Thông báo không phân biệt đối xử
Phân biệt đối xử là việc trái với luật pháp. Blue Shield of California Promise Health Plan tuân theo các luật dân sự của Tiểu bang và Liên bang. Blue Shield of California Promise Health Plan không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người vì tình dục, chủng tộc, màu da, tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, tuổi tác, khuyết tật tâm thần, khuyết tật thể chất, tình trạng y tế, thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhận dạng giới tính hoặc khuynh hướng tình dục.
 

Tải xuống thông báo không phân biệt đối xử bằng các ngôn ngữ khác

عربية Tiếng Ả Rập (PDF, 108 KB) Հայերեն Tiếng Armenia (PDF, 82 KB)
ែខរ Tiếng Campuchia (PDF, 101 KB) 繁體中文 Tiếng Trung (PDF, 163 KB)
فارسی Tiếng Ba Tư (PDF, 90 KB) हिंदी Tiếng Hindi (PDF, 69 KB)
Hmong Tiếng Hmong (PDF, 43 KB) 日本語 Tiếng Nhật (PDF, 138 KB)
한국어 Tiếng Hàn (PDF, 158 KB) ພາສາລາວ Tiếng Lào (PDF, 175 KB)
Mienh Tiếng Miên (PDF, 40 KB) ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ Tiếng Punjab (PDF, 61 KB)
Русский Tiếng Nga (PDF, 71 KB) Español Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 33 KB)
Tagalog Tiếng Tagalog/Philippines (PDF, 42 KB) ภาษาไทย Tiếng Thái (PDF, 74 KB)
Український Tiếng Ukraina (PDF, 95 KB) Tiếng Việt Tiếng Việt (PDF, 124 KB)


Blue Shield of California Promise Health Plan cung cấp:

 • Hỗ trợ và dịch vụ miễn phí cho người khuyết tật để giúp họ giao tiếp tốt hơn, chẳng hạn như:
  • Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu có trình độ
  • Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (bản in chữ lớn, âm thanh, các định dạng điện tử có thể truy cập và các định dạng khác)
 • Dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, chẳng hạn như:
  • Thông dịch viên có trình độ
  • Thông tin văn bản bằng các ngôn ngữ khác


Nếu quý vị cần những dịch vụ này, hãy liên hệ với Blue Shield of California Promise Health Plan từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Gọi cho Bộ phận Chăm sóc Khách hàng tại khu vực của quý vị:
(800) 605-2556 (Los Angeles)
(855) 699-5557 (San Diego)

Nếu quý vị không thể nghe hoặc nói tốt, vui lòng gọi TTY:711. Theo yêu cầu, tài liệu này có thể được cung cấp cho quý vị dưới dạng chữ nổi braille, bản in chữ lớn, băng cassette âm thanh hoặc dạng điện tử. Để có được một bản tài liệu ở một trong các định dạng thay thế này, vui lòng gọi hoặc viết thư tới:

Blue Shield of California Promise Health Plan Customer Care
3840 Kilroy Airport Way 
Long Beach, CA  90806

(800) 605-2556 (Los Angeles)

(855) 699-5557 (San Diego)
(TTY: 711)
 

Cách nộp đơn than phiền

Nếu quý vị tin rằng Blue Shield of California Promise Health Plan đã không cung cấp các dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử một cách bất hợp pháp theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, tuổi tác, khuyết tật tâm thần, khuyết tật thể chất, tình trạng y tế, thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhận dạng giới tính hoặc khuynh hướng tình dục, quý vị có thể nộp đơn than phiền cho Điều phối viên Dân Quyền của Blue Shield of California Promise Health Plan. Quý vị có thể nộp đơn than phiền qua điện thoại, bằng văn bản, nộp trực tiếp hoặc bằng hình thức điện tử:
 

 • Bằng điện thoại: Liên hệ với Điều phối viên Dân Quyền của Blue Shield of California Promise Health Plan
  8 giờ sáng – 6 giờ chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu bằng cách gọi
  (844) 883-2233. Hoặc, nếu quý vị không thể nghe hoặc nói tốt, vui lòng gọi TTY/TDD 711.

 

 • Bằng văn bản: Quý vị hãy điền vào mẫu đơn khiếu nại hoặc viết thư và gửi đến:
  Blue Shield of California Promise Health Plan Civil Rights Coordinator
  3840 Kilroy Airport Way 
  Long Beach, CA  90806  
 • Trực tiếp: Hãy đến văn phòng bác sĩ của quý vị hoặc Blue Shield of California Promise Health Plan và nói rằng quý vị muốn nộp đơn than phiền.
 
 • Bằng đường điện tử: Truy cập trang web của Blue Shield of California Promise Health Plan tại blueshieldca.com/promise

 

Văn phòng Dân quyền – Sở Y Tế California

Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại về quyền công dân cho Sở Y tế California, Văn phòng Dân Quyền qua điện thoại, bằng văn bản hoặc bằng đường điện tử:

 • Bằng điện thoại: Gọi (916) 440-7370. Nếu quý vị không thể nói hoặc nghe tốt, vui lòng gọi 711
  (Dịch vụ Tiếp âm Viễn thông).
   
 • Bằng văn bản: Quý vị hãy điền đơn khiếu nại hoặc viết thư gửi về:
  Deputy Director, Office of Civil Rights
  Department of Health Care Services
  P.O. Box 997413, MS 0009
  Sacramento, CA 95899-7413

  Các mẫu đơn khiếu nại có sẵn tại http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx.
   

 

Văn phòng Dân quyền – Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ

Nếu quý vị tin rằng mình đã bị phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc giới tính, quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại về quyền công dân cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Văn phòng Dân Quyền qua điện thoại, bằng văn bản, hoặc bằng đường điện tử:

 • Bằng điện thoại: Gọi (800) 368-1019. Nếu quý vị không thể nói hoặc nghe tốt, vui lòng gọi TTY/TDD (800) 537-7697.

 • Bằng văn bản: Quý vị hãy điền đơn khiếu nại hoặc viết thư gửi về:
  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201

  Các mẫu đơn khiếu nại có sẵn tại http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 • Bằng đường điện tử: Truy cập Cổng thông tin Khiếu nại của Văn phòng Dân Quyền tại
  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf.

 

Dịch vụ thông dịch viên miễn phí và thông tin bằng các ngôn ngữ khác

Blue Shield Promise cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Quý vị cũng có thể gọi số 1-800-605-2556 (TTY: 711) cho Quận Los Angeles, hoặc 1-855-699-5557 (TTY: 711) cho Quận San Diego.
Các hỗ trợ và dịch vụ dành cho người khuyết tật, chẳng hạn như tài liệu bằng chữ nổi braille hoặc bản in cỡ chữ lớn cũng được cung cấp. Những dịch vụ này đều miễn phí.

Các hội viên Medi-Cal của Blue Shield Promise
Thông báo hỗ trợ ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Armenia, tiếng Campuchia, tiếng Trung, tiếng Farsi, tiếng Hindi, tiếng Hmong, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Lào, tiếng Miên, tiếng Punjabi, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog, tiếng Thái, tiếng Ukraina, tiếng Việt

Quận Los Angeles (PDF, 901 KB)
Quận San Diego (PDF, 499 KB)