Tìm một nhà cung cấp dịch vụ

Tìm kiếm các bác sĩ, bệnh viện và cơ sở, phòng khám FQHC, v.v. trong mạng lưới của Blue Shield of California Promise Health Plan.

Danh mục nhà cung cấp
Các danh mục này cung cấp danh sách các nhà cung cấp dịch vụ trong mạng lưới của Blue Shield of California Promise Health Plan* để hỗ trợ quý vị trong việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 

Danh mục nhà cung cấp dịch vụ theo khu vực phục vụ

Xin lưu ý rằng tất cả các nhà cung cấp được liệt kê trong Danh bạ Nhà cung cấp đã đăng có hiệu lực kể từ thời điểm đăng. Ngày đề trên Danh mục Nhà cung cấp nhằm mục đích kiểm soát phiên bản.

Quận Los Angeles Quận San Diego
Directory, English
(PDF, 5.4 MB)
Directory, English
(PDF, 5.4 MB)
Directory, Spanish 
(PDF, 5.5 MB)
Directory, Spanish 
(PDF, 5.5 MB)
Directory, Arabic
(PDF, 6.6 MB)

Directory, Arabic
(PDF, 6.7 MB)
Directory, Armenian
(PDF, 5.7 MB)
Directory, Traditional Chinese
(PDF, 5.6 MB)
Directory, Traditional Chinese
(PDF, 4.9 MB)
Directory, Farsi
(PDF, 5.7 MB)
Directory, Farsi
(PDF, 6.4 MB)
Directory, Tagalog
(PDF, 5.4 MB)
Directory, Khmer
(PDF, 6.5 MB)
Directory, Vietnamese (PDF, 4.7 MB)
Directory, Korean
(PDF, 5.7 MB)
Directory, Simplified Chinese (PDF, 5.2 MB)
Directory, Russian
(PDF, 5.7 MB)
 
Directory, Tagalog
(PDF, 5.5 MB)
 
Directory, Vietnamese
(PDF, 5.7 MB)
 
Directory, Simplified Chinese (PDF, 5.2 MB)   

 

Vui lòng gọi cho Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Blue Shield Promise để nhận một bản sao:

Los Angeles:
(800) 605-2556, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

San Diego:
(855) 669-5557, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

TTY/TTD: 711
(800) 735-2922 (Tiếng Anh)
(800) 855-3000
(Tiếng Tây Ban Nha)

 

Trợ giúp không phải cấp cứu 24/7/365

Teladoc
Nói chuyện với một bác sĩ qua điện thoại hoặc qua video.
 Tìm hiểu cách truy cập Teladoc

Đường Dây Tư Vấn Y Tá
Kết nối với một y tá có đăng ký hành nghề và họ sẽ lắng nghe vấn đề sức khỏe của quý vị, giúp quý vị quyết định xem liệu quý vị hoặc con quý vị có cần đến khám với bác sĩ hay không, phải làm gì nếu các triệu chứng của quý vị trở nên nặng hơn, và quý vị có thể làm gì ở nhà để cảm thấy đỡ hơn. Đường dây tư vấn này miễn phí và dễ sử dụng. Các dịch vụ thông dịch được cung cấp theo yêu cầu.

   Điện thoại: (800) 609-4166

 

Các Tiêu chuẩn Tiếp cận Thay thế được Chấp thuận

Blue Shield of California Promise Health Plan đôi khi có không thể ký được hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn về thời gian và khoảng cách theo yêu cầu do Tiểu bang đặt ra. Tìm hiểu thêm về các tiêu chuẩn tiếp cận thay thế và tiêu chuẩn mạng lưới đầy đủ.

 

Thông tin về danh mục nhà cung cấp dịch vụ

Thông tin có trong danh mục Blue Shield of California Promise Health Plan được thu thập từ các mẫu đơn và/hoặc hợp đồng của nhà cung cấp dịch vụ mới. Thông tin này cũng có thể được thu thập từ các cuộc thăm khám, qua điện thoại hoặc thông qua trang web Blue Shield of California Promise Health Plan.

