Các chương trình tiết kiệm Medicare và trợ giúp tài chính

Nếu quý vị có thu nhập và tài sản hạn chế, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia Chương trình Tiết kiệm của Medicare để giúp quý vị thanh toán các chi phí Medicare của mình. Có bốn loại chương trình tiết kiệm Medicare. 


Bốn loại Chương trình Tiết kiệm Medicare

Chương trình Người đủ điều kiện thụ hưởng quyền lợi Medicare (QMB):

Chương trình QMB giúp chi trả cho:

 • Phí bảo hiểm Medicare Phần A
 • Phí bảo hiểm Medicare Phần B
 • Các khoản tiền khấu trừ, tiền đồng bảo hiểm, đồng thanh toán (đối với các dịch vụ và vật dụng mà Medicare đài thọ)

Chương trình Người thụ hưởng quyền lợi Medicare có thu nhập thấp ấn định (SLMB)

Chương trình SLMB có thể giúp chi trả cho:

 • Phí bảo hiểm Medicare Phần B (Quý vị phải có cả Phần A và Phần B để đủ điều kiện).

Chương trình Cá nhân Đủ điều kiện (QI)

Chương trình QI có thể giúp chi trả cho:

 • Phí bảo hiểm Medicare Phần B (Quý vị phải có cả Phần A và Phần B để đủ điều kiện).

Chương trình Cá nhân bị khuyết tật & đang làm việc đủ điều kiện (QDWI)

Chương trình QDWI có thể giúp chi trả cho:

 • Chỉ phí bảo hiểm Medicare Phần A
   

Chi trả cho chi phí thuốc theo toa Phần D

Những người có thu nhập hạn chế có thể đủ điều kiện nhận trợ giúp bổ sung để thanh toán chi phí thuốc theo toa của họ. Nếu đủ điều kiện, Medicare có thể thanh toán tới 100% chi phí thuốc - bao gồm lệ phí bảo hiểm thuốc theo toa hàng tháng, khoản tiền khấu trừ hàng năm và tiền đồng bảo hiểm. Ngoài ra, những người đủ điều kiện sẽ không phải chịu giai đoạn không được đài thọ hoặc bị phạt ghi danh muộn.

Nếu quý vị nhận được trợ giúp bổ sung từ Medicare để giúp thanh toán chi phí chương trình thuốc theo toa Medicare của mình, số tiền trợ giúp bổ sung mà quý vị nhận được sẽ quyết định tổng phí bảo hiểm chương trình hàng tháng của quý vị với tư cách là hội viên trong chương trình của chúng tôi.

Tải xuống bảng để xem phí bảo hiểm chương trình hàng tháng của quý vị sẽ là bao nhiêu nếu quý vị nhận được trợ giúp bổ sung.

Bảng tóm tắt phí bảo hiểm MAPD LIS: Tiếng Anh (PDF, 161 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)

Bảng tóm tắt phí bảo hiểm PDP LIS: Tiếng Anh (PDF, 180 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)

Bảng tóm tắt phí bảo hiểm D-SNP LIS: Tiếng Anh (PDF, 78 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)

 

Làm cách nào để biết liệu tôi có đủ điều kiện để được nhận trợ giúp bổ sung hay không?

Nếu quý vị tin rằng mình đủ điều kiện nhận Trợ cấp cho Người thu nhập thấp (LIS) và đang thanh toán 100% phí bảo hiểm của mình, quý vị có thể liên hệ với các nguồn lực bên dưới để biết thêm thông tin:

 • (800) MEDICARE hoặc (800) 633-4227, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần (ngoài trừ những ngày lễ của liên bang). Người dùng TTY nên gọi (877) 486-2048, 24 giờ một ngày/bảy ngày một tuần.
 • Văn Phòng Sở An Sinh Xã Hội theo số (800) 772-1213, 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Người dùng TTY xin gọi số (800) 325-0778, hoặc truy cập https://www.ssa.gov/benefits/medicare/prescriptionhelp.
 • Văn Phòng Medicaid tại tiểu bang của quý vị
 • Blue Shield of California theo số (855) 203-3874. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.
   

Nhận thêm thông tin

Bài viết hữu ích

Tìm thông tin về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe để giúp quý vị đưa ra những quyết định quan trọng, sống một cuộc sống tốt nhất và nhận được nhiều thông tin hữu ích hơn từ chương trình bảo hiểm y tế của quý vị.

Tìm hiểu thêm

Video thông tin

Xem các video cung cấp thông tin về các khía cạnh quan trọng của Medicare và các lựa chọn bảo hiểm của quý vị.

Xem ngay bây giờ

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Nhận câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp nhất của chúng tôi về Medicare.

Nhận câu trả lời

Thông tin này không phải là bản mô tả đầy đủ về các quyền lợi. Các hội viên hiện tại có thể liên hệ với Dịch vụ Khách hàng theo số (800) 776-4466 (TTY: 711) để biết thêm thông tin. Các giờ làm việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, bảy ngày trong tuần Các hội viên có Chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép của Blue Shield of California có thể liên hệ (800) 452-4413 (TTY:711), 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, bảy ngày một tuần.

Y0118_23_379A2_M Đã được chấp nhận 20122023
H2819_23_379A2_M Đã được chấp nhận 20122023
Trang được cập nhật lần cuối: 01/01/20224

*Bản miễn phí mà không cần phải ghi danh.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Bảo lưu mọi quyền.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California là một hội viên độc lập của Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Đối với các Chương trình Medicare Advantage của Blue Shield: Blue Shield of California là một chương trình HMO, HMO D-SNP, PPO và PDP có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với Chương trình Medicaid của tiểu bang California. Ghi danh vào Blue Shield of California phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 
 
Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhân dạng giới tính, xu hướng giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。