Ano ang Medicare

Ang Medicare ay pederal na insurance sa kalusugan na pinamamahalaan ng Centers for Medicare & Medicaid Services. Ito ay para sa mga taong 65 taong gulang o mas matanda pa, ilang mga mas batang taong may mga kapansanan, at mga taong may End-Stage na Sakit sa Bato. Ipinapaliwanag ito sa apat na bahagi: Pagpapaospital (Part A), Mga Serbisyong Medikal (Part B), Medicare Advantage (Part C), at Mga Plano ng Inireresetang Gamot (Part D).

Original Medicare

Kapag ang karamihan sa mga tao ay magiging 65 taong gulang, sila ay karapat-dapat para sa Original Medicare, na isang planong pangkalusugan na may bayad para sa serbisyo, pinamamahalaan ng pederal na nagbibigay sa mga karapat-dapat na indibidwal na may saklaw para sa at access sa mga doktor, ospital at iba pang mga provider ng mga planong pangkalusugan na tumatanggap ng Medicare. (Paunawa: ang bayad para sa serbisyo ay isang anyo ng insurance sa kalusugan kung saan ang mga provider ng pangangalagang pangkalusugan ay nire-reimburse batay sa bayad para sa bawat serbisyong ibinibigay nila sa insured na indibidwal.)

Insurance sa ospital at medikal na insurance

Kalakip sa Original Medicare ang dalawang mga bahagi: Part A (Insurance sa Ospital), na sumasaklaw ng mga serbisyong tulad ng pasilidad ng sanay na pag-aalaga o inpatient na pangangalaga sa ospital, at Part B (Medikal na Insurance), na tumutulong sa pagbabayad para sa mga serbisyo para sa mga doktor/iba pang provider ng pangangalagang pangkalusugan, pangangalagang outpatient, o durable medical equipment/matibay na kagamitang medikal. Habang ang karamihan sa mga tao ay awtomatikong naka-enroll sa Medicare Part A, ang bawat isa ay kailangang mag-sign up para sa Part B.

Part A

Nagbabayad para sa mga serbisyong natanggap kung kayo ay naglalagi sa isang ospital para makatanggap ng pangangalaga.

 • Mga inpatient na serbisyo sa ospital at pangangalaga
 • Pangangalaga sa mga pasilidad ng sanay na pag-aalaga
 • Pangangalaga sa hospisyo
 • Mga serbisyo ng pangangalaga sa bahay (kasunod ng isang acute stay)
 • Mga transplant

Part B

Nagbabayad para sa mga serbisyo ng doktor.

 • Mga pagpapatingin sa doktor
 • Mga serbisyong outpatient, mga operasyon, physical, speech at occupational therapy
 • Mga serbisyo ng ambulansya
 • Mga serbisyo ng pangangalaga sa bahay (hindi kasunod ng acute stay)
 • Mga pagsusuring medikal at laboratoryo
 • Durable medical equipment/matibay na kagamitang medikal at mga supply
 • Pangangalagang pang-iwas sa sakit, mammography, Pap tests

Part C: Medicare Advantage Plans

Ang Part C ay Medicare Advantage Plans. Ibinibigay nito ang lahat ng benepisyo ng Part A at Part B at mga karagdagang benepisyo tulad ng mga programang para sa paningin, pandinig, ngipin, at kagalingan. Kasama sa karamihan sa mga plano ang saklaw para sa Mga Inireresetang Gamot (Part D). Kilala ang mga ito bilang Medicare Advantage-Prescription Drug (MA-PD) Plans. Tanging mga pribadong kumpanya lang na inaprubahan ng Medicare ang makakapag-alok ng mga planong ito.

Part D: Mga Plano ng Inireresetang Gamot

Nagbibigay ang Medicare Part D ng standalone na saklaw para sa inyong mga reseta. Mayroon kayong opsyon na magkaroon ng standalone na saklaw na ito, na gumagana nang maayos kasama ng isang Medicare Supplement plan, o pagsamahin ito sa isang Medicare Advantage-Prescription Drug (MA-PD) Plan. Nakakatulong sa inyo ang alinman sa dalawang opsyon na saklawin ang mga gastos ng inyong mga inireresetang gamot.

