Các dịch vụ của Blue Shield

Tài liệu về Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage

Tất cả tài liệu về chương trình Medicare Advantage Blue Shield of California của quý vị, bao gồm mẫu ghi danh, danh sách kiểm tra ghi danh, thông báo đa ngôn ngữ và Xếp hạng Sao Medicare đều được liệt kê trên trang này.

Quý vị có thể sử dụng tài liệu chương trình để giúp quý vị hiểu chương trình của mình.

Chứng Từ Bảo Hiểm (EOC, Evidence of Coverage) mô tả chi tiết các quyền lợi chăm sóc sức khỏe được chương trình của quý vị chi trả.

Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB, Summary of Benefits) là một tài liệu đơn giản nêu rõ các quyền lợi và những gì được bảo hiểm cho sức khỏe của quý vị.

Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm (ANOC, Annual Notice of Changes) là bản tóm tắt mọi thay đổi về chi phí và phạm vi bảo hiểm của chương trình của quý vị, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 hàng năm.

Để biết thông tin về các hội viên cũng như quyền và trách nhiệm của Blue Shield of California khi hủy ghi danh, vui lòng tham khảo Chương 10 trong EOC của quý vị theo liên kết bên dưới.

Blue Shield 65 Plus (HMO)

Chứng từ Bảo hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, 1.5 MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 1.7 MB)
Tóm tắt Quyền lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 441 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 699 KB)
Thông báo thay đổi hàng năm: Tiếng Anh (PDF, 344 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 417 KB)
Biểu mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 324 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 317 KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Chứng từ Bảo hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, 1.4 MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 1.6 MB)
Tóm tắt Quyền lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 533 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 758 KB)
Thông báo thay đổi hàng năm: Tiếng Anh (PDF, 289 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 650 KB)
Biểu mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 324 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 317 KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Chứng từ Bảo hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, 1.4 MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 1.6 MB)
Tóm tắt Quyền lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 363 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 595 KB)
Thông báo thay đổi hàng năm: Tiếng Anh (PDF, 322 KB)  / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 621 KB)
Biểu mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 324 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 317 KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Chứng từ Bảo hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, 1.5 MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 1.7 MB)
Tóm tắt Quyền lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 561 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 790 KB)
Thông báo thay đổi hàng năm: Tiếng Anh (PDF, 291 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 365 KB)
Biểu mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 324 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 317 KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Chứng từ Bảo hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, 1.5 MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  1.7 MB)
Tóm tắt Quyền lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 706 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 686 KB)
Thông báo thay đổi hàng năm: Tiếng Anh (PDF, 250 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 348 KB)
Biểu mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 324 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 317 KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Chứng từ Bảo hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, 1.5 MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 1.6 MB)
Tóm tắt Quyền lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 122 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 171 KB)
Thông báo thay đổi hàng năm: Tiếng Anh (PDF, 288 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 329 KB)
Biểu mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 324 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 317 KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Chứng từ Bảo hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, 1.6 MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 1.7 MB)
Tóm tắt Quyền lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 138 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 663 KB)
Thông báo thay đổi hàng năm: Tiếng Anh (PDF, 343 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 622 KB)
Biểu mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 324 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 317 KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 


 

Chứng từ Bảo hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, 1.5 MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 1.7 MB)
Tóm tắt Quyền lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 736 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 660 KB)
Thông báo thay đổi hàng năm: Tiếng Anh (PDF, 336 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 573 KB)
Biểu mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 324 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 317 KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Blue Shield Inspire (HMO), Blue Shield Enhanced (HMO), và Blue Shield Select (PPO)

Chứng từ Bảo hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, 1.5 MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 1.7 MB)
Tóm tắt Quyền lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 830 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 912 KB)
Thông báo thay đổi hàng năm: Tiếng Anh (PDF, 294 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 391 KB)
Biểu mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 324 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 317 KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (DF 71 KB)
Biểu mẫu chứng thực AAA: Tiếng Anh (PDF, 78 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 77 KB)


 

