Mga direktoryo ng Provider ng Medicare

Mga direktoryo ng provider ng Medicare

Blue Shield Inspire (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF, 4 MB)
Blue Shield Select (PPO) – Ingles/Espanyol (PDF,  3 MB) Chinese (Traditional) (PDF, 4 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF, 4 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF, 5 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  5 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF, 5 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF, 5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – Ingles (PDF, 11 MB), Espanyol (PDF, 11 MB), Arabic (PDF, 19 MB), Armenian (PDF, 11 MB), Cambodian (PDF, 12 MB), Chinese (Simplified) (PDF, 13 MB), Chinese (Traditional) (PDF, 11 MB), Farsi (PDF, 19 MB), Korean (PDF, 11 MB), Russian (PDF, 11 MB), Tagalog (PDF, 11 MB), Vietnamese (PDF, 12 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF, 5 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  5 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  5 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – Ingles (PDF, 11 MB), Espanyol (PDF, 11 MB), Arabic (PDF, 19 MB), Armenian (PDF, 11 MB), Cambodian (PDF, 12 MB), Chinese (Simplified) (PDF, 13 MB), Chinese (Traditional) (PDF, 11 MB), Farsi (PDF, 19 MB), Korean (PDF, 11 MB), Russian (PDF, 11 MB), Tagalog (PDF, 11 MB), Vietnamese (PDF, 12 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  5 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF, 5 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  3 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF, 3 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – Ingles (PDF, 10 MB), Espanyol (PDF, 11 MB), Arabic (PDF, 19 MB), Armenian (PDF, 11 MB), Cambodian (PDF, 12 MB), Chinese (Simplified) (PDF, 13 MB), Chinese (Traditional) (PDF, 11 MB), Farsi (PDF, 19 MB), Korean (PDF, 11 MB), Russian (PDF, 11 MB), Tagalog (PDF, 11 MB), Vietnamese (PDF, 12 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  5 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  5 MB)  
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  5 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  5 MB), Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – Ingles (PDF, 10 MB), Espanyol (PDF, 11 MB), Arabic (PDF, 19 MB), Armenian (PDF, 11 MB), Cambodian (PDF, 12 MB), Chinese (Simplified) (PDF, 13 MB), Chinese (Traditional) (PDF, 11 MB), Farsi (PDF, 19 MB), Korean (PDF, 11 MB), Russian (PDF, 11 MB), Tagalog (PDF, 11 MB), Vietnamese (PDF, 12 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  3 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  3 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF, 3 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  3 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – Ingles (PDF, 10 MB), Espanyol (PDF, 11 MB), Arabic (PDF, 19 MB), Armenian (PDF, 11 MB), Cambodian (PDF, 12 MB), Chinese (Simplified) (PDF, 13 MB), Chinese (Traditional) (PDF, 11 MB), Farsi (PDF, 19 MB), Korean (PDF, 11 MB), Russian (PDF, 11 MB), Tagalog (PDF, 11 MB), Vietnamese (PDF, 12 MB)


 

Blue Shield Inspire (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  2 MB)
Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) – Ingles/Espanyol (PDF,  3 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF, 4 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  4 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  4 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  5 MB)
Blue Shield Select (PPO) – Ingles/Espanyol (PDF, 5 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF, 5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – Ingles/Espanyol (PDF,  5 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  4 MB)
Blue Shield 65 Plus Choice Plan (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  4 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) (San Bernardino County only) – Ingles/Espanyol (PDF, 4 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  4 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) Ingles (PDF, 6 MB), Espanyol (PDF, 7 MB), Arabic (PDF, 11 MB), Chinese (Simplified) (PDF, 13 MB), Chinese (Traditional) (PDF, 7 MB), Farsi (PDF, 11 MB), Tagalog (PDF, 7 MB), Vietnamese (PDF, 7 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan 1 (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  2 MB)
Blue Shield Select (PPO) – Ingles/Espanyol (PDF,  2 MB)


 

Blue Shield Inspire (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  2 MB)
Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) – Ingles/Espanyol (PDF,  3 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  2 MB)


 

Blue Shield Inspire (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  2 MB)


 

Blue Shield Inspire (HMO) – Ingles/Espanyol (PDF,  2 MB)


 

Mga direktoryo ng provider para sa ngipin, pandinig, alternatibo, at paningin

Mga Direktoryo para sa Ngipin—Blue Shield TotalDual (HMO D-SNP):

Fresno (PDF, 756 KB), Los Angeles County—Greater LA (PDF, 2 MB), Los Angeles County—Long Beach (PDF, 2 MB), Los Angeles County—San Fernando Valley (PDF, 2 MB), Los Angeles County—San Gabriel Valley (PDF, 2 MB), Los Angeles County—South Bay (PDF, 967 KB), Merced (PDF, 756 KB), Orange County (PDF, 3 MB), San Benardino (PDF, 2 MB), San Diego County (PDF, 946 KB), San Joaquin (PDF, 769 KB), Stanislaus (PDF, 769 KB)

Mga Direktoryo para sa Ngipin—Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO):

