Các dịch vụ của Blue Shield

Tài liệu về Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage

Tất cả tài liệu về chương trình Medicare Advantage Blue Shield of California của quý vị, bao gồm mẫu ghi danh, danh sách kiểm tra ghi danh, thông báo đa ngôn ngữ và Xếp hạng Sao Medicare