Tài nguyên nhà thuốc

Trợ cấp cho các sản phẩm không cần kê toa (OTC, Over-the-Counter)

Các chương trình có quyền lợi này bao gồm một khoản tiền hàng quý để chi trả cho các mặt hàng chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần không cần kê toa

Danh Mục Thuốc Medicare

Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare và Medicare Advantage của chúng tôi bao gồm một danh sách các loại thuốc được đài thọ

Mạng lưới nhà thuốc

Tìm hiểu thêm về cách thức và địa điểm nhận thuốc theo toa của quý vị 

Kiểm tra giá toa thuốc của tôi

Cổng thông tin hội viên của quý vị bao gồm một công cụ mà quý vị có thể sử dụng để so sánh chi phí thuốc của mình với các lựa chọn hiện có khác

Quyết định bảo hiểm và các ngoại lệ

Yêu cầu bảo hiểm cho các loại thuốc theo toa cụ thể

Tìm hiểu cách thức

 

Chính sách chuyển đổi

Điều gì xảy ra với toa thuốc của quý vị khi quý vị ghi danh tham gia chương trình Medicare có quyền lợi toa thuốc?

Hiểu quy trình chuyển đổi thuốc của chúng tôi

 

Dịch vụ của Chương trình Quản lý Trị liệu bằng Dược phẩm 

Nhận trợ giúp về thuốc của quý vị, cải thiện kết quả và giảm nguy cơ gặp các tác dụng phụ

Nhận thêm thông tin

 

Dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ dược sĩ

Nhận trợ giúp quản lý thuốc của quý vị mà không phải trả thêm chi phí

Tìm hiểu thêm

 

Tài nguyên nhà thuốc Medicare 2023

Tìm thông tin về quyền lợi nhà thuốc 2023

MULTI-PLAN_23_388A_C 25072023
Trang được cập nhật lần cuối: 01/10/2023

*Bản miễn phí mà không cần phải ghi danh.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Bảo lưu mọi quyền.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California là một hội viên độc lập của Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Đối với các Chương trình Medicare Advantage của Blue Shield: Blue Shield of California là một chương trình HMO, HMO D-SNP, PPO và PDP có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với Chương trình Medicaid của tiểu bang California. Ghi danh vào Blue Shield of California phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 
 
Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhân dạng giới tính, xu hướng giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。