Chứng từ Bảo hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, 1 MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 1.2 MB)
Tóm tắt Quyền lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 616 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 846 KB)
Thông báo thay đổi hàng năm: Tiếng Anh (PDF, 241 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 618 KB)
Biểu mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 324 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 317 KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)
Biểu mẫu chứng thực AAA: Tiếng Anh (PDF, 77 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 78 KB)


 

Chứng từ Bảo hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, 1.6 MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 1.7 MB)
Tóm tắt Quyền lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 765 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 698 KB)
Thông báo thay đổi hàng năm: Tiếng Anh (PDF, 241 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 323 KB)
Biểu mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 324 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 317 KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Chứng từ Bảo hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, 1.7 MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 1.7 MB)
Tóm tắt Quyền lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 122 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 167 KB)
Thông báo thay đổi hàng năm: Tiếng Anh (PDF, 234 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 216 KB)
Biểu mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 324 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 317 KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Chứng từ Bảo hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, 1.3 MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 1.7 MB) / Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 1.7 MB)
Tóm tắt Quyền lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 889 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 1,1 MB) / Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 887 MB)
Thông báo thay đổi hàng năm: Tiếng Anh (PDF, 251 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 328 KB) / Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 948 KB)
Biểu mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 298 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 317 KB) / Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 492 KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)  / Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 220 KB)
Biểu mẫu chứng thực AAA: Tiếng Anh (PDF, 77 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 78 KB) / Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF 129 KB)


 

Chứng từ Bảo hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, 1.5 MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 1.6 MB)
Tóm tắt Quyền lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 165 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 1,1 MB)
Thông báo thay đổi hàng năm: Tiếng Anh (PDF, 313 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 263 KB)
Biểu mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 298 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 317 KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO)

Chứng từ Bảo hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, 1.3 MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 1.5 MB)
Tóm tắt Quyền lợi (SOB): Tiếng Anh (119 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 507 KB)
Thông báo thay đổi hàng năm: Tiếng Anh (PDF, 498 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 429 KB)
Biểu mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 324 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 317 KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Chứng từ Bảo hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, 1.4 MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 1.5 MB)
Tóm tắt Quyền lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 592 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 699 KB)
Thông báo thay đổi hàng năm: Tiếng Anh (PDF, 453 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 708 KB)
Biểu mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 324 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 317 KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) và Blue Shield Inspire (HMO D-SNP)

Chứng từ Bảo hiểm (EOC):
Tiếng Anh (PDF, 1,5 MB)
Tiếng Tây Ban Nha  (PDF, 2 MB)  
Tiếng Ả Rập (PDF, 3 MB)
Tiếng Armenia (PDF, 3,2 MB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF, 2,1 MB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 2,1 MB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 3,1 MB)
Tiếng Khmer (PDF, 2,6 MB)
Hàn Quốc (PDF, 3,7 MB)
Tiếng Nga (PDF, 2,6 MB)
Tiếng Tagalog (PDF, 2,1 MB)
Tiếng Việt (PDF, 3 MB)

Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB):
Tiếng Anh (PDF, 476 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 678 KB)
Tiếng Ả Rập (PDF, 835, KB)
Tiếng Armenia (PDF, 901 KB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF, 768 KB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 719 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 808 KB)
Tiếng Campuchia (PDF, 736 KB)
Tiếng Hàn (PDF, 1 KB)
Tiếng Nga (PDF, 902 KB)
Tiếng Tagalog (PDF, 648 MB)
Tiếng Việt (PDF, 905 KB)

Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm: 
Tiếng Anh (PDF, 370 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 251 KB)
Tiếng Ả Rập (PDF, 573, KB)
Tiếng Armenia (PDF, 501 KB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF, 453 KB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 502 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 593 KB)
Tiếng Campuchia (PDF, 587 KB)
Tiếng Hàn (PDF, 537 KB)
Tiếng Nga (PDF, 434 KB)
Tiếng Tagalog (PDF, 337 MB)
Tiếng Việt (PDF, 509 KB)