Thông tin được liệt kê trong danh mục này có thể thay đổi. Blue Shield of California Promise Health Plan xác thực thông tin mạng lưới của mình ba tháng một lần và chứng nhận các nhà cung cấp dịch vụ tham gia chương trình của mình ít nhất ba năm một lần. Blue Shield of California Promise Health Plan cố gắng hết sức để xác thực thông tin có trong danh mục. Blue Shield of California Promise Health Plan thu thập và công bố thông tin nhà cung cấp dịch vụ và các dịch vụ ngôn ngữ có sẵn trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, một số thông tin nhất định là tự báo cáo và tùy chọn, chẳng hạn như chủng tộc/sắc tộc của nhà cung cấp dịch vụ. Thông tin này có sẵn theo yêu cầu bằng cách liên hệ với Dịch vụ Hội viên tại Quận của quý vị.

Quý vị có thể nhận các dịch vụ từ bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào trong danh sách có liên kết với nhóm y tế của PCP của quý vị. Đối với một số dịch vụ, quý vị có thể cần giấy giới thiệu từ PCP của mình. Phụ nữ có thể đến bất kỳ dịch vụ sản/phụ khoa (OB/GYN) nào trong mạng lưới của PCP của mình mà không cần giấy giới thiệu. Hãy hỏi bác sĩ của quý vị hoặc gọi cho Dịch vụ Hội viên nếu quý vị không biết bác sĩ sản/phụ khoa nào trong mạng lưới của PCP của mình.

Các dịch vụ thông dịch được cung cấp miễn phí cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ thông qua Blue Shield Promise Medi-Cal Health Plan. Cần có thông báo trước cho các dịch vụ thông dịch trực tiếp và ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL). Để yêu cầu dịch vụ, hãy liên hệ với Dịch vụ Hội viên tại Quận của quý vị. Cuộc gọi này miễn phí. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web hội viên Medi-Cal.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tình trạng của một nhà cung cấp dịch vụ cụ thể hoặc gặp khó khăn khi đọc hoặc hiểu thông tin này, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Hội viên.

Quận Los Angeles

Quận San Diego

 

Blue Shield of California Promise Health Plan
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA  90806

Gọi cho Dịch vụ Hội viên theo số điện thoại miễn phí
(800) 605-2556 (TTY: 711)
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều

 

 

Blue Shield of California Promise Health Plan
3131 Camino Del Rio North, Suite 1300
San Diego, CA 92108

Gọi cho Dịch vụ Hội viên theo số điện thoại miễn phí
(855) 699-5557 (TTY: 711)
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều

Báo cáo về sự không chính xác bằng hình thức điện tử

 Gửi mẫu đơn trực tuyến

Giải thích về mã truy cập:

SR: Thông tin này được nhà cung cấp dịch vụ tự báo cáo. Blue Shield Promise Health Plan chưa xác minh thông tin này. Các mã dưới đây cho biết địa điểm của nhà cung cấp dịch vụ có thể tiếp cận trong khu vực này.

P: Đậu xe

EB: Bên ngoài Tòa nhà

IB: Bên trong Tòa nhà

E: Phòng khám

R: Nhà vệ sinh

T: Bàn khám/Cân

W: Xe lăn

ME: Thiết bị y tế

PTA: Các phương tiện chuyên chở công cộng có thể tiếp cận được trong bán kính nửa dặm của cơ sở nhà cung cấp dịch vụ.

Năng lực Văn hóa:

CC: Năng lực Văn hóa được báo cáo
NR: Năng lực Văn hóa không được báo cáo

Ký hiệu về chuyên viên thực hành nhưng không phải bác sĩ:

NP: Chuyên viên Thực hành Điều dưỡng
PA: Trợ lý Bác sĩ
CNM: Y tá hộ sinh có chứng nhận
CNS: Y tá có Chứng nhận

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.