Medi-Cal dành cho Trẻ em và Thanh thiếu niên

Blue Shield of California Promise Health Plan cung cấp Medi-Cal hay còn gọi là Medicaid. Blue Shield Promise cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 21 tuổi. Nhận chăm sóc y khoa, chăm sóc nhãn khoa, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và nhiều hơn thế nữa.

Chương trình sức khỏe trẻ em

Chương trình Sức khỏe Trẻ em (CHP) cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho trẻ em ghi danh vào các chương trình sau:

Dịch vụ Trẻ em California

Dịch vụ khu vực dành cho người bị khuyết tật phát triển

Các chương trình can thiệp sớm và bắt đầu sớm

Chương trình cung cấp dịch vụ quản lý trường hợp. Chúng dành cho trẻ em có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt.

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Anh (PDF, 20 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 20 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Ả Rập (PDF, 1.2 KB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Armenia (PDF, 1.3 KB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Campuchia (PDF, 1.2 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Trung (Giản thể) (PDF, 1.3 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 1.3 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Ba Tư (PDF, 1.2 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Pháp (PDF, 1.2 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Do Thái (PDF, 1.2 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Hindu (PDF, 1.2 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Hmong (PDF, 1.2 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Nhật (PDF, 1.3 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Hàn (PDF, 1.3 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Lào (PDF, 1.2 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Miên (PDF, 1.2 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Bồ Đào Nha (PDF, 1.2 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Punjab (PDF, 1.2 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Nga (PDF, 1.2 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Samoa (PDF, 1.2 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Tagalog (PDF, 1.2 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Thái (PDF, 1.3 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Thái (PDF, 1.2 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Ukraina (PDF, 1.2 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, trẻ em – Tiếng Việt (PDF, 1.2 MB)


 

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Anh (PDF, 1.3 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 4.7 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Ả Rập (PDF, 1.2 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Armenia (PDF, 190 KB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Campuchia (PDF, 230 KB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Trung (Giản thể) (PDF, 252 KB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 510 KB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Ba Tư (PDF, 200 KB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Pháp (PDF, 208 KB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Do Thái (PDF, 208 KB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Hindu (PDF, 180 KB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Hmong (PDF, 162 KB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Nhật (PDF, 444 KB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Hàn (PDF, 947 KB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Lào (PDF, 189 KB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Miên (PDF, 165 KB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Bồ Đào Nha (PDF, 775 KB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Punjab (PDF, 209 KB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Nga (PDF, 630 KB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Samoa (PDF, 205 KB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Tagalog (PDF, 204 KB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Thái (PDF, 268 KB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (PDF, 1.4 MB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Ukraina (PDF, 176 KB)

Tài liệu Tiếp cận của DHCS, thanh thiếu niên – Tiếng Việt (PDF, 859 KB)


 

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Anh (PDF, 122 KB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Tây Ban Nha (PDF, 133 KB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Ả Rập (PDF, 188 KB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Armenia (PDF, 1.5 MB)  

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Campuchia (PDF, 275 KB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Trung (Giản thể) (PDF, 253 KB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 544 KB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Ba Tư (PDF, 322 KB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Pháp (PDF, 289 KB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Do Thái (PDF, 266 KB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Hindu (PDF, 236 KB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Hmong (PDF, 247 KB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Nhật (PDF, 362 KB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Hàn (PDF, 270 KB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Hàn (PDF, 175 KB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Miên (PDF, 234 KB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Bồ Đào Nha (PDF, 163 KB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Punjab (PDF, 200 KB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Nga (PDF, 1.2 MB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Samoa (PDF, 155 KB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Tagalog (PDF, 162 KB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Thái (PDF, 194 KB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (PDF, 230 KB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Ukraina (PDF, 166 KB)

Hướng dẫn về Quyền Medi-Cal của DHCS, tiếng Việt (PDF, 171 KB)


 

Chăm sóc trẻ em có nhu cầu đặc biệt

 

Dịch vụ Trẻ em California (CCS)

CCS là một chương trình của tiểu bang dành cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 21 tuổi. Để tìm hiểu thêm về CCS, hãy truy cập Dịch vụ Trẻ em California.

 

Chương trình Bắt đầu Sớm (0-3 tuổi)

Chương trình Early Start hỗ trợ trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi bị khuyết tật.

