DỊCH VỤ CHUYÊN CHỞ CỦA MEDI-CAL

Là hội viên Blue Shield Promise Medi-Cal, quý vị có thể được đưa đón miễn phí đến các lịch hẹn chăm sóc sức khỏe của mình. Blue Shield of California Promise Health Plan sẽ làm việc với quý vị và bác sĩ của quý vị để tìm phương tiện chuyên chở phù hợp cho quý vị.

Xem Sổ tay Hội viên của quý vị (Bằng chứng Bảo hiểm) để biết thêm thông tin.
 

Dịch vụ chuyên chở y tế không cấp cứu

Quý vị được quyền sử dụng dịch vụ chuyên chở y tế không cấp cứu (NEMT) khi quý vị vì lý do thể chất hoặc y tế không thể đến được buổi hẹn y tế, nha khoa, sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất kích thích bằng xe hơi, xe buýt, tàu hoặc taxi, và chương trình bảo hiểm thanh toán cho tình trạng y tế hoặc thể chất của quý vị.

NEMT là xe cứu thương, xe tải loại nhỏ, xe tải có thể chở xe lăn hoặc vận chuyển bằng đường hàng không. NEMT không phải là xe hơi, xe buýt hay taxi.

Trước khi nhận được dịch vụ NEMT, quý vị cần yêu cầu dịch vụ thông qua bác sĩ của mình. Họ sẽ chỉ định loại phương tiện vận chuyển chính xác để đáp ứng tình trạng y tế của quý vị.
 

Các giới hạn của dịch vụ NEMT

Không có giới hạn nào đối với việc nhận dịch vụ NEMT đi đến hoặc từ các cuộc hẹn khám y tế, nha khoa, sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất kích thích được đài thọ theo Blue Shield of California Promise Health Plan khi nhà cung cấp dịch vụ y tế đã kê đơn dịch vụ này cho quý vị. Nếu loại cuộc hẹn được Medi-Cal đài thọ nhưng không thông qua chương trình bảo hiểm y tế, thì chương trình bảo hiểm y tế của quý vị sẽ cung cấp hoặc giúp quý vị lên lịch chuyên chở cho quý vị.
 

Dịch vụ chuyên chở phi y tế

Quý vị có thể sử dụng phương tiện chuyên chở phi y tế (NMT) khi quý vị:

  • Di chuyển đến và từ một cuộc hẹn cho một dịch vụ Medi-Cal.
  • Nhận đơn thuốc và vật tư y tế.

Blue Shield Promise Medi-Cal cho phép quý vị sử dụng nhiều cách khác nhau để đến cuộc hẹn y tế đối với các dịch vụ được Medi-Cal đài thọ. Quý vị có thể sử dụng các phương tiện công cộng như taxi hoặc xe buýt. Quý vị cũng có thể sử dụng một loại phương tiện giao thông cá nhân như xe hơi. Chúng tôi sẽ hoàn trả chi phí đi lại tính theo dặm cho quý vị nếu quý vị tự thu xếp đi xe riêng.

Trước khi được chấp thuận hoàn trả chi phí đi lại tính theo dặm, quý vị phải thông báo cho Blue Shield Promise Medi-Cal qua điện thoại, email hoặc gặp trực tiếp. Quý vị phải giải thích rằng quý vị đã cố gắng tìm tất cả các lựa chọn chuyên chở hợp lý khác nhưng quý vị không thể. Blue Shield Promise Medi-Cal cho phép loại dịch vụ NMT có chi phí thấp nhất mà đáp ứng nhu cầu y tế của quý vị.
 

Các giới hạn của dịch vụ NMT

Không có giới hạn nào đối với việc nhận dịch vụ NMT đi đến hoặc từ các cuộc hẹn y tế được bảo hiểm theo Blue Shield Promise Medi-Cal khi nhà cung cấp dịch vụ y tế đã chấp thuận. Nếu loại cuộc hẹn được Medi-Cal đài thọ nhưng không thông qua chương trình bảo hiểm y tế, thì chương trình bảo hiểm y tế của quý vị sẽ cung cấp hoặc giúp quý vị lên lịch chuyên chở cho quý vị.
 

Chi phí cho hội viên

Nếu phương tiện chuyên chở của quý vị được Blue Shield Promise Medi-Cal chấp thuận thì quý vị sẽ không mất phí.
 

Lên lịch trình cho chuyến đi của quý vị

Để tìm hiểu thêm về cách yêu cầu dịch vụ NEMT hoặc NMT, hoặc để tìm hiểu cách lên lịch chuyến đi, vui lòng gọi cho chúng tôi:
 Điện thoại: (877) 433-2178 (TTY: 711), 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

Để sắp xếp một chuyến đi, chúng tôi khuyến nghị quý vị yêu cầu ít nhất 24 giờ trước cuộc hẹn của mình. Đối với các cuộc hẹn khẩn cấp, xin vui lòng gọi càng sớm càng tốt. Vui lòng chuẩn bị sẵn thẻ ID Hội viên của quý vị khi quý vị gọi.

Đường dây Tư vấn Y tá

Kết nối với một y tá có đăng ký hành nghề và họ sẽ lắng nghe vấn đề sức khỏe của quý vị.

Teladoc

Nói chuyện với một bác sĩ có chứng nhận của hội đồng 24/7/365 qua điện thoại hoặc video.

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần và hành vi

Blue Shield Promise Medi-Cal cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất kích thích thông qua các bác sĩ chăm sóc chính (PCP), các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi được cấp phép, và các nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan của quận.

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ

Sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để tìm một nhà cung cấp dịch vụ trong khu vực của quý vị hoặc tải xuống danh mục các nhà cung cấp dịch vụ.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 601 Potrero Grande Drive, Monterey Park, CA 91755.

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.