Trang web này hoặc bất kỳ phần nào của trang web này không được phép tái tạo, tạo một bản sao chính xác, sao chép, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác theo cách khác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép rõ ràng của Blue Shield of California Promise Health Plan. Quý vị không được đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật đóng khung để đính kèm bất kỳ nhãn hiệu, logo hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc mẫu đơn) của Blue Shield of California Promise Health Plan mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Blue Shield of California Promise Health Plan. Quý vị không được phép sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ "văn bản ẩn" nào khác sử dụng tên hoặc nhãn hiệu của Blue Shield of California Promise Health Plan mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Blue Shield of California Promise Health Plan. Mọi hoạt động sử dụng trái phép sẽ chấm dứt sự cho phép hoặc giấy phép do Blue Shield of California Promise Health Plan cấp. Quý vị được cấp quyền có giới hạn, có thể hủy bỏ và không độc quyền để tạo siêu liên kết đến trang chủ của blueshieldca.com/promise miễn là liên kết đó không mô tả Blue Shield of California Promise Health Plan hoặc các chi nhánh của chương trình một cách sai trái, gây hiểu lầm, xúc phạm, hoặc vấn đề gây phản cảm khác. Quý vị không được phép sử dụng bất kỳ logo hoặc đồ họa hoặc nhãn hiệu độc quyền nào khác như một phần của liên kết mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản.

Miễn trừ bảo đảm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trang web được cung cấp bởi Blue Shield of California Promise Health Plan trên cơ sở "nguyên trạng" và "sẵn có". Blue Shield of California Promise Health Plan không đại diện hay đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, đối với hoạt động của trang web này và thông tin, nội dung, các tài liệu hoặc sản phẩm có trên trang web này. Quý vị hoàn toàn đồng ý rằng quý vị tự chịu rủi ro khi sử dụng trang web này. Thông tin trong trang web này có tính chất tổng quát và không nhằm mục đích cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp hoặc tư vấn. Nếu quý vị có câu hỏi cụ thể nào liên quan đến sức khỏe, vui lòng gặp bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cấp phép. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, blueshieldca.com/promise từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Blue Shield of California Promise Health Plan không đảm bảo rằng trang web này, máy chủ của trang web hoặc email được gửi từ đây không có vi-rút hoặc các thành phần gây hại khác. Blue Shield of California Promise Health Plan sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn, ở các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, mang tính chất trừng phạt và do hậu quả. Tất cả các liên kết đến các trang web khác chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho quý vị trong việc lấy thông tin liên quan. Việc đưa vào như vậy không cấu thành hoặc ngụ ý khuyến nghị hoặc chứng thực của Blue Shield of California Promise Health Plan. Blue Shield of California Promise Health Plan không kiểm soát nội dung của các trang web này và không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào như vậy. Các trang web này có thể chứa tài liệu có thể gây phản cảm cho quý vị. Quý vị tự chịu rủi ro khi truy cập các trang web này. Một số luật của tiểu bang không cho phép giới hạn đối với bảo đảm ngụ ý hoặc các loại trừ hoặc giới hạn một số thiệt hại nhất định. Nếu các luật này áp dụng cho quý vị, một số hoặc tất cả tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, các loại trừ hoặc giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho quý vị và quý vị có thể có các quyền bổ sung.
 

Các điều khoản và điều kiện SMS

Các nhà mạng hỗ trợ SMS

AT&T, T-Mobile® (T-Mobile không chịu trách nhiệm đối với các tin nhắn bị gửi chậm hoặc không gửi được), Verizon Wireless, Sprint, U.S. Cellular, Boost Mobile, Cricket, Virgin Mobile, Iowa Wireless, Metro PCS (GSM), ACS Wireless, West Central Cellular, Ntelos, Bluegrass, Plateau Wireless, AWCC, Cellular South, Carolina West Wireless, Immix Wireless/Keystone Wireless, Golden State Cellular, Cellcom, ECIT, GCI/Alaska Digitel, Inland Cellular, Illinois Valley, Nex-Tech, Chat Mobility, NW Missouri Cellular, NE Cellular One of PA, Element Wireless, MTPCS, Thumb Cellular, Viaero Wireless.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ di động của quý vị không tham gia chương trình, quý vị sẽ không nhận được tin phản hồi cho tin nhắn của mình. Một số nhà cung cấp dịch vụ có thể không hỗ trợ một số dịch vụ theo quy trình được cung cấp. Người dùng trả trước có thể không tham gia được. Hãy kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ di động của quý vị.

Blue Shield of California tự động thu thập một số thông tin khi đăng ký. Thông tin được thu thập bao gồm loại thiết bị di động quý vị sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và hệ điều hành di động.