 

Dịch vụ cho trẻ em chậm phát triển (3-21 tuổi)

Blue Shield Promise members with developmental disabilities can receive aid. This includes screening, Thành viên Blue Shield Promise bị khuyết tật phát triển có thể nhận được viện trợ. Điều này bao gồm các dịch vụ sàng lọc, phòng ngừa và điều trị.

 

Blue Shield Promise cũng cung cấp cho thành viên sự giới thiệu đến các trung tâm khu vực.

  • Các trung tâm khu vực có thể cung cấp hỗ trợ thông qua: 
  • nghỉ ngơi
  • Vị trí ngoài nhà
  • Hỗ trợ cuộc sống

 

Dịch vụ Điều trị Sức khỏe Hành vi cho các thành viên dưới 21 tuổi

Các thành viên Blue Shield Promise dưới 21 tuổi cũng đủ điều kiện nhận các dịch vụ Điều trị Sức khỏe Hành vi (BHT). Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang dịch vụ sức khỏe hành vi.

 

Quản lý chăm sóc cho thành viên dưới 21 tuổi

Quản lý Chăm sóc là dịch vụ dành cho các thành viên Medi-Cal cần được hỗ trợ thêm. Sự hỗ trợ này đến từ một nhóm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tận tâm.

Blue Shield Promise cũng cung cấp dịch vụ Quản lý Chăm sóc Nâng cao cho các hội viên có nhu cầu chăm sóc xã hội và chăm sóc tăng cường. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Trang Quản lý Chăm sóc Nâng cao.

 

Quyền được chăm sóc liên tục

Nếu thay đổi chương trình, quý vị có thể không giữ được nhà cung cấp hiện tại của mình. Bạn sẽ cần gửi yêu cầu chăm sóc liên tục. Bạn có thể tự mình gửi yêu cầu này. Hoặc người đại diện được ủy quyền của bạn có thể gửi nó thay mặt bạn.

Để gửi yêu cầu, hãy gọi Dịch vụ khách hàng. Hoặc tải xuống và điền vào Mẫu Tiếp tục Chăm sóc.

 

Dịch vụ đưa đón cho thành viên dưới 21 tuổi

Chúng tôi có thể giúp bạn và con bạn được đưa đến các cuộc hẹn với bác sĩ. Đây là một phần phúc lợi Medi-Cal của bạn và con bạn. Không có chi phí thêm. Trẻ vị thành niên có thể đi xe một mình. Họ phải có sự đồng ý bằng văn bản của người giám hộ hợp pháp của họ.1 Truy cập dịch vụ vận chuyển không khẩn cấp (NEMT) và vận chuyển phi y tế (NMT) để biết thêm thông tin.

Để đặt chuyến đi, hãy liên hệ Gọi xe theo số (877) 433-2178 (TTY: 711), 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

1 Một số dịch vụ không yêu cầu có sự đồng ý bằng văn bản để trẻ vị thành niên đi xe một mình khi được luật pháp liên bang hoặc tiểu bang cho phép.

 

Chuyển sang Medi-Cal cho người lớn

Nếu bạn gần 21 tuổi và cần chuyển sang nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người lớn, Blue Shield Promise sẽ cung cấp chương trình Hết tuổi. Chương trình Age-out dành cho các thành viên từ 17 tuổi trở lên.

Bản thuyết trình tổng quan về giai đoạn quá tuổi và chuyển tiếp của CCS (13 phút)

Tổng quan về giai đoạn quá tuổi và chuyển tiếp của CCS (PDF, 385 KB)

Để tìm hiểu thêm về chương trình Age-out, hãy liên hệ với người quản lý hồ sơ của bạn hoặc Dịch vụ khách hàng để được trợ giúp thêm.

 

Liên hệ

Gửi email cho chúng tôi

Ban Dịch vụ Khách hàng của Blue Shield of California Promise Health Plan
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA  90806


Quận Los Angeles 
 (800) 605-2556 (TTY: 711), 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến hết thứ Sáu 

 Fax: (323) 889-6236  
 
San Diego County 
 (855) 699-5557 (TTY: 711), 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến hết thứ Sáu 

 Fax: (619) 528-4820

 

Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (DHCS)

Để tìm hiểu thêm về Medi-Cal, vui lòng truy cập trang web của DHCS.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.