Medicare savings programs at tulong pinansyal

Kung limitado ang inyong sahod at mga asset, maaari kayong maging kwalipikado para sa Medicare Savings Program upang tulungan kayong magbayad para sa mga gastos ng Medicare. May apat na uri ng Medicare savings program. 


Apat na uri ng Medicare Savings Programs

Qualified Medicare Beneficiary (QMB) Program

Tumutulong ang QMB program sa pagbayad para sa:

  • Mga premium ng Medicare Part A
  • Mga premium ng Medicare Part B
  • Mga nababawas, coinsurance, mga copayment (para sa mga serbisyo at bagay na sinasaklaw ng Medicare)

Specified Low-Income Medicare Beneficiary (SLMB) Program

Makakatulong sa inyo ang SLMB program na magbayad para sa:

  • Mga premium ng Medicare Part B (Kailangang mayroon kayong Part A at Part B upang maging kwalipikado.)

Qualifying Individual (QI) Program

Makakatulong sa inyo ang QI program na magbayad para sa:

  • Mga premium ng Medicare Part B (Kailangang mayroon kayong Part A at Part B upang maging kwalipikado.)

Qualified Disabled and Working Individuals (QDWI) Program

Makakatulong sa inyo ang QDWI program na magbayad para sa:

  • Mga premium lang ng Medicare Part A
     

Nagbabayad para sa inyong mga gastusin sa Part D na inireresetang gamot

Maaaring maging kwalipikado ang mga taong may maliit na kita para sa karagdagang tulong upang mabayaran ang kanilang mga gastusin sa inireresetang gamot. Kapag naging karapat-dapat, maaaring bayaran ng Medicare ang 100% ng mga gastusin sa gamot -- kabilang ang buwanang mga premium ng inireresetang gamot, taunang mga nababawas, at coinsurance. Bukod dito, ang mga taong naging kwalipikado ay hindi magkakaroon ng gap sa saklaw o multa sa huling pagpapa-enroll.

Kung makakatanggap kayo ng karagdagang tulong mula sa Medicare upang tulungan kayong bayaran ang inyong mga gastusin sa plano ng inireresetang gamot ng Medicare, ang halaga ng karagdagang tulong na inyong makukuha ang magpapasiya sa inyong kabuuang buwanang premium ng plano bilang isang miyembro ng aming plano.

I-download ang chart upang tingnan kung magkano ang inyong buwanang premium ng plano kung makakatanggap kayo ng karagdagang tulong.

Chart ng buod ng MAPD LIS Premium: Ingles (PDF, 161 KB) / Español (PDF, X KB)

Chart ng buog ng PDP LIS Premium: Ingles (PDF, 180 KB) / Español (PDF, X KB)

Chart ng buog ng D-SNP LIS Premium: Ingles (PDF, 78 KB) / Español (PDF, X KB)
 

Paano ko malalaman kung kwalipikado ako para sa karagdagang tulong?

Kung naniniwala kayong kwalipilado kayo para sa Low-Income Subsidy (LIS) at nagbabayad ng 100% ng inyong premium, maaari kayong makipag-ugnayan sa mga mapagkukunan sa ibaba para sa karagdagang impormasyon:

Kumuha ng karagdagang impormasyon

Nakatutulong na mga artikulo

Maghanap ng impormasyon tungkol sa kalusugan at pangangalagang pangkalusugan upang tulungan kayong makagawa ng mahahalagang desisyon, mamuhay nang pinakamainam at makakuha ng higit pa mula sa inyong planong pangkalusugan.

Magbasa nang higit pa

Mga video na nagbibigay-kaalaman

Manood ng mga video na nagbibigay-kaalaman tungkol sa mahahalagang aspeto ng Medicare at inyong mga opsyon ng saklaw.

Panoorin ngayon

Mga FAQ

Makakuha ng mga sagot sa ilan sa aming mga pinakamadadalas na tanong tungkol sa Medicare.

Makakuha ng mga sagot

Hindi ito kumpletong paglalarawan ng mga benepisyo. Maaaring makipag-ugnayan ang mga kasalukuyang miyembro sa Serbisyo sa Customer sa (800) 776-4466 (TTY: 711) para sa higit pang impormasyon. Mga oras ng pagbubukas 8 a.m. hanggang 8 p.m., pitong araw sa isang linggo. Maaaring makipag-ugnayan ang mga miyembrong may Blue Shield of California Dual Special Needs Plans sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a.m. hanggang 8 p.m., pitong araw sa isang linggo.

Y0118_23_379A2_M Tinanggap 12202023
H2819_23_379A2_M Tinanggap 12202023
Huling na-update ang pahina: 01/01/2024

*Libreng kopya nang walang obligasyong mag-enroll.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Nakareserba ang lahat ng karapatan.

Ang California Physician’s Service DBA Blue Shield of California ay isang nagsasariling miyembro ng Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Para sa Blue Shield Medicare Advantage Plans: Ang Blue Shield of California ay isang HMO, HMO D-SNP, PPO at PDP na plano na may kontrata sa Medicare at kontrata sa California State Medicaid Program. Nakadepende ang pagpapa-enroll sa Blue Shield of California sa pag-renew ng kontrata.

 
 
Sumusunod ang kumpanya sa mga naaangkop na batas ng estado at pederal na batas sa karapatang sibil at hindi ito nandidiskrimina, nagbubukod ng mga tao, o pinapakitunguhan sila nang naiiba, batay sa lahi, kulay, pinagmulang bansa, kinabibilangang etnikong pangkat, medikal na kondisyon, genetic na impormasyon, lipi, relihiyon, kasarian, katayuan sa pag-aasawa, kinikilalang kasarian, sekswal na oryentasyon, edad, kapansanan sa pag-iisip, o pisikal na kapansanan. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。