Sổ tay Hội viên Medi-Cal của Blue Shield Promise, còn được gọi là Bằng chứng Bảo hiểm (EOC), cung cấp cho quý vị thông tin chi tiết về dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm thuốc theo toa của quý vị.

Tải xuống bản sao có thể in được của Sổ tay Hội viên cho khu vực sinh sống của quý vị. Quý vị có thể tìm thấy một bản sao bằng ngôn ngữ mong muốn của mình. Quý vị có thể yêu cầu nhận một bản sao qua đường bưu điện.

 

Quận Los Angeles

 

Tiếng Anh:
Sổ tay Hội viên (PDF, 1.4 MB)
Cẩm Nang Hội Viên Errata A (PDF, 51 KB)

 

Tiếng Tây Ban Nha:
Sổ tay Hội viên (PDF, 3.4 MB)
Cẩm Nang Hội Viên Errata A (PDF, 76 KB)

 

Tiếng Ả Rập:
Sổ tay Hội viên (PDF, 6 MB)
Cẩm Nang Hội Viên Errata A (PDF, 108 KB)

 

Tiếng Armenia:
Sổ tay Hội viên (PDF, 3.8 MB)
Cẩm Nang Hội Viên Errata A (PDF, 106 KB)

 

Tiếng Trung (Truyền thống):
Sổ tay Hội viên (PDF, 3.8 MB)
Cẩm Nang Hội Viên Errata A (PDF, 219 KB)

 

Tiếng Ba Tư:
Sổ tay Hội viên (PDF, 3.6 MB)
Cẩm Nang Hội Viên Errata A (PDF, 101 KB)

 

Tiếng Khmer:
Sổ tay Hội viên (PDF, 3.7 MB)
Cẩm Nang Hội Viên Errata A (PDF, 145 KB)

 

Tiếng Hàn:
Sổ tay Hội viên (PDF, 4.4 MB)
Cẩm Nang Hội Viên Errata A (PDF, 133 KB)

 

Tiếng Nga:
Sổ tay Hội viên (PDF, 3.7 MB)
Cẩm Nang Hội Viên Errata A (PDF, 137 KB)

 

Tiếng Tagalog:
Sổ tay Hội viên (PDF, 3.3 MB)
Cẩm Nang Hội Viên Errata A (PDF, 52 KB)

 

Tiếng Việt:
Sổ tay Hội viên (PDF, 3.5 MB)
Cẩm Nang Hội Viên Errata A (PDF, 35 KB)

 

Quận San Diego

 

Tiếng Anh:
Sổ tay Hội viên (PDF, 1.6 MB)
Cẩm Nang Hội Viên Errata A (PDF, 51 KB)

 

Tiếng Tây Ban Nha:
Sổ tay Hội viên (PDF, 3.5 MB)
Cẩm Nang Hội Viên Errata A (PDF, 76 KB)

 

Tiếng Ả Rập:
Sổ tay Hội viên (PDF, 3.7 MB)
Cẩm Nang Hội Viên Errata A (PDF, 108 KB)

 

Tiếng Trung (Truyền thống):
Sổ tay Hội viên (PDF, 3.9 MB)
Cẩm Nang Hội Viên Errata A (PDF, 216 KB)

 

Tiếng Ba Tư:
Sổ tay Hội viên (PDF, 3.6 MB)
Cẩm Nang Hội Viên Errata A (PDF, 101 KB)

 

Tiếng Tagalog:
Sổ tay Hội viên (PDF, 3.5 MB)
Cẩm Nang Hội Viên Errata A (PDF, 52 KB)

 

Tiếng Việt:
Sổ tay Hội viên (PDF, 3.6 MB)
Cẩm Nang Hội Viên Errata A (PDF, 135 KB)