Biểu mẫu ghi danh: 
Tiếng Anh (PDF, 290 KB)
Tiếng Tây Ban Nha  (PDF, 332 KB)  
Tiếng Ả Rập (PDF, 450, KB)
Tiếng Armenia (PDF, 355 KB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF, 399 KB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 470 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 477 KB)
Tiếng Campuchia (PDF, 374 KB)
Tiếng Hàn (PDF, 328 KB)
Tiếng Nga (PDF, 366 KB)
Tiếng Tagalog (PDF, 279 MB)
Tiếng Việt (PDF, 396 KB)

Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: 
Tiếng Anh (PDF, 69 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 69 KB) 
Tiếng Ả Rập (PDF, 287, KB)
Tiếng Armenia (PDF,  90 KB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF,  262 KB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 216 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 268 KB)
Tiếng Campuchia (PDF, 96 KB)
Tiếng Hàn (PDF,  196 KB)
Tiếng Nga (PDF, 271 KB)
Tiếng Tagalog (PDF,  141 MB)
Tiếng Việt (PDF,  218 KB)


Tóm tắt Kết quả Đánh giá Mô hình Chăm sóc: 
Tiếng Anh (PDF, 710 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 843 KB) 
Tiếng Ả Rập (PDF, 351, KB)
Tiếng Armenia (PDF,  292 KB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF,  362 KB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 509 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 387 KB)
Tiếng Campuchia (PDF, 467 KB)
Tiếng Hàn (PDF,  367 KB)
Tiếng Nga (PDF, 384 KB)
Tiếng Tagalog (PDF, 962 KB)
Tiếng Việt (PDF, 342 KB)


 

Chứng từ Bảo hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, 1.4 MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 1.6 MB)

Tóm tắt Quyền lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 250 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 825 KB)

Thông báo thay đổi hàng năm: Tiếng Anh (PDF, 706 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 768 KB)

Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: 

Tiếng Anh (PDF, 69 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 69 KB) 
Tiếng Ả Rập (PDF, 287, KB)
Tiếng Armenia (PDF,  90 KB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF,  262 KB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 216 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 268 KB)
Tiếng Campuchia (PDF, 96 KB)
Tiếng Hàn (PDF,  196 KB)
Tiếng Nga (PDF, 271 KB)
Tiếng Tagalog (PDF,  141 MB)
Tiếng Việt (PDF,  218 KB)

Tóm tắt Kết quả Đánh giá Mô hình Chăm sóc: 
Tiếng Anh (PDF, 710 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 843 KB) 
Tiếng Ả Rập (PDF, 351, KB)
Tiếng Armenia (PDF,  292 KB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF,  362 KB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 509 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 387 KB)
Tiếng Campuchia (PDF, 467 KB)
Tiếng Hàn (PDF,  367 KB)
Tiếng Nga (PDF, 384 KB)
Tiếng Tagalog (PDF, 962 KB)
Tiếng Việt (PDF, 342 KB)


 

Chứng từ Bảo hiểm (EOC):
Tiếng Anh (PDF,  1MB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 1,1 MB)

Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB): 
Tiếng Anh (PDF, 460 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 819 KB)

Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm: 
Tiếng Anh (PDF, 801 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 277 KB)

Biểu mẫu ghi danh: 
Tiếng Anh (PDF, 324 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 317 KB)

Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: 
Tiếng Anh (PDF, 69 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 69 KB)
Tiếng Ả Rập (PDF, 287, KB)
Tiếng Armenia (PDF,  90 KB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF,  262 KB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 216 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 268 KB)
Tiếng Campuchia (PDF, 96 KB)
Tiếng Hàn (PDF,  196 KB)
Tiếng Nga (PDF, 271 KB)
Tiếng Tagalog (PDF,  141 MB)
Tiếng Việt (PDF,  218 KB)

