Các chương trình nha khoa Medicare

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe nha khoa phòng ngừa không được Original Medicare đài thọ, nhưng chúng tôi có các lựa chọn dành cho bạn.  Khám phá các chương trình nha khoa Blue Shield để nhận được bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của bạn.

Các chương trình nha khoa Medicare Advantage

Nhiều chương trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage của chúng tôi hiện bao gồm bảo hiểm nha khoa không được đài thọ trong chương trình Medicare của quý vị. Quý vị không phải trả thêm lệ phí bảo hiểm, quý vị có thể nhận được bảo hiểm cho các dịch vụ nha khoa như đánh giá răng miệng định kỳ, làm sạch, chụp X quang, trám răng, mão răng, răng giả, v.v. Ngoài ra, quý vị thậm chí có thể bổ sung thêm bảo hiểm nha khoa vào quyền lợi hiện đã có trong chương trình.

Các chương trình nha khoa bổ sung cho Medicare

Blue Shield cung cấp hai chương trình nha khoa PPO giá cả phải chăng. Ngoài ra, quý vị có thể tiết kiệm $3 so với mức giá niêm yết trong sáu tháng đầu tiên nếu ghi danh vào một chương trình nha khoa đồng thời với ghi danh vào chương trình Bổ sung cho Medicare của mình.

Tìm một nha sĩ

Với chương trình nha khoa Blue Shield, quý vị có thể tiếp cận một trong những mạng lưới nha khoa lớn nhất trên toàn tiểu bang. Thật dễ dàng để tìm một nha sĩ hoặc xem liệu nha sĩ hiện tại của quý vị có trong mạng lưới của chúng tôi hay không bằng công cụ Tìm bác sĩ của chúng tôi.

Y0118_23_398B_M Đã được chấp nhận 19092023
H2819_23_398B_M Đã được chấp nhận 19092023
Trang được cập nhật lần cuối: 01/10/2023

*Bản miễn phí mà không cần phải ghi danh.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Bảo lưu mọi quyền.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California là một hội viên độc lập của Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Đối với các Chương trình Medicare Advantage của Blue Shield: Blue Shield of California là một chương trình HMO, HMO D-SNP, PPO và PDP có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với Chương trình Medicaid của tiểu bang California. Ghi danh vào Blue Shield of California phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 
 
Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhân dạng giới tính, xu hướng giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。