Liên hệ với chúng tôi

Các câu hỏi chung

Đối với các câu hỏi chung về Chương trình Bổ sung Medicare của Blue Shield of California, Chương trình Thuốc Theo toa Medicare Advantage và Chương trình Thuốc Theo toa Medicare:

Điện thoại: (855) 203-3874 (TTY: 711)

Giờ làm việc: 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, bảy ngày trong tuần từ 1 tháng 10 đến 31 tháng 3, và 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, các ngày thường trong tuần từ 1 tháng 4 đến 30 tháng 9
 

Chương trình Medicare

Để biết thêm thông tin về các chương trình và chính sách của Medicare:

Điện thoại: (800) MEDICARE (1-800-633-4227) / TTY: (877) 486-2048

Giờ làm việc: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần
 

Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid

Để biết thêm thông tin về Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid:

Truy cập www.medicare.gov.
 

Dịch vụ Khách hàng

Chương trình Thuốc Theo toa Medicare Advantage

Các hội viên có Chương trình Thuốc Theo toa Medicare Advantage muốn biết thêm về chương trình của họ nên gọi:

Điện thoại: (800) 776-4466 (TTY: 711)

Giờ làm việc: 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, bảy ngày trong tuần
 

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt Hội Đủ Tiêu Chuẩn Cho Cả Hai Chương Trình

Các hội viên có bất kỳ Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt Hội Đủ Tiêu Chuẩn Cho Cả Hai Chương Trình (D-SNP) nào muốn biết thêm về chương trình của mình nên gọi:

Điện thoại: (800) 452-4413 (TTY: 711)

Giờ làm việc: 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, bảy ngày trong tuần
 

Các Chương trình Thuốc Theo toa Medicare

Các hội viên của Chương trình Thuốc Theo toa Medicare có thắc mắc về bảo hiểm thuốc theo toa của họ nên gọi:

Điện thoại: (888) 239-6469 (TTY: 711)

Giờ làm việc: 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, bảy ngày trong tuần

 

Giới thiệu về nhà cung cấp quyền lợi của quý vị

Các chương trình sức khỏe và thể chất được quản lý bởi hoặc sắp xếp thông qua các công ty độc lập sau (quyền lợi khác nhau tùy theo chương trình của quý vị):

  • Chăm sóc thay thế (chỉ dành cho hội viên Chương trình Bổ sung Medicare) - các dịch vụ được cung cấp bởi chương trình ChooseHealthy® được cung cấp thông qua ChooseHealthy, Inc., một công ty con của American Specialty Health Incorporated (ASH)*
  • SilverSneakers® - Tivity Health
  • EPIC Hear Healthcare là một tổ chức độc lập quản lý các dịch vụ thay mặt cho Blue Shield of California.
  • LifeStation là một tổ chức độc lập quản lý các dịch vụ thay mặt cho Blue Shield of California.
  • Các quyền lợi nhãn khoa của Blue Shield được quản lý bởi Vision Service Plan (VSP). VSP là một chương trình dịch vụ chăm sóc nhãn khoa được Bộ Quản Trị Chăm Sóc Sức Khỏe California cấp phép. Cơ quan này ký hợp đồng với Blue Shield để quản lý việc cung cấp kính mắt và khám mắt được đài thọ theo quyền lợi thị lực này. VSP cũng ký hợp đồng với Blue Shield để đóng vai trò là bên quản lý yêu cầu bồi hoàn nhằm xử lý các yêu cầu bồi hoàn đối với các dịch vụ được đài thọ nhận được từ các nhà cung cấp dịch vụ có tham gia và không tham gia của VSP.

*Các khoản giảm giá chăm sóc thay thế được áp dụng cho một số hội viên tham gia chương trình bảo hiểm y tế Blue Shield. Xin lưu ý rằng chương trình ChooseHealthy không phải là bảo hiểm. Quý vị nên kiểm tra mọi quyền lợi bảo hiểm mà quý vị có trước khi sử dụng chương trình giảm giá này. Chương trình ChooseHealthy cung cấp các khoản giảm giá từ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên khoa. Quý vị có nghĩa vụ thanh toán cho tất cả các dịch vụ nhận được từ các nhà cung cấp dịch vụ này nhưng sẽ được giảm giá từ các nhà cung cấp dịch vụ có tham gia cho các dịch vụ có trong chương trình. Chương trình ChooseHealthy không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán trực tiếp nào cho các nhà cung cấp dịch vụ có tham gia. Chương trình ChooseHealthy không có trách nhiệm cung cấp hoặc bảo đảm dịch vụ và không chịu trách nhiệm pháp lý về chất lượng dịch vụ được cung cấp. Các khoản giảm giá cho các dịch vụ được cung cấp thông qua chương trình ChooseHealthy có thể thay đổi. Vui lòng tham khảo trang web ChooseHealthy để biết tình trạng sẵn có hiện tại.

Các sản phẩm và dịch vụ được mô tả không được cung cấp hay bảo đảm theo hợp đồng của chúng tôi với chương trình Medicare. Ngoài ra, các sản phẩm và dịch vụ không phải tuân theo quy trình kháng cáo của Medicare. Mọi tranh chấp liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ này có thể phải tuân theo thủ tục khiếu nại của Blue Shield. Nếu có vấn đề phát sinh với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ giá trị gia tăng nào, vui lòng gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo số (800) 776-4466 (TTY: 711).

Y0118_23_379A2_M Đã được chấp nhận 12202023
H2819_23_379A2_M Đã được chấp nhận 12202023
Trang được cập nhật lần cuối: 01/01/2024

*Bản miễn phí mà không cần phải ghi danh.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Bảo lưu mọi quyền.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California là một hội viên độc lập của Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Đối với các Chương trình Medicare Advantage của Blue Shield: Blue Shield of California là một chương trình HMO, HMO D-SNP, PPO và PDP có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với Chương trình Medicaid của tiểu bang California. Ghi danh vào Blue Shield of California phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 
 
Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhân dạng giới tính, xu hướng giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。