Bà, mẹ và con gái bày tỏ tình cảm

HỘI VIÊN BLUE SHIELD PROMISE MEDI-CAL

Blue Shield of California Promise Health Plan hiện đang phục vụ các hội viên Medi-Cal ở các quận Los Angeles và San Diego. Ở Quận Los Angeles, chúng tôi ký hợp đồng với L.A. Care Health Plan. Ở Quận San Diego, chúng tôi ký hợp đồng với Sở Y tế. 

This is non sticky alert icon

Blue Shield of California đang theo dõi chặt chẽ đại dịch COVID-19. Đọc những tin tức mới nhất.

This is close icon

Sở Y tế (DHCS) sẽ thay đổi quyền lợi nhà thuốc của quý vị. Thuốc theo toa của quý vị sẽ được Medi-Cal Rx đài thọ.

Cho đến lúc đó, quý vị sẽ tiếp tục nhận các toa thuốc được Medi-Cal chi trả thông qua Blue Shield of California Promise Health Plan mà không bị gián đoạn dịch vụ.

Medi-Cal mang đến cho người lớn và trẻ em một nhóm các lợi ích sức khỏe quan trọng. Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng đảm bảo rằng tất cả các chương trình bảo hiểm y tế Medi-Cal cung cấp “các quyền lợi sức khỏe thiết yếu.”

Các quyền lợi Medi-Cal có thể bao gồm:

  • Dịch vụ chăm sóc y tế
  • Nhà thuốc và thuốc theo toa 
  • Chăm sóc nhãn khoa
  • Các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn
  • Dịch vụ chuyên chở
  • Chăm sóc nha khoa

 

Các quyền lợi nha khoa có sẵn cho các hội viên Medi-Cal đủ điều kiện thông qua Denti-Cal do Sở Y tế (DHCS) cung cấp. Để tìm hiểu thêm về bảo hiểm của Denti-Cal, vui lòng truy cập trang web của họ hoặc gọi cho họ tại (800) 322-6384 (TTY: 711).

Tìm hiểu về chương trình của quý vị để hiểu rõ hơn về các dịch vụ có sẵn dành cho quý vị. Để tìm hiểu những quyền lợi mà chương trình của quý vị đài thọ, hãy đọc thông tin chi tiết của chương trình trong Sổ tay Hội viên của quý vị (Bằng chứng Bảo hiểm). Quý vị cũng có thể xem lại trang thông tin quyền lợi của chúng tôi.

Nếu quý vị chưa đăng ký tham gia Blue Shield Promise Medi-Cal, hãy đọc tài liệu hội viên tiềm năng của chúng tôi, quý vị cũng nên đọc thông tin về tình trạng hội đủ điều kiện và đăng ký tham gia của chúng tôi.

 

Những điểm nổi bật của Blue Shield Promise Medi-Cal

Dịch vụ chăm sóc từng đoạt giải thưởng
Blue Shield Promise Medi-Cal đã giành được Chứng nhận Toàn phần của Ủy ban Đảm bảo Chất lượng Quốc gia (NCQA) cho các chương trình Medicare và Medi-Cal.

Tìm hiểu về các cách khác nhau để được chăm sóc

Giáo dục sức khỏe và các chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần
của Blue Shield of California Promise Health Plan tin rằng quý vị càng biết nhiều thì quý vị càng có thể chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Chúng tôi cung cấp cho quý vị tài liệu giới thiệu về các chủ đề như giữ dáng, kiểm soát bệnh tật và duy trì cân nặng khỏe mạnh. Chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tìm các lớp học, tư vấn và các nhóm hỗ trợ.

Tìm các chương trình và tài liệu giáo dục

 

Liên hệ với Blue Shield Promise Medi-Cal

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về quyền lợi của mình hoặc chi phí chăm sóc mà quý vị nhận được từ bác sĩ hoặc bệnh viện, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu quý vị nhận được hóa đơn cho một dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Quận Los Angeles

Điện thoại: (800) 605-2556 (TTY: 711), 8 giờ sáng - 6 giờ chiều, Thứ Hai - Thứ Sáu.
Fax: (323) 889-6236
Gửi email cho chúng tôi

Blue Shield of California Promise Health Plan
Dịch vụ Hội viên
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA  90806
 

 

Quận San Diego

Điện thoại: (855) 699-5557 (TTY: 711), 8 giờ sáng - 6 giờ chiều, Thứ Hai - Thứ Sáu.
Fax: (619) 528-4820
Gửi email cho chúng tôi

Blue Shield of California Promise Health Plan
Dịch vụ Hội viên
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA  90806

Tìm hiểu về chương trình Medi-Cal của quý vị

Tìm hiểu về chương trình bảo hiểm y tế của quý vị: tìm hiểu thêm về các quyền và trách nhiệm của quý vị, xem cách nộp đơn kháng cáo hoặc than phiền và đọc câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Tìm hiểu về chương trình bảo hiểm của quý vị
Đọc các câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu cách nộp đơn kháng cáo hoặc than phiền
Nộp đơn than phiền trực tuyến
Tìm hiểu cách gia hạn bảo hiểm Medi-Cal của quý vị

Các tài liệu về chương trình

Tải xuống bản mô tả kế hoạch toàn diện, nhận mẫu thẻ ID hội viên, tìm các tài liệu bằng ngôn ngữ mong muốn của quý vị và nhận các thông báo quan trọng khác.

Xem Sổ tay Hội viên (Bằng chứng Bảo hiểm)
Nhận hỗ trợ ngôn ngữ và dịch vụ dịch thuật
Tìm các tài liệu kế hoạch và thông báo khác

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ

Sử dụng công cụ của chúng tôi để xem danh sách cập nhật nhất về bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa, bệnh viện, dịch vụ sức khỏe hành vi và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc nhãn khoa trong khu vực của quý vị. Quý vị cũng có thể tải xuống hoặc yêu cầu một bản sao danh mục các nhà cung cấp dịch vụ.

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ Medi-Cal

Thông tin về các quyền lợi

Tìm hiểu thông tin về các quyền lợi, dịch vụ và chương trình được Blue Shield Promise Medi-Cal đài thọ. Tìm hiểu những việc cần làm nếu một dịch vụ hoặc một thủ thuật cần có sự cho phép trước.

Tìm hiểu về các quyền lợi y tế của quý vị

Các nguồn trợ giúp và đường liên kết cho hội viên

Tìm hiểu về các sáng kiến cải tiến chất lượng của chúng tôi, yêu cầu thẻ ID hội viên, thay đổi bác sĩ chăm sóc chính của quý vị và tìm thông tin về chương trình tiếp cận cộng đồng và các sự kiện cộng đồng của chúng tôi.

Tìm nguồn trợ giúp và các công cụ hữu ích

Các chương trình và nguồn trợ giúp về chăm sóc sức khỏe thể chất và hành vi

Chịu trách nhiệm về sức khỏe của quý vị với các công cụ hội viên Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng tôi. Tìm thông tin về các chương trình sống lành mạnh và tài liệu giáo dục về các chủ đề như năng động và kiểm soát tình trạng mạn tính.

Tìm các chương trình và tài liệu giáo dục
Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần dành cho hội viên

Quý vị có cần Medi-Cal không?

Nhận thêm thông tin và tìm hiểu cách tham gia bằng cách sử dụng các nguồn trợ giúp sau:

Xem thông tin về người có khả năng được nhận Medi-Cal

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.