Thông báo về yêu cầu không phân biệt đối xử và khả năng tiếp cận

Phân biệt đối xử là hành vi phạm pháp

Blue Shield of California tuân thủ luật pháp của tiểu bang và luật dân sự hiện hành của liên bang, và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhận dạng giới tính, khuynh hướng tình dục, độ tuổi hoặc tình trạng tàn tật. Blue Shield of California không bài trừ bất kỳ ai hoặc đối xử với họ theo cách khác vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhận dạng giới tính, khuynh hướng tình dục, độ tuổi hoặc tình trạng tàn tật.

 

Blue Shield of California cung cấp:

  • Hỗ trợ và dịch vụ miễn phí cho người khuyết tật để có thể giao tiếp hiệu quả với chúng tôi như:
    • Phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực
    • Thông tin bằng văn bản dưới nhiều định dạng khác (trong đó có bản in khổ lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể truy cập và các định dạng khác)
  • Dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho các cá nhân sử dụng ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, ví dụ:
    • Phiên dịch viên đủ năng lực
    • Thông tin được viết bằng các ngôn ngữ khác

 

Nếu quý vị cần các dịch vụ này, hãy liên hệ Điều Phối Viên Quyền Dân Sự của Blue Shield of California.

Nếu quý vị cho rằng Blue Shield of California không cung cấp các dịch vụ này hoặc có sự phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhận dạng giới tính, khuynh hướng tình dục, độ tuổi hoặc tình trạng tàn tật, quý vị có thể gửi khiếu nại tới:

Blue Shield of California
Civil Rights Coordinator
P.O. Box 629007
El Dorado Hills, CA 95762-9007
Điện thoại: (844) 831-4133 (TTY: 711)
Fax: (916) 350-7405
E-mail: BlueShieldCivilRightsCoordinator@blueshieldca.com

Quý vị có thể gửi khiếu nại trực tiếp hoặc gửi bằng thư, fax hoặc email. Nếu quý vị cần trợ giúp trong quá trình gửi khiếu nại, Điều Phối Viên Quyền Dân Sự của chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng trợ giúp.

Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại về quyền dân sự theo định dạng điện tử tới U.S. Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế Và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Phòng Dân Sự) thông qua Cổng Thông Tin Khiếu Nại của Phòng Dân Sự tại địa chỉ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc bằng thư hoặc qua điện thoại theo địa chỉ:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW.
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
(800) 368-1019; (800) 537-7697 (TDD)

Biểu mẫu khiếu nại có tại www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Để được hỗ trợ về ngôn ngữ, vui lòng truy cập www.blueshieldca.com/contact.

Phân biệt đối xử là vi phạm pháp luật

Thông báo thông tin về các yêu cầu về khả năng tiếp cận và không phân biệt đối xử.

Hỗ trợ Ngôn ngữ

Các Dịch Vụ Trợ Giúp Ngôn Ngữ Miễn Phí. Quý vị có thể được nhận dịch vụ thông dịch. Quý vị có thể được người khác đọc giúp các tài liệu và nhận một số tài liệu bằng tiếng Việt. 

Quý vị không tìm được nội dung mình cần?

Page Last Updated 02/23/2021
Y0118_21_116A_C 02232021