Đường dây Tư vấn Y tá

Liên hệ với một y tá chuyên nghiệp để được tư vấn dựa trên các triệu chứng hiện tại của quý vị.

Dịch vụ này miễn phí và dễ dàng! Gọi cho Đường Dây Tư Vấn Y Tá 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
 
Y tá có thể giúp quý vị quyết định:

  • Y tá có thể giúp quý vị quyết định:
  • Phải làm gì nếu quý vị cảm thấy tình trạng ngày càng tệ hơn
  • Những gì quý vị có thể làm ở nhà để cảm thấy khỏe hơn

 

Những gì quý vị có thể làm ở nhà để cảm thấy khỏe hơn

Trong trường hợp khẩn cấp, hãy luôn gọi 911. Quý vị không cần phải gọi Đường Dây Tư Vấn Y Tá trước khi được chăm sóc sức khỏe.

Dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ các luật dân sự của Tiểu bang và Liên bang và cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh. Chúng tôi giao tiếp với các hội viên của mình bằng nhiều ngôn ngữ và phương ngữ khác nhau bao gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Armenia, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Khmer (Campuchia), cùng nhiều ngôn ngữ khác.

Chăm sóc khẩn cấp

Tìm các phòng khám chăm sóc khẩn cấp gần chỗ quý vị để được chăm sóc trong ngày cho các nhu cầu y tế không đe dọa đến tính mạng.

Teladoc

Nói chuyện với một bác sĩ có chứng nhận của hội đồng 24/7/365 qua điện thoại hoặc video.

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ

Sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để tìm một nhà cung cấp dịch vụ trong khu vực của quý vị hoặc tải xuống danh mục các nhà cung cấp dịch vụ.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.