Mga Dental na Plano ng Medicare

Hindi saklaw ang preventative dental healthcare ng Original Medicare, ngunit may mga opsyon kami para sa inyo.  Tuklasin ang mga plano para sa ngipin ng Blue Shield upang makuha ang saklaw na angkop para sa inyong mga pangangailangan.

Mga plano para sa ngipin ng Medicare Advantage

Marami sa aming Medicare Advantage Prescription Drug plans ngayon ay may kasama ng saklaw para sa ngipin na hindi saklaw ng inyong Medicare na plano. Wala kayong dagdag na gastusin sa premium, makakakuha kayo ng saklaw para sa mga serbisyo sa ngipin tulad ng karaniwang mga oral evaluation, paglilinis, mga X-ray, mga pasta, crown, mga pustiso, at marami pang iba. Dagdag pa, maaari pa kayong magdagdag ng saklaw para sa ngipin sa kung ano ang mga kalakip na.

Medicare Supplement na mga dental na plano

Nag-aalok ang Blue Shield ng dalawang dental PPO plan na may mga abot-kayang halaga. At, makakatipid kayo ng $3 mula sa mga nakalistang halaga para sa unang anim na buwan kung nag-enroll kayo sa isang plano para sa ngipin sa parehong panahon na nag-enroll kayo sa inyong Medicare Supplement na plano.

Maghanap ng dentista

Sa Blue Shield na plano para sa ngipin, makakakuha kayo ng access sa isa sa mga pinakamalalaking network na para sa ngipin sa buong estado. Madali lang maghanap ng isang dentista o tingnan kung ang inyong kasalukuyang dentista ay nasa aming network gamit ang aming tool na Maghanap ng Doktor.

Y0118_23_398A_M Tinanggap 09192023
H2819_23_398A_M Tinanggap 09192023    
Huling na-update ang page: 10/01/2023

*Libreng kopya nang walang obligasyong mag-enroll.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Nakareserba ang lahat ng karapatan.

Ang California Physician’s Service DBA Blue Shield of California ay isang nagsasariling miyembro ng Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Para sa Blue Shield Medicare Advantage Plans: Ang Blue Shield of California ay isang HMO, HMO D-SNP, PPO at PDP na plano na may kontrata sa Medicare at kontrata sa California State Medicaid Program. Nakadepende ang pagpapa-enroll sa Blue Shield of California sa pag-renew ng kontrata.

 
 
Sumusunod ang kumpanya sa mga naaangkop na batas ng estado at pederal na batas sa karapatang sibil at hindi ito nandidiskrimina, nagbubukod ng mga tao, o pinapakitunguhan sila nang naiiba, batay sa lahi, kulay, pinagmulang bansa, kinabibilangang etnikong pangkat, medikal na kondisyon, genetic na impormasyon, lipi, relihiyon, kasarian, katayuan sa pag-aasawa, kinikilalang kasarian, sekswal na oryentasyon, edad, kapansanan sa pag-iisip, o pisikal na kapansanan. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。