Medicare là gì

Medicare là bảo hiểm sức khỏe liên bang do Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid quản lý. Medicare dành cho những người từ 65 tuổi trở lên, một số người trẻ tuổi bị khuyết tật và những người mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Medicare gồm có bốn phần: Nằm viện (Phần A), Dịch vụ Y khoa (Phần B), Medicare Advantage (Phần C) và Chương trình Thuốc theo toa (Phần D).

Original Medicare

Khi hầu hết mọi người bước sang tuổi 65, họ hội đủ điều kiện cho Original Medicare. Đây là chương trình bảo hiểm sức khỏe tính phí theo dịch vụ, do liên bang quản lý, cung cấp cho những cá nhân hội đủ điều kiện bảo hiểm và quyền tiếp cận dịch vụ của bác sĩ, bệnh viện và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác chấp nhận Medicare. (Lưu ý: tính phí theo dịch vụ là một hình thức bảo hiểm sức khỏe trong đó các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được hoàn tiền lại dựa trên mức phí cho mỗi dịch vụ họ cung cấp cho người được bảo hiểm.)

Bảo hiểm bệnh viện và y khoa

Original Medicare bao gồm hai phần: Phần A (Bảo hiểm bệnh viện), bao gồm các dịch vụ như cơ sở điều dưỡng chuyên môn hoặc chăm sóc bệnh viện nội trú và Phần B (Bảo hiểm y khoa), giúp thanh toán các dịch vụ cho bác sĩ/nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, chăm sóc ngoại trú hoặc thiết bị y tế lâu bền. Mặc dù hầu hết mọi người được tự động ghi danh vào Medicare Phần A nhưng mỗi người sẽ phải đăng ký Phần B.

Phần A

Thanh toán cho các dịch vụ nhận được nếu quý vị ở lại bệnh viện để được chăm sóc.

 • Dịch vụ bệnh viện và chăm sóc nội trú
 • Dịch vụ chăm sóc tại cơ sở điều dưỡng chuyên môn
 • Chăm sóc giai đoạn cuối đời
 • Dịch vụ chăm sóc tại nhà (sau đợt lưu trú cấp tính)
 • Cấy ghép bộ phận cơ thể

Phần B

Trả tiền cho các dịch vụ của bác sĩ.

 • Thăm khám với bác sĩ
 • Dịch vụ chăm sóc ngoại trú, phẫu thuật, vật lý trị liệu, âm ngữ và cơ năng trị liệu
 • Dịch vụ xe cứu thương
 • Dịch vụ chăm sóc tại nhà (không theo đợt lưu trú cấp tính)
 • Xét nghiệm y tế và phòng thí nghiệm
 • Thiết bị y tế lâu bền và vật tư
 • Chăm sóc phòng ngừa, chụp quang tuyến vú, xét nghiệm Pap

Phần C: Các chương trình Medicare Advantage

Phần C là Chương trình Medicare Advantage. Các chương trình này cung cấp tất cả các quyền lợi của Phần A và Phần B cùng với các quyền lợi bổ sung như các chương trình thị lực, thính giác, nha khoa và sức khỏe toàn diện. Hầu hết các chương trình đều bao gồm bảo hiểm cho Thuốc theo toa (Phần D). Những chương trình này được gọi là Chương trình Thuốc theo toa Medicare Advantage (MA-PD). Chỉ các công ty tư nhân được Medicare chấp thuận mới có thể cung cấp các chương trình này.

Phần D: Thuốc theo toa

Medicare Phần D cung cấp bảo hiểm độc lập cho toa thuốc của quý vị. Quý vị có quyền lựa chọn tham gia bảo hiểm độc lập này. Bảo hiểm này kết hợp tốt với chương trình Bổ sung Medicare hoặc kết hợp trong Chương trình Thuốc theo toa Medicare Advantage (MA-PD). Lựa chọn nào cũng giúp quý vị trang trải chi phí thuốc theo toa.

Các chương trình Bổ sung Medicare

Nếu hội đủ điều kiện, quý vị có thể nhận được bảo hiểm sức khỏe thông qua Original Medicare, nhưng bảo hiểm này không chi trả cho mọi thứ. Chương trình Bổ sung Medicare, còn được gọi là Medigap, có thể giúp quý vị thanh toán cho các dịch vụ và quyền lợi bổ sung bao gồm một số khoản đồng thanh toán, tiền đồng bảo hiểm và tiền khấu trừ.

Biểu đồ thông tin về các lựa chọn chương trình Medicare

Tính hội đủ điều kiện

Quý vị hội đủ điều kiện nhận Medicare khi quý vị bước sang tuổi 65. Quý vị có một khung thời gian để đăng ký Medicare. Khung thời gian này bắt đầu từ 3 tháng trước tháng quý vị đủ 65 tuổi và kết thúc 3 tháng sau tháng quý vị đủ 65 tuổi. Những người trẻ tuổi bị khuyết tật hoặc bệnh thận giai đoạn cuối cũng có thể hội đủ điều kiện.

Mức phí cho Medicare là bao nhiêu?

Nói chung, có lệ phí bảo hiểm hàng tháng cho bảo hiểm Medicare và phí cho dịch vụ chăm sóc nhận được. Có nhiều chi phí tự trả khác nhau liên quan đến Medicare Phần A, B, C và D. Điều quan trọng là phải hiểu các chi phí để quý vị có thể chọn chương trình phù hợp nhất với mình.

Tìm hiểu các chương trình Medicare trong khu vực của quý vị

Loading....

Nhận thêm thông tin

Kết nối với chúng tôi

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi về Medicare của quý vị. Hãy gọi cho cố vấn Medicare của Blue Shield theo số (800) 260-9607 (TTY: 711) hoặc đặt lịch hẹn trực tuyến.

Đặt lịch hẹn

Tham gia một sự kiện của Medicare

Tham dự hội thảo trực tiếp hoặc trực tuyến miễn phí để tìm hiểu thêm về Medicare và được giải đáp các thắc mắc. 

Tìm một sự kiện

Tải xuống tập sách miễn phí*

Nhận một bản sao Hướng dẫn lộ trình đến với Medicare của quý vị để hiểu các lựa chọn bảo hiểm của quý vị. 

Nhận hướng dẫn của quý vị

Y0118_23_379A2_M Đã được chấp nhận 20122023
H2819_23_379A2_M Đã được chấp nhận 20122023
Trang được cập nhật lần cuối: 01/01/2024

*Bản miễn phí mà không cần phải ghi danh.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Bảo lưu mọi quyền.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California là một hội viên độc lập của Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Đối với các Chương trình Medicare Advantage của Blue Shield: Blue Shield of California là một chương trình HMO, HMO D-SNP, PPO và PDP có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với Chương trình Medicaid của tiểu bang California. Ghi danh vào Blue Shield of California phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 
 
Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhân dạng giới tính, xu hướng giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。