Danh mục nhà cung cấp dịch vụ Medicare

Danh mục nhà cung cấp dịch vụ y tế

Blue Shield Inspire (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 4 MB)
Blue Shield Select (PPO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  3 MB) Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 4 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 4 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – English/Spanish (PDF, 5 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  5 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 5 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – Tiếng Anh (PDF, 11 MB), Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 11 MB), Tiếng Ả Rập (PDF, 19 MB), Tiếng Armenia (PDF, 11 MB), Tiếng Campuchia (PDF, 12 MB), Tiếng Trung (Giản thể) (PDF, 13 MB), Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 11 MB), Tiếng Ba Tư (PDF, 19 MB), Tiếng Hàn (PDF, 11 MB), Tiếng Nga (PDF, 11 MB), Tiếng Tagalog (PDF, 11 MB), Tiếng Việt (PDF, 12 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 5 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  5 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  5 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – Tiếng Anh (PDF, 11 MB), Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 11 MB), Tiếng Ả Rập (PDF, 19 MB), Tiếng Armenia (PDF, 11 MB), Tiếng Campuchia (PDF, 12 MB), Tiếng Trung (Giản thể) (PDF, 13 MB), Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 11 MB), Tiếng Ba Tư (PDF, 19 MB), Tiếng Hàn (PDF, 11 MB), Tiếng Nga (PDF, 11 MB), Tiếng Tagalog (PDF, 11 MB), Tiếng Việt (PDF, 12 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  5 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  5 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 3 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 3 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – Tiếng Anh (PDF, 10 MB), Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 11 MB), Tiếng Ả Rập (PDF, 19 MB), Tiếng Armenia (PDF, 11 MB), Tiếng Campuchia (PDF, 12 MB), Tiếng Trung (Giản thể) (PDF, 13 MB), Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 11 MB), Tiếng Ba Tư (PDF, 19 MB), Tiếng Anh (PDF, 11 MB), Tiếng Nga (PDF, 11 MB), Tiếng Tagalog (PDF, 11 MB), Tiếng Việt (PDF, 12 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  5 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  5 MB)  
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  5 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  5 MB), 

Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – Tiếng Anh (PDF, 10 MB), Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 11 MB), Tiếng Ả Rập (PDF, 19 MB), Tiếng Armenia (PDF, 11 MB), Tiếng Campuchia (PDF, 12 MB), Tiếng Trung (Giản thể) (PDF, 13 MB), Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 11 MB), Tiếng Ba Tư (PDF, 19 MB), Tiếng Hàn (PDF, 11 MB), Tiếng Nga (PDF, 11 MB), Tiếng Tagalog (PDF, 11 MB), Tiếng Việt (PDF, 12 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  3 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  3 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 3 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  3 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – Tiếng Anh (PDF, 10 MB), Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 11 MB), Tiếng Ả Rập (PDF, 19 MB), Tiếng Armenia (PDF, 11 MB), Tiếng Campuchia (PDF, 12 MB), Tiếng Trung (Giản thể) (PDF, 13 MB), Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 11 MB), Tiếng Ba Tư (PDF, 19 MB), Tiếng Hàn (PDF, 11 MB), Tiếng Nga (PDF, 11 MB), Tiếng Tagalog (PDF, 11 MB), Tiếng Việt (PDF, 12 MB)


 

Blue Shield Inspire (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  2 MB)
Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  3 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 4 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  4 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  4 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  5 MB)
Blue Shield Select (PPO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 5 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  5 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  4 MB)
Blue Shield 65 Plus Choice Plan (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  4 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) (Chỉ quận San Bernardino) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 4 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  4 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) Tiếng Anh (PDF, 6 MB), Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 7 MB), Tiếng Ả Rập (PDF, 11 MB), Tiếng Trung (Giản thể) (PDF, 13 MB), Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 7 MB), Tiếng Ba Tư (PDF, 11 MB), Tiếng Tagalog (PDF, 7 MB), Tiếng Việt (PDF, 7 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan 1 (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  2 MB)
Blue Shield Select (PPO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  2 MB)


 

Blue Shield Inspire (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  2 MB)
Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  3 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  2 MB)


 

Blue Shield Inspire (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  2 MB)


 

Blue Shield Inspire (HMO) – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  2 MB)


 

Danh mục nhà cung cấp dịch vụ nha khoa, thính giác, thay thế và nhãn khoa

Danh mục nha khoa—Blue Shield TotalDual (HMO D-SNP):

Fresno (PDF, 756 KB), Quận Los Angeles—Greater LA (PDF, 2 MB), Quận Los Angeles—Long Beach (PDF, 2 MB), Quận Los Angeles—San Fernando Valley (PDF, 2 MB), Quận Los Angeles—San Gabriel Valley (PDF, 2 MB), Quận Los Angeles—South Bay (PDF, 967 KB), Merced (PDF, 756 KB), Quận Cam (PDF, 3 MB), San Benardino (PDF, 2 MB), Quận San Diego (PDF, 946 KB), San Joaquin (PDF, 769 KB), Stanislaus (PDF, 769 KB)

