Giới thiệu về Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các chương trình Medi-Cal. Nó được lãnh đạo bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe với triết lý “thành viên là trên hết” và cam kết xây dựng một mạng lưới các nhà cung cấp chất lượng và hợp tác với các tổ chức cộng đồng cho các thành viên của mình. Tìm hiểu thêm về các chương trình của chúng tôi

Vào năm 2015, Blue Shield of California đã mua lại Care1st Health Plan, một công ty chăm sóc được quản lý do nhà cung cấp thành lập có trụ sở tại Quận Los Angeles. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, Care1st Health Plan đổi tên thành Blue Shield of California Promise Health Plan. Dưới tên mới, Blue Shield of California Promise Health Plan, cùng với các phòng khám ở Palmdale và Lancaster, tiếp tục phục vụ những người thụ hưởng Medi-Cal ở các quận Los Angeles và San Diego.

Liên hệ với chúng tôi

Tìm các số điện thoại quan trọng và thông tin liên hệ khác.

Thông báo không phân biệt đối xử và hỗ trợ ngôn ngữ

Phân biệt đối xử là việc trái với luật pháp. Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ các luật dân sự hiện hành của Tiểu bang và Liên bang.

Các điều khoản và điều kiện sử dụng

Đọc các điều kiện và điều khoản sử dụng đối với các sản phẩm và dịch vụ của Blue Shield of California Promise Health Plan.

Thông báo về thực hành quyền riêng tư

Tại Blue Shield of California Promise Health Plan, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của quý vị và chúng tôi nỗ lực để bảo vệ thông tin mà quý vị cung cấp trực tuyến. Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của các hội viên và người đứng tên bảo hiểm.

Chính sách Cơ hội Việc làm Bình đẳng

Blue Shield of California Promise Health Plan duy trì chính sách đối xử bình đẳng trong việc quản lý tất cả các vấn đề nhân sự.

Nghề nghiệp

Blue Shield of California Promise Health Plan luôn tìm kiếm những người mới, tài năng để cải thiện cuộc sống cho các hội viên của chúng tôi và giúp chúng tôi định hình tương lai của dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Chương trình Medi-Cal của chúng tôi

Blue Shield of California Promise Health Plan cung cấp Medi-Cal.

H0148_20_215 Được chấp nhận 10012019
Lần cập nhật trang gần đây nhất: 30/9/2019

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.