CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP DÀNH CHO HỘI VIÊN MEDICARE CỦA BLUE SHIELD OF CALIFORNIA

Các hội viên của chương trình Blue Shield of California Medicare hoặc chương trình Bổ sung Medicare có quyền tiếp cận các chương trình hỗ trợ mạnh mẽ và những quyền lợi tuyệt vời.

Các chương trình hỗ trợ
Quý vị có thể hội đủ điều kiện tham gia các chương trình của quận, tiểu bang và liên bang. Những chương trình này có thể giúp hỗ trợ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị và giảm chi phí.

Tìm hỗ trợ

 

Giảm giá dành cho hội viên của chương trình Bổ sung Medicare
Từ máy trợ thính đến chăm sóc thay thế và hơn thế nữa, hãy tìm hiểu về các chương trình có thể giúp các hội viên của viên chương trình Bổ sung Medicare của Blue Shield of California tiết kiệm tiền.*

Tìm giảm giá

Khiếu nại và kháng cáo Medicare

Tìm hiểu cách nộp đơn khiếu nại chính thức. Hãy làm điều này nếu quý vị có lo ngại về bất kỳ phần nào trong quá trình chăm sóc của quý vị.

Tìm hiểu thêm

 

Giữ gìn sức khỏe suốt cả năm
Truy cập Bản tin Blue Living và các nguồn trợ giúp hữu ích khác có các lời khuyên về sức khỏe, thông tin về các quyền lợi của Blue Shield, v.v.

Xem nguồn trợ giúp

 

Quyết định cho phép
Truy cập các tiêu chí được sử dụng để đưa ra quyết định về dịch vụ chăm sóc y tế mà quý vị nhận được.

Xem hướng dẫn

Các tài liệu về chương trình

Tài liệu của Chương trình Medicare Advantage

Tóm tắt Quyền lợi (SOB), Chứng cớ Bảo hiểm (EOC), Thông báo Thay đổi Hàng năm (ANOC) cho năm 2024,
Xếp hạng Sao của Medicare và các tài liệu khác của chương trình

Tài liệu về chương trình Bổ sung Medicare

Tóm tắt Quyền lợi (SOB), Chứng cớ Bảo hiểm (EOC) và các tài liệu khác của chương trình

Tài liệu về Chương trình Thuốc theo toa

Tóm tắt Quyền lợi (SOB), Chứng cớ Bảo hiểm (EOC), Thông báo Thay đổi Hàng năm (ANOC) cho năm 2024,
Xếp hạng Sao của Medicare và các tài liệu khác của chương trình

Các dịch vụ của chương trình giảm giá này không phải là quyền lợi được đài thọ của các chương trình bảo hiểm sức khỏe Blue Shield và không có điều khoản hoặc điều kiện nào của các chương trình bảo hiểm sức khỏe Blue Shield được áp dụng. Các dịch vụ của chương trình giảm giá được cung cấp cho tất cả các hội viên có chương trình bảo hiểm y tế, nha khoa, thị lực hoặc nhân thọ của Blue Shield.

Hệ thống các bác sĩ và cơ sở trong các chương trình giảm giá được quản lý bởi những bên quản lý chương trình bên ngoài được xác định dưới đây, bao gồm mọi hoạt động khám sàng lọc và chứng nhận của bác sĩ. Blue Shield không xem xét tính cần thiết hoặc hiệu quả về mặt y tế của các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ chương trình giảm giá. Blue Shield cũng không đưa ra bất kỳ khuyến nghị, tuyên bố, đơn xin bồi hoàn hoặc đảm bảo nào về bác sĩ, khả năng sẵn sàng cung cấp dịch vụ, phí, dịch vụ hoặc sản phẩm của họ.

Một số dịch vụ được cung cấp thông qua chương trình giảm giá có thể đã được đưa vào như một phần quyền lợi được đài thọ của chương trình Blue Shield. Hội viên nên tiếp cận các dịch vụ được đài thọ đó trước khi sử dụng chương trình giảm giá.

Blue Shield có quyền chấm dứt những chương trình này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Các hội viên không hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ nhận được từ chương trình giảm giá có thể sử dụng thủ tục khiếu nại của Blue Shield được mô tả trong phần Thủ tục Khiếu nại của Chứng từ Bảo hiểm hoặc Chứng nhận Bảo hiểm/Hợp đồng. Blue Shield có quyền chấm dứt chương trình này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Y0118_23_408A3_M Đã được chấp nhận 12102023

H2819_23_408A3_M Đã được chấp nhận 12102023

Trang được cập nhật lần cuối:  1/1/2024

*Bản miễn phí mà không cần phải ghi danh.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Bảo lưu mọi quyền.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California là một hội viên độc lập của Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Đối với các Chương trình Medicare Advantage của Blue Shield: Blue Shield of California là một chương trình HMO, HMO D-SNP, PPO và PDP có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với Chương trình Medicaid của tiểu bang California. Ghi danh vào Blue Shield of California phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 
 
Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhân dạng giới tính, xu hướng giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。