Sổ tay Hội viên Medi-Cal của Blue Shield Promise, còn được gọi là Bằng chứng Bảo hiểm (EOC), cung cấp cho quý vị thông tin chi tiết về dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm thuốc theo toa của quý vị.

Tải xuống bản sao có thể in được của Sổ tay Hội viên cho khu vực sinh sống của quý vị. Quý vị có thể tìm thấy một bản sao bằng ngôn ngữ mong muốn của mình. Quý vị có thể yêu cầu nhận một bản sao qua đường bưu điện.

 

Quận Los Angeles

Tiếng Anh:
Sổ tay Hội viên (PDF, 1.6 MB)
 

Tiếng Tây Ban Nha:
Sổ tay Hội viên (PDF, 1.6 MB)
 

Tiếng Ả Rập:
Sổ tay Hội viên (PDF, 1.8 MB)
 

Tiếng Armenia:
Sổ tay Hội viên (PDF, 1.8 MB)
 

Tiếng Trung (Truyền thống):
Sổ tay Hội viên (PDF, 2 MB)
 

Tiếng Ba Tư:
Sổ tay Hội viên (PDF, 1.8 MB)
 

Tiếng Khmer:
Sổ tay Hội viên (PDF, 1.2 MB)
 

Tiếng Hàn:
Sổ tay Hội viên (PDF, 2.2 MB)
 

Tiếng Nga:
Sổ tay Hội viên (PDF, 2.3 MB)
 

Tiếng Tagalog:
Sổ tay Hội viên (PDF, 1.6 MB)
 

Tiếng Việt:
Sổ tay Hội viên (PDF, 1.8 MB)

 

Quận San Diego

Tiếng Anh:
Sổ tay Hội viên (PDF, 1.6 MB)
 

Tiếng Tây Ban Nha:
Sổ tay Hội viên (PDF, 1.7 MB)
 

Tiếng Ả Rập:
Sổ tay Hội viên (PDF, 1.8 MB)
 

Tiếng Trung (Truyền thống):
Sổ tay Hội viên (PDF, 2 MB)
 

Tiếng Ba Tư:
Sổ tay Hội viên (PDF, 1.9 MB)
 

Tiếng Tagalog:
Sổ tay Hội viên (PDF, 1.7 MB)
 

Tiếng Việt:
Sổ tay Hội viên (PDF, 1.8 MB)