Các điều khoản của chương trình tin nhắn văn bản 

Blue Shield of California cung cấp cho người dùng cơ hội tương tác với Blue Shield qua tin nhắn văn bản thông qua cảnh báo BSC. Chương trình này cung cấp tin nhắn văn bản về MÔ TẢ (sự kiện, ưu đãi đặc biệt, giảm giá đặc biệt hoặc thông tin khuyến mãi khác). Người đăng ký di động có thể đăng ký thông qua trang web hoặc bằng cách nhắn tin THAM GIA (JOIN) gửi tới 24616 từ thiết bị di động của họ. Bằng cách chọn tham gia, quý vị đồng ý nhận các thông tin cập nhật và ưu đãi của Blue Shield qua tin nhắn văn bản từ Blue Shield và nhà cung cấp dịch vụ SMS của chúng tôi, và chịu sự ràng buộc của các điều khoản này và chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Sự cho phép không phải là điều kiện để tham gia vào bất kỳ chương trình nào của Blue Shield.

Bằng cách chọn tham gia, mỗi người đăng ký tin nhắn di động của Blue Shield:

  • Xác nhận rằng người đăng ký là người dùng được ủy quyền của thiết bị di động và chủ sở hữu của số điện thoại di động được cung cấp trong quá trình đăng ký
  • Cho phép Blue Shield gửi tin nhắn văn bản (bao gồm cả tin nhắn tự động quay số, được ghi âm trước và/hoặc tin nhắn quảng cáo) đến số điện thoại di động cho đến khi người đăng ký yêu cầu Blue Shield dừng lại
  • Đồng ý nhận tin nhắn văn bản từ Blue Shield ngay cả khi số điện thoại di động đã đăng ký nằm trong danh sách không gọi

 

Việc tham gia là tự nguyện. Quý vị không bắt buộc phải tham gia để mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ Blue Shield. Tần suất tin nhắn có thể thay đổi. 

Nếu quý vị thay đổi nhà mạng hoặc thay đổi hoặc hủy kích hoạt số điện thoại di động của mình, quý vị có trách nhiệm chọn không tham gia chương trình nhắn tin văn bản của Blue Shield trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào như vậy. Không làm như vậy sẽ là vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của chương trình.

Làm thế nào để hủy bỏ

Để hủy các tin nhắn Cảnh báo BSC, vui lòng trả lời STOP (DỪNG) cho bất kỳ tin nhắn nào vào bất kỳ lúc nào và nhận một tin nhắn cuối cùng xác nhận đã nhận được yêu cầu STOP (DỪNG) của quý vị. 

Cách nhận trợ giúp với tin nhắn văn bản

Trả lời HELP (TRỢ GIÚP) cho bất kỳ tin nhắn văn bản nào vào bất kỳ lúc nào. Blue Shield không tính bất kỳ khoản phí nào khi quý vị tham gia vào cả hai chương trình tin nhắn văn bản. Hãy kiểm tra với nhà mạng không dây của quý vị để biết chi tiết về tốc độ tin nhắn hoặc dữ liệu hoặc các khoản phí có thể áp dụng. 

Để được hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng: (800) 393-6130

Luật hiện hành

Bằng cách truy cập blueshieldca.com/promise, quý vị đồng ý rằng luật pháp của Tiểu bang California, bất kể các nguyên tắc xung đột pháp luật, sẽ điều chỉnh các Điều kiện Sử dụng này và mọi tranh chấp dưới bất kỳ hình thức nào có thể phát sinh giữa quý vị và Blue Shield of California Chương Promise Health Plan.

Các chính sách, sửa đổi và hiệu lực từng phần của trang web

Vui lòng xem lại các chính sách khác của chúng tôi được đăng trên trang web này. Các chính sách này cũng điều chỉnh việc quý vị truy cập blueshieldca.com/promise. Chúng tôi có quyền thay đổi trang web, chính sách và các Điều kiện Sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Nếu bất kỳ điều kiện nào trong số này được coi là không hợp lệ, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thi hành, thì điều kiện đó sẽ được coi là có hiệu lực từng phần và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thi hành của bất kỳ điều kiện còn lại nào.

Liên hệ với chúng tôi

Tìm các số điện thoại quan trọng và thông tin liên hệ khác.

Thông báo không phân biệt đối xử và hỗ trợ ngôn ngữ

Phân biệt đối xử là việc trái với luật pháp. Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ các luật dân sự hiện hành của Tiểu bang và Liên bang.

Thông báo về thực hành quyền riêng tư

Tại Blue Shield of California Promise Health Plan, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của quý vị và chúng tôi nỗ lực để bảo vệ thông tin mà quý vị cung cấp trực tuyến. Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của các hội viên và người đứng tên bảo hiểm.

Chính sách Cơ hội Việc làm Bình đẳng

Blue Shield of California Promise Health Plan duy trì chính sách đối xử bình đẳng trong việc quản lý tất cả các vấn đề nhân sự.

H0148_20_215 Được chấp nhận 10012019
Lần cập nhật trang gần đây nhất 15/12/2020

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.