Danh mục nha khoa—Chương trình Blue Shield AdvantageOptimum (HMO):

Quận Los Angeles—Greater LA (PDF, 2 MB), Quận Los Angeles—Long Beach (PDF, 2 MB), Quận Los Angeles—San Fernando Valley (PDF, 2 MB), Quận Los Angeles—San Gabriel Valley (PDF, 2 MB), Quận Los Angeles—South Bay (PDF, 967 KB), Quận Cam (PDF, 3 MB), San Diego (PDF, 946 KB)

Danh mục nha khoa—Blue Shield Inspire (HMO D-SNP):

Fresno (PDF, 756 KB), Quận Los Angeles—Greater LA (PDF, 2 MB), Quận Los Angeles—Long Beach (PDF, 2 MB), Quận Los Angeles—San Fernando Valley (PDF, 2 MB), Quận Los Angeles—San Gabriel Valley (PDF, 2 MB), Quận Los Angeles—South Bay (PDF, 967 KB), Merced (PDF, 756 KB), Quận Cam (PDF, 3 MB), San Benardino (PDF, 1 MB), Quận San Diego (PDF, 946 KB), San Joaquin (PDF, 769 KB), Stanislaus (PDF, 769 KB)

Danh mục nha khoa—Blue Shield AdvantageOptimum Plan 1 (HMO):

Quận Los Angeles—Greater LA (PDF, 2 MB), Quận Los Angeles—Long Beach (PDF, 2 MB), Quận Los Angeles—San Fernando Valley (PDF, 2 MB), Quận Los Angeles—San Gabriel Valley (PDF, 2 MB), Quận Los Angeles—South Bay (PDF, 967 KB), Quận Cam (PDF, 3 MB), San Diego (PDF, 946 KB)


 

1 Danh mục nhà cung cấp dịch vụ y tế về thính giác – Tiếng Anh (PDF, 271 KB)


 

Danh bạ Châm cứu – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 2 MB), Tiếng Ả Rập (PDF, 2 MB), Tiếng Armenia (PDF, 2 MB), Tiếng Trung (PDF, 2 MB), Tiếng Ba Tư (PDF, 2 MB), Tiếng Khmer (PDF, 2 MB), Tiếng Hàn (PDF, 2 MB), Tiếng Nga (PDF, 2 MB), Tiếng Tagalog (PDF, 2 MB), Tiếng Việt (PDF, 2 MB)


 

Danh bạ Nhãn khoa – Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 2 MB), Tiếng Ả Rập (PDF, 2 MB), Tiếng Armenia (PDF, 2 MB), Tiếng Trung (PDF, 2 MB), Tiếng Ba Tư (PDF, 2 MB), Tiếng Khmer (PDF, 2 MB), Tiếng Hàn (PDF, 2 MB), Tiếng Nga (PDF, 2 MB), Tiếng Tagalog (PDF, 2 MB), Tiếng Việt (PDF, 2 MB)


 

Thông báo đa ngôn ngữ về Chương Trình Thuốc Theo Toa của Medicare Advantage của Blue Shield – Tiếng Anh (PDF, 1 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) và Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) Thông báo đa ngôn ngữ –Tiếng Anh (PDF, 1 MB)


 

Vui lòng tham khảo danh sách các trình duyệt tương thích của chúng tôi khi tải xuống hoặc xem tài liệu PDF.

Nếu quý vị muốn được trợ giúp để hiểu tài liệu của mình, hãy gọi cho Dịch vụ Khách hàng của Blue Shield of California:

Dịch vụ Khách hàng của Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage theo số (800) 776-4466 (TTY:711), 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Dịch vụ Khách hàng luôn sẵn sàng hỗ trợ bảy ngày một tuần.  

Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) và Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) Dịch vụ Khách hàng theo số: (800) 452-4413 (TTY: 711), 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Dịch vụ Khách hàng luôn sẵn sàng hỗ trợ bảy ngày một tuần.  

1 EPIC Hearing Healthcare là một tổ chức độc lập quản lý các dịch vụ thay mặt cho Blue Shield of California.

Y0118_23_408B2_M Đã được chấp nhận 12042023

H2819_23_408B2_M Đã được chấp nhận 12042023 

Trang được cập nhật lần cuối:  Ngày 5 tháng 14 năm 2024

*Bản miễn phí mà không cần phải ghi danh.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Bảo lưu mọi quyền.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California là một hội viên độc lập của Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Đối với các Chương trình Medicare Advantage của Blue Shield: Blue Shield of California là một chương trình HMO, HMO D-SNP, PPO và PDP có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với Chương trình Medicaid của tiểu bang California. Ghi danh vào Blue Shield of California phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 
 
Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhân dạng giới tính, xu hướng giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。