Network ng pharmacy ng Medicare

Ang Blue Shield of California Medicare Plans ay may dalawang uri ng mga network ng pharmacy:

  • Kung nagpa-enroll kayo sa isa sa mga sumusunod na plano mayroon kayong access sa lahat ng pharmacy sa aming network. Magiging pareho lang ang bahagi ng inyong gastos, kahit na anumang pharmacy ang inyong ginagamit:
    • Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) sa Orange at San Bernardino counties
    • Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) sa San Joaquin, Merced, at Stanislaus counties
    • Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) sa Los Angeles at San Diego counties
  • Kung nagpa-enroll kayo sa anumang iba pang Blue Shield of California Medicare Advantage o Medicare Prescription Drug Plans, kalakip sa network ng inyong pharmacy ang mga pharmacy na nag-aalok ng pamantayang cost sharing at mga pharmacy na nag-aalok ng piniling cost sharing. Maaari kayong pumunta sa kahit alin sa mga ito, ngunit ang inyong gastos ay maaaring mas mababa sa mga pharmacy na nag-aalok ng piniling cost sharing.

Kung gusto ninyo ng direktoryo ng pharmacy na ipapadala sa inyo sa koreo, mangyaring tumawag sa (855) 203-3874 (TTY: 711) o mag-email sa MemberSvcs@blueshieldca.com.

Mga pharmacy na nasa network na nag-aalok ng piniling cost sharing sa Blue Shield of California Medicare Plans
Albertsons/Osco/Savon/ Pavilions pharmacies Tumawag sa (877) 276-9637 (TTY: 711) upang makahanap ng lokasyong malapit sa inyo.
Costco Tumawag sa (800) 955-2292 (TTY: 711) upang makahanap ng lokasyong malapit sa inyo.
Hindi niyo kailangang maging miyembro ng Costco para makagamit ng mga pharmacy ng Costco.
CVS Pharmacy Tumawag sa (800) 865-6647 (TTY: 711) upang makahanap ng lokasyong malapit sa inyo.
Ralphs/Kroger/Fred Meyer Tumawag sa (888) 437-3496 (TTY: 711) upang makahanap ng lokasyong malapit sa inyo.
Safeway at Vons pharmacies

Tumawag sa (877) 723-3929 (TTY: 711) upang makahanap ng lokasyong malapit sa inyo.

Walmart at Sam’s Club Tumawag sa (800) 925-6278 (TTY: 711) upang makahanap ng lokasyong malapit sa inyo.

 

Tagahanap ng pharmacy

Maghanap ng isang pharmacy sa inyong lugar. Ilagay ang inyong ZIP code o address, lungsod, at estado. Ipapakita ng mga resulta ng paghahanap ng Tagahanap ng parmasya ang pinakamalapit na mga parmasya na nasa network. Maaari niyo ring i-save at/o i-print ang inyong mga resulta ng paghahanap para sa inyong kaginhawaan sa pamamagitan ng pagpili sa kaukulang icon sa pahina ng mga resulta ng paghahanap.

Kung nagpa-enroll kayo sa Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP), Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) sa San Joaquin, Merced, at Stanislaus counties, Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) sa Los Angeles at San Diego counties:

Ingles (PDF, 4 MB)

Español (PDF, 4 MB)


 


 

Mga Indibidwal at Grupo ng Employer na miyembro ng plano ng Blue Shield Medicare Advantage Prescription Drug at Blue Shield Medicare Prescription Drug Plan:

Upang matukoy ang mga pharmacy na nasa network na nag-aalok ng cost sharing, tingnan kung ang listahan ay nagsasabing Pinili sa hanay na Uri ng Parmasya / Karagdagang mga serbisyo ng inyong mga resulta ng paghahanap.
 

Maaari rin kayong mag-download ng isang direktoryo ng pharmacy:


 


 

Kung kailangan ninyo ng tulong sa pagpili ng kalahok na pharmacy, o nais magtanong tungkol sa pinakabagong impormasyon sa network ng pharmacy, mangyaring tumawag sa serbisyo sa customer sa numero sa inyong ID card ng miyembro.
 

