MGA MAPAGKUKUNAN NG MIYEMBRO NG BLUE SHIELD OF CALIFORNIA MEDICARE

Ang mga miyembro ng Blue Shield of California Medicare o Medicare Supplement plan ay may access sa mga malalakas na programa na suporta at mahuhusay na benepisyo.

Mga programa na suporta
maaari kayong maging karapat-dapat para sa mga programa ng county, estado, at pederal. Makakasuporta ang mga programang ito sa inyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan at magpapababa sa mga gastusin.

Maghanap ng suporta

 

Mga diskwento ng miyembro ng Medicare Supplement plan
Mula sa mga hearing aid hanggang sa alternatibong pangangalaga at higit pa, alamin ang mga programang makakatulong sa mga miyembro ng Blue Shield of California Medicare Supplement plan na makatipid ng pera.*

Maghanap ng mga diskwento

Mga apela at karaingan ng Medicare

Matuto kung paano maghain ng pormal na reklamo. Gawin ito kung mayroon kayong mga alalahanin tungkol sa alinmang bahagi ng inyong pangangalaga.

Matuto nang higit pa

 

Manatiling malusog sa buong taon
I-access ang Blue Living Newsletter at iba pang kapaki-pakinabang na mapagkukunan na may mga tip sa kalusugan, impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng Blue Shield, at higit pa.

Tingnan ang mga mapagkukunan

 

Mga pagpapasya sa pahintulot
I-access ang mga pamantayang ginamit upang gumawa ng mga desisyon tungkol sa pangangalagang medikal na natanggap ninyo.

Tingnan ang mga alituntunin

Mga dokumento ng plano

Mga dokumento ng Medicare Advantage Plan

Buod ng Mga Benepisyo (Summary of Benefits, SOB), Ebidensya ng Saklaw (Evidence of Coverage, EOC), Taunang Abiso ng Mga Pagbabago (Annual Notice of Changes, ANOC) para sa 2024,
Medicare Star Ratings, at iba pang dokumento ng plano

Mga dokumento ng Medicare Supplement plan

Buod ng Mga Benepisyo (Summary of Benefits, SOB), Ebidensya ng Saklaw (Evidence of Coverage, EOC), at iba pang dokumento ng plano

Mga dokumento ng Plano ng Inireresetang Gamot

Buod ng Mga Benepisyo (SOB), Ebidensya ng Saklaw (EOC), Taunang Abiso ng Mga Pagbabago (ANOC) para sa 2024,
Medicare Star Ratings, at iba pang dokumento ng plano

*Ang mga serbisyo ng programang diskwentong ito ay hindi saklaw na mga benepisyo ng Blue Shield health plans at wala sa mga tuntunin o kundisyon ng Blue Shield health plans ang naaangkop. Available ang mga serbisyong programang diskwento sa lahat ng miyembro na may Blue Shield medical, dental, vision, o life insurance plan.

Pinamamahalaan ang network ng mga practitioner at pasilidad sa mga programang diskwento ng mga tagapangasiwa ng mga panlabas na programang tinukoy sa ibaba, kabilang ang anumang pag-screen o pag-kredensyal ng mga practitioner. Hindi sinusuri ng Blue Shield ang mga serbisyong ibinibigay ng mga provider ng programang diskwento para sa pangangailangang medikal o sa pagiging mabisa. Hindi rin nagsasagawa ang Blue Shield ng anumang rekomendasyon, representasyon, mga claim, o garantiya patungkol sa mga practitioner, kanilang pagiging available, mga singil, serbisyo, o produkto

Ang ilang serbisyong inaalok sa pamamagitan ng programang diskwento ay maaaring kasama na bilang bahagi ng mga saklaw na benepisyo ng Blue Shield plan. Kailangang i-access ng mga miyembro ang mga saklaw na serbisyong iyon bago gumamit ng programang diskwento.

May karapatan ang Blue Shield na wakasan ang mga programang ito anumang oras nang walang abiso.

Maaaring gamitin ng mga miyembrong hindi nasiyahan sa mga produkto o serbisyong natanggap mula sa programang diskwento ang proseso ng karaingan ng Blue Shield na inilarawan sa seksyon na Proseso ng Karaingan ng Ebidensya ng Saklaw o Certificate ng Insurance/Patakaran. May karapatan ang Blue Shield na wakasan ang programang ito anumang oras nang walang abiso.

Y0118_23_408A3_M Accepted 12102023

H2819_23_408A3_M Accepted 12102023

Huling na-update ang pahina:  1/1/2024

*Libreng kopya nang walang obligasyong mag-enroll.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Nakareserba ang lahat ng karapatan.

Ang California Physician’s Service DBA Blue Shield of California ay isang nagsasariling miyembro ng Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Para sa Blue Shield Medicare Advantage Plans: Ang Blue Shield of California ay isang HMO, HMO D-SNP, PPO at PDP na plano na may kontrata sa Medicare at kontrata sa California State Medicaid Program. Nakadepende ang pagpapa-enroll sa Blue Shield of California sa pag-renew ng kontrata.

 
 
Sumusunod ang kumpanya sa mga naaangkop na batas ng estado at pederal na batas sa karapatang sibil at hindi ito nandidiskrimina, nagbubukod ng mga tao, o pinapakitunguhan sila nang naiiba, batay sa lahi, kulay, pinagmulang bansa, kinabibilangang etnikong pangkat, medikal na kondisyon, genetic na impormasyon, lipi, relihiyon, kasarian, katayuan sa pag-aasawa, kinikilalang kasarian, sekswal na oryentasyon, edad, kapansanan sa pag-iisip, o pisikal na kapansanan. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。