Los Angeles County—Greater LA (PDF, 2 MB), Los Angeles Country—Long Beach (PDF, 2 MB), Los Angeles County—San Fernando Valley (PDF, 2 MB), Los Angeles Valley—San Gabriel Valley (PDF, 2 MB), Los Angeles County—South Bay (PDF, 967 KB), Orange County (PDF, 3 MB), San Diego (PDF, 946 KB)

Mga Direktoryo para sa Ngipin—Blue Shield Inspire (HMO D-SNP):

Fresno (PDF, 756 KB), Los Angeles County—Greater LA (PDF, 2 MB), Los Angeles County—Long Beach (PDF, 2 MB), Los Angeles County—San Fernando Valley (PDF, 2 MB), Los Angeles County—San Gabriel Valley (PDF, 2 MB), Los Angeles County—South Bay (PDF, 967 KB), Merced (PDF, 756 KB), Orange County (PDF, 3 MB), San Benardino (PDF, 1 MB), San Diego County (PDF, 946 KB), San Joaquin (PDF, 769 KB), Stanislaus (PDF, 769 KB)

Mga Direktoryo para sa Ngipin—Blue Shield AdvantageOptimum Plan 1 (HMO):

Los Angeles County—Greater LA (PDF, 2 MB), Los Angeles Country—Long Beach (PDF, 2 MB), Los Angeles County—San Fernando Valley (PDF, 2 MB), Los Angeles Valley—San Gabriel Valley (PDF, 2 MB), Los Angeles County—South Bay (PDF, 967 KB), Orange County (PDF, 3 MB), San Diego (PDF, 946 KB)


 

Epic1 Hearing Healthcare na Direktoryo ng Provider – Ingles (PDF, 271 KB)


 

Direktoryo ng acupuncture – Ingles/Espanyol (PDF, 2 MB), Arabic (PDF, 2 MB), Armenian (PDF, 2 MB), Chinese (PDF, 2 MB), Farsi (PDF, 2 MB), Khmer (PDF, 2 MB), Korean (PDF, 2 MB), Russian (PDF, 2 MB), Tagalog (PDF, 2 MB), Vietnamese (PDF, 2 MB)


 

 Directoryo para sa paningin– Ingles/Espanyol (PDF, 2 MB), Arabic (PDF, 2 MB), Armenian (PDF, 2 MB), Chinese (PDF, 2 MB), Farsi (PDF, 2 MB), Khmer (PDF, 2 MB), Korean (PDF, 2 MB), Russian (PDF, 2 MB), Tagalog (PDF, 2 MB), Vietnamese (PDF, 2 MB)


 

Abiso sa Iba't ibang wika ng Blue Shield Medicare Advantage Prescription Drug Plans – Ingles (PDF, 1 MB)
Abiso sa Iba't ibang wika ng Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) at Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) – Ingles (PDF, 1 MB)


 

Mangyaring sumangguni sa aming listahan ng mga katugmang browser kapag nagda-download o nag-view ng mga PDF na dokumento.

Kung nangangailangan kayo ng tulong sa pag-unawa ng inyong mga dokumento, tumawag sa Serbisyo sa Customer ng Blue Shield of California:

Serbisyo sa Customer ng Medicare Advantage Prescription Drug Plans sa (800) 776-4466 (TTY:711), 8 a.m. hanggang 8 p.m. Available sila nang pitong araw sa isang linggo.  

Serbisyo sa Customer ng Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) at Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) sa: (800) 452-4413 (TTY: 711), 8 a.m. hanggang 8 p.m. Available sila nang pitong araw sa isang linggo.  

Ang 1 EPIC Hearing Healthcare ay isang independiyenteng entity na nangangasiwa ng mga serbisyo sa ngalan ng Blue Shield of California.

Y0118_23_408B2_M Tinanggap 12042023

H2819_23_408B2_M Tinanggap 12042023 

Huling na-update ang pahina:  5/14/2024

*Libreng kopya nang walang obligasyong mag-enroll.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Nakareserba ang lahat ng karapatan.

Ang California Physician’s Service DBA Blue Shield of California ay isang nagsasariling miyembro ng Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Para sa Blue Shield Medicare Advantage Plans: Ang Blue Shield of California ay isang HMO, HMO D-SNP, PPO at PDP na plano na may kontrata sa Medicare at kontrata sa California State Medicaid Program. Nakadepende ang pagpapa-enroll sa Blue Shield of California sa pag-renew ng kontrata.

 
 
Sumusunod ang kumpanya sa mga naaangkop na batas ng estado at pederal na batas sa karapatang sibil at hindi ito nandidiskrimina, nagbubukod ng mga tao, o pinapakitunguhan sila nang naiiba, batay sa lahi, kulay, pinagmulang bansa, kinabibilangang etnikong pangkat, medikal na kondisyon, genetic na impormasyon, lipi, relihiyon, kasarian, katayuan sa pag-aasawa, kinikilalang kasarian, sekswal na oryentasyon, edad, kapansanan sa pag-iisip, o pisikal na kapansanan. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。