Makakuha ng pinahabang araw ng supply ng inyong reseta

Sinasaklaw ng inyong Blue Shield Medicare plan ang pinahabang araw ng supply (90 o 100 araw, depende sa inyong plano) ng inyong maintenance na gamot sa lahat ng pharmacy na nasa network, kabilang ang CVS Caremark®, ang aming mail service na pharmacy. Ang mga maintenance na gamot ay ang mga inireseta upang gamutin ang isang hindi gumagaling o pangmatagalang medikal na kondisyon, tulad ng hika, diabetes, mataas na presyon ng dugo, o mataas na cholesterol, at iniinom sa isang patuloy, regular na batayan upang mapanatili ang kalusugan. Magtanong sa inyong doktor para sa isang pinahabang araw na supply ng reseta. Kung ang inyong plano ay nag-aalok ng mga pharmacy na nasa network na may piniling cost sharing, puwede kayong makatipid ng pera kung pinunan ninyo ang reseta sa isang piniling cost-sharing na pharmacy, na kinabibilangan ng mga piling retail na pharmacy at CVS Caremark® Mail Service na Pharmacy.
 

Mail service na pharmacy

Pagpuno ng inyong reseta sa pamamagitan ng isang mail service na pharmacy

Ipa-deliver ang inyong mga maintenance na gamot sa inyong bahay o opisina sa pamamagitan ng CVS Caremark, ang aming mail service na pharmacy nang walang bayad para sa karaniwang pagpapadala o pag-deliver. Mag-log in sa inyong account ng miyembro ng Blue Shield of California sa blueshieldca.com/login. Maaari rin kayong tumawag sa CVS Caremark® sa (866) 346-7200  (TTY: 711). 

Mag-download ng form ng pag-order


Mga specialty na pharmacy

Available ang mga specialty na pharmacy sa lahat ng miyembro ng Blue Shield of California Medicare Advantage at Medicare Prescription Drug Plan (Medicare Part D). Maaaring itawag o i-fax ng inyong doktor ang inyong reseta sa alinmang espesyalidad na pharmacy sa aming network, kabilang ang CVS Specialty® pharmacy.

 Online: cvsspecialty.com
 Telepono: (800) 237-2767
 Fax: (800) 323-2445

Kasama sa network ng pharmacy ng Blue Shield of California ang limitado, mas mababang gastos, piniling mga pharmacy sa mga partikular na country sa loob ng California. Ang mas mabababang gastos na inanunsyo sa mga materyales ng aming plano para sa mga parmasyang ito ay maaaring hindi available sa parmasya na inyong ginagamit. Para sa napapanahong impormasyon tungkol sa aming mga pharmacy na nasa network, kabilang kung may anumang mas mabababang gastos na piniling pharmacy sa inyong lugar, mangyaring tumawag sa numero ng serbisyo sa customer sa inyong ID card, 8 a.m. hanggang 8 p.m., pitong araw sa isang linggo o sumangguni sa direktoryo ng online na pharmacy sa blueshieldca.com/medpharmacy2024

 

Group Medicare Advantage Only plans

Ang Group Medicare Advantage Only plans ay walang mga benepisyo ng Part D sa carrier na ito. Sumangguni sa website ng inyong Part D carrier para sa saklaw ng mga benepisyo ng Part D na reseta.

Group Medicare Advantage Only plans

Ang Group Medicare Advantage Only plans ay walang mga benepisyo ng Part D sa carrier na ito. Sumangguni sa website ng inyong Part D carrier para sa saklaw ng mga benepisyo ng Part D na reseta.

Y0118_23_388A1_C 08172023

H2819_23_388A1_C 08172023

Huling na-update ang pahina: 10/14/2023

*Libreng kopya nang walang obligasyong mag-enroll.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Nakareserba ang lahat ng karapatan.

Ang California Physician’s Service DBA Blue Shield of California ay isang nagsasariling miyembro ng Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Para sa Blue Shield Medicare Advantage Plans: Ang Blue Shield of California ay isang HMO, HMO D-SNP, PPO at PDP na plano na may kontrata sa Medicare at kontrata sa California State Medicaid Program. Nakadepende ang pagpapa-enroll sa Blue Shield of California sa pag-renew ng kontrata.

 
 
Sumusunod ang kumpanya sa mga naaangkop na batas ng estado at pederal na batas sa karapatang sibil at hindi ito nandidiskrimina, nagbubukod ng mga tao, o pinapakitunguhan sila nang naiiba, batay sa lahi, kulay, pinagmulang bansa, kinabibilangang etnikong pangkat, medikal na kondisyon, genetic na impormasyon, lipi, relihiyon, kasarian, katayuan sa pag-aasawa, kinikilalang kasarian, sekswal na oryentasyon, edad, kapansanan sa pag-iisip, o pisikal na kapansanan. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。