Medicare Supplement plans

Kapag karapat-dapat, makakakuha kayo ng saklaw sa kalusugan sa pamamagitan ng Original Medicare, ngunit hindi ito nagbabayad para sa lahat. Ang isang Medicare Supplement plan, na kilala rin bilang Medigap, ay makakatulong sa inyong magbayad para sa mga karagdagang serbisyo at benepisyo kabilang ang ilang copayment, coinsurance, at nababawas.

Chart ng impormasyon ng mga mapagpipiliang plano ng Medicare

Pagiging karapat-dapat

Nagiging karapat-dapat kayo para sa Medicare pagsapit ninyo ng 65 taong gulang. Mayroon kayong panahon para mag-sign up para sa Medicare. Nagsisimula ito 3 buwan bago kayo magiging 65 taong gulang at nagtatapos 3 buwan pagkatapos ng inyong ika-65 kaarawan. Maaari ring maging karapat-dapat ang mga mas batang indibidwal na may kapansanan o End-Stage na Sakit sa Bato.

Magkano ang Medicare?

Sa pangkalahatan, may buwanang premium para sa saklaw ng Medicare at mga bayarin para sa natanggap na pangangalaga. May iba't ibang mga gastusing mula sa sariling bulsa na nauugnay sa Medicare Parts A, B, C, at D. Mahalagang maiintindihan ang mga gastusin upang makakapili kayo ng isang plano na pinakaangkop para sa inyo.

Tuklasin ang mga plano ng Medicare sa inyong lugar

Loading....
Loading....
Thanks! You’re going to:

We’ve sent you an email with a link and all the relevant information for the event.

Kumuha ng karagdagang impormasyon

Kumonekta sa amin

Makakuha ng mga sagot sa inyong mga katanungan tungkol sa Medicare. Tawagan ang isang tagapayo ng Blue Shield Medicare sa (800) 260-9607 (TTY: 711) o mag-book ng appointment online.

Mag-book ng appointment

Sumali sa isang kaganapan ng Medicare

Dumalo sa isang libreng live o online na seminar upang matuto nang higit pa tungkol sa Medicare at masagot ang inyong mga katanungan. 

Maghanap ng kaganapan

Mag-download ng isang libreng booklet*

Kumuha ng isang libreng kopya ng Inyong Ginabayang Landas sa Medicare upang maiintindihan ang inyong mga opsyon sa saklaw. 

Kumuha ng inyong gabay

Y0118_23_379A2_M Tinanggap 12202023
H2819_23_379A2_M Tinanggap 12202023
Huling na-update ang pahina: 01/01/2024

*Libreng kopya nang walang obligasyong mag-enroll.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Nakareserba ang lahat ng karapatan.

Ang California Physician’s Service DBA Blue Shield of California ay isang nagsasariling miyembro ng Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Para sa Blue Shield Medicare Advantage Plans: Ang Blue Shield of California ay isang HMO, HMO D-SNP, PPO at PDP na plano na may kontrata sa Medicare at kontrata sa California State Medicaid Program. Nakadepende ang pagpapa-enroll sa Blue Shield of California sa pag-renew ng kontrata.

 
 
Sumusunod ang kumpanya sa mga naaangkop na batas ng estado at pederal na batas sa karapatang sibil at hindi ito nandidiskrimina, nagbubukod ng mga tao, o pinapakitunguhan sila nang naiiba, batay sa lahi, kulay, pinagmulang bansa, kinabibilangang etnikong pangkat, medikal na kondisyon, genetic na impormasyon, lipi, relihiyon, kasarian, katayuan sa pag-aasawa, kinikilalang kasarian, sekswal na oryentasyon, edad, kapansanan sa pag-iisip, o pisikal na kapansanan. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。