Nụ cười của bà, chị và mẹ cùng với em bé

Tôi hội đủ điều kiện nhận Medi-Cal

Blue Shield Promise Medi-Cal được Cơ quan Y tế Sáng kiến Địa phương của Quận Los Angeles (L.A. Care Health Plan) và Sở Y tế (DHCS) của Quận San Diego ký hợp đồng để cung cấp các quyền lợi sức khỏe Medi-Cal cho những người nhận Medi-Cal.

Tìm hiểu cách tham gia

Tại sao chọn Blue Shield of California Promise Health Plan?

Chương trình bảo hiểm giá cả phải chăng

Chúng tôi cung cấp các chương trình bảo hiểm miễn phí và phí bảo hiểm thấp.

Bác sĩ

Chúng tôi làm việc với một mạng lưới rộng lớn gồm các bác sĩ chuyên nghiệp.

Dịch vụ chăm sóc từng đoạt giải thưởng

Các chương trình bảo hiểm Medicare và Medi-Cal của chúng tôi đã đạt được Chứng nhận Toàn phần của Ủy ban Đảm bảo Chất lượng Quốc gia NCQA.

Các chương trình chăm sóc

Chúng tôi mang đến sự an tâm cho việc quản lý sức khỏe của quý vị.

Đường dây Tư vấn Y tá

Chúng tôi tin rằng tất cả người dân California xứng đáng được dịch vụ chăm sóc có chất lượng.

Các chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần

Các chương trình giáo dục về chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng tôi có thể giúp quý vị luôn khỏe mạnh.

H5928_19_536A_M Được chấp nhận 10012019
H0148_20_215 Được chấp nhận 10012019
Cập nhật mới nhất: 1/10/22

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.