Mga Uri ng Mga Plano ng Medicare

Kayo man ay bagong naging karapat-dapat o tumutuklas lang ng inyong mga opsyon, mayroon kaming plano ng Medicare para sa inyo. Tumawag ngayon para alamin ang higit pa (800) 260-9607.

Paghambingin ang mga uri ng plano

Medicare Advantage Plans

Pinagsasama ng Medicare Advantage Plans ang Parts C at D upang mapapalitan ninyo ang Original Medicare para sa malawak na saklaw na madalas ay walang dagdag na gastos.

Medicare Supplement plans

Sinasaklaw ng Medicare Supplement plan (Medigap) ang mga copayment, coinsurance, ibabawas at iba pang gastos na hindi saklaw ng Medicare.

Medicare Prescription Drug Plan (Medicare Part D)

Magdagdag ng isang standalone na plano ng inireresetang gamot (Part D) para makatulong sa pagbabayad ng mga gamot.

 

 


 
Original Medicare Medicare Supplement plan Medicare Prescription Drug Plan (Part D) Medicare Advantage (Parts C at D)

Ospital (Part A)

 

Mga pagbisita sa doktor (Part B)

 

Bawasan ang mga medikal na gastos na mula sa sariling bulsa

   

Mga inireresetang gamot

   

Pumunta sa sinumang doktor o anumang pasilidad ng US na tumatanggap ng Medicare

   

Paningin, para sa ngipin, at pandinig1

     
 

Makipag-ugnayan sa Social Security Administration upang mag-enroll

Tingnan ang mga plano

Tingnan ang mga plano

Tingnan ang mga plano


 

Tuklasin ang mga plano ng Medicare sa inyong lugar

Loading....
Loading....
Thanks! You’re going to:

We’ve sent you an email with a link and all the relevant information for the event.

Kumuha ng karagdagang impormasyon

Kumonekta sa amin

Makakuha ng mga sagot sa inyong mga katanungan tungkol sa Medicare. Tawagan ang isang tagapayo ng Blue Shield Medicare sa 800-260-9607 (TTY: 711) o mag-book ng appointment online.

Mag-book ng appointment

Sumali sa isang kaganapan ng Medicare

Dumalo sa isang libreng live o online na seminar upang matuto nang higit pa tungkol sa Medicare at masagot ang inyong mga katanungan. 

Maghanap ng kaganapan

Mag-download ng isang libreng booklet*

Kumuha ng isang libreng kopya ng Inyong Ginabayang Landas sa Medicare upang maiintindihan ang inyong mga opsyon sa saklaw. 

Kumuha ng inyong gabay

1Maaaring mag-iba ang mga benepisyo ayon sa plano at county.

Y0118_23_398A_M Tinanggap 09192023
H2819_23_398A_M Tinanggap 09192023    
Huling na-update ang pahina: 10/01/2023

*Libreng kopya nang walang obligasyong mag-enroll.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Nakareserba ang lahat ng karapatan.

Ang California Physician’s Service DBA Blue Shield of California ay isang nagsasariling miyembro ng Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Para sa Blue Shield Medicare Advantage Plans: Ang Blue Shield of California ay isang HMO, HMO D-SNP, PPO at PDP na plano na may kontrata sa Medicare at kontrata sa California State Medicaid Program. Nakadepende ang pagpapa-enroll sa Blue Shield of California sa pag-renew ng kontrata.

 
 
Sumusunod ang kumpanya sa mga naaangkop na batas ng estado at pederal na batas sa karapatang sibil at hindi ito nandidiskrimina, nagbubukod ng mga tao, o pinapakitunguhan sila nang naiiba, batay sa lahi, kulay, pinagmulang bansa, kinabibilangang etnikong pangkat, medikal na kondisyon, genetic na impormasyon, lipi, relihiyon, kasarian, katayuan sa pag-aasawa, kinikilalang kasarian, sekswal na oryentasyon, edad, kapansanan sa pag-iisip, o pisikal na kapansanan. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。