Tóm tắt Kết quả Đánh giá Mô hình Chăm sóc: 
Tiếng Anh (PDF, 710 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 843 KB) 
Tiếng Ả Rập (PDF, 351, KB)
Tiếng Armenia (PDF,  292 KB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF,  362 KB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 509 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 387 KB)
Tiếng Campuchia (PDF, 467 KB)
Tiếng Hàn (PDF,  367 KB)
Tiếng Nga (PDF, 384 KB)
Tiếng Tagalog (PDF, 962 KB)
Tiếng Việt (PDF, 342 KB)

Biểu mẫu chứng thực AAA: 
Tiếng Anh (PDF, 78 KB) 
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 77 KB)

Mẫu chứng nhận cửa hàng thực phẩm lành mạnh: 
Tiếng Anh (PDF, 75 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 79 KB)


 

Thông báo đa ngôn ngữ và không phân biệt đối xử và xếp hạng sao Blue Shield MA-PD

Thông báo đa ngôn ngữ về Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage của Blue Shield: 
Tiếng Anh (PDF, 1,1 MB)

Thông báo không phân biệt đối xử của Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage của Blue Shield: 
Tiếng Anh (PDF, 472 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 414 KB)

Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) and Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) Thông báo đa ngôn ngữ: 
Tiếng Anh (PDF, 1,1 MB)

Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – Thông báo hỗ trợ ngôn ngữ các quận Los Angeles và San Diego: 
Tiếng Anh (PDF, 1,27 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO), Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO), Blue Shield 65 Plus Choice Plan (HMO), Xếp hạng sao Medicare cho Blue Shield Inspire (HMO) và Blue Shield Enhanced (HMO)* 
Tiếng Anh (PDF, 112 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 152 KB)

Xếp hạng sao Medicare cho Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) và Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP)*

Tiếng Anh (PDF, 170 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 160 KB)
Tiếng Ả Rập (PDF, 161, KB)
Tiếng Armenia (PDF, 154 KB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF, 130 KB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 135 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 182 KB)
Tiếng Campuchia (PDF, 118 KB)
Tiếng Hàn (PDF, 118 KB)
Tiếng Nga (PDF, 167 KB)
Tiếng Tagalog (PDF, 94 MB)
Tiếng Việt (PDF, 187 KB) 

Xếp hạng Sao Medicare cho Blue Shield AdvantageOptiumum (HMO) và AdvantageOptiumum Plan 1 (HMO)* 
Tiếng Anh (PDF, 163 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 135 KB)

Xếp hạng Sao Medicare cho Blue Shield PPO* 
Tiếng Anh (PDF, 163 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 135 KB)
Tiếng Trung (PDF, 132 KB)

*Hàng năm, Medicare đánh giá các chương trình dựa trên hệ thống xếp hạng 5 sao.


 

Vui lòng tham khảo danh sách các trình duyệt tương thích của chúng tôi khi tải xuống hoặc xem tài liệu PDF.

Quý vị cũng có thể đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của mình và đi tới phần Quyền Lợi trên trang tổng quan của hội viên của quý vị.

Nếu quý vị muốn được trợ giúp để hiểu tài liệu của mình, vui lòng gọi:

  • Dịch vụ Khách hàng Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage của Blue Shield of California theo số (800) 776-4466 (TTY: 711), 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, bảy ngày một tuần.
  • Dịch vụ Khách hàng Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) và Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) tại (800) 452-4413 (TTY: 711), 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, bảy ngày một tuần.
  • Để được trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị, vui lòng xem lại Thông báo đa ngôn ngữ và Thông báo không phân biệt đối xử để tải xuống trên trang này.

Y0118_23_408A3_M Accepted 12102023
H2819_23_408A3_M Accepted 12102023

Trang được cập nhật lần cuối: 1/1/2024

*Bản miễn phí mà không cần phải ghi danh.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Bảo lưu mọi quyền.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California là một hội viên độc lập của Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Đối với các Chương trình Medicare Advantage của Blue Shield: Blue Shield of California là một chương trình HMO, HMO D-SNP, PPO và PDP có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với Chương trình Medicaid của tiểu bang California. Ghi danh vào Blue Shield of California phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 
 
Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhân dạng giới tính, xu hướng giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。