Mga mapagkukunang pharmacy

Allowance ng mga Over-The-Counter (OTC) na item

Kasama sa mga plano na may ganitong benepisyo ang halaga sa isang quarter upang saklawin ang mga bagay na pangkalusugan at pangkagalingan na over-the-counter

Formulary ng Gamot ng Medicare

Kasama sa aming Medicare Advantage at Medicare Prescription Drug Plans (Medicare Part D) ang isang listahan ng mga saklaw na gamot

Network ng pharmacy

Matuto pa tungkol sa kung paano at saan kukunin ang inyong mga inireresetang gamot 

Suriin ang Presyo ng Aking Rx

Kasama sa inyong portal ng miyembro ang isang tool na magagamit ninyo para paghambingin ang halaga ng inyong mga gamot sa iba pang available na mapagpipilian

Mga pagpapasya at pagbubukod sa saklaw

Humiling ng saklaw ng partikular na mga inireresetang gamot

Alamin kung paano

 

Patakaran sa paglipat

Ano ang mangyayari sa inyong mga reseta kapag kayo ay nagpa-enroll sa isang Medicare na planong may mga benepisyo ng reseta?

Intindihin ang aming proseso sa paglipat ng gamot

 

Mga serbisyo ng Medication Therapy Management Program 

Makakuha ng tulong sa inyong mga gamot, pagbutihin ang mga resulta, at bawasan ang panganib ng masasamang epekto

Kumuha ng karagdagang impormasyon

 

Mga serbisyo ng provider ng pharmacist

Makakuha ng tulong sa pamamahala ng inyong mga gamot nang wala kayong dagdag na gastos

Alamin ang higit pa

 

Mga mapagkukunang pharmacy ng Medicare sa 2023

Maghanap ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo sa pharmacy sa 2023

MULTI-PLAN_23_388A_C 07252023
Huling na-update ang pahina: 10/01/2023

*Libreng kopya nang walang obligasyong mag-enroll.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Nakareserba ang lahat ng karapatan.

Ang California Physician’s Service DBA Blue Shield of California ay isang nagsasariling miyembro ng Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Para sa Blue Shield Medicare Advantage Plans: Ang Blue Shield of California ay isang HMO, HMO D-SNP, PPO at PDP na plano na may kontrata sa Medicare at kontrata sa California State Medicaid Program. Nakadepende ang pagpapa-enroll sa Blue Shield of California sa pag-renew ng kontrata.

 
 
Sumusunod ang kumpanya sa mga naaangkop na batas ng estado at pederal na batas sa karapatang sibil at hindi ito nandidiskrimina, nagbubukod ng mga tao, o pinapakitunguhan sila nang naiiba, batay sa lahi, kulay, pinagmulang bansa, kinabibilangang etnikong pangkat, medikal na kondisyon, genetic na impormasyon, lipi, relihiyon, kasarian, katayuan sa pag-aasawa, kinikilalang kasarian, sekswal na oryentasyon, edad, kapansanan sa pag-iisip, o pisikal na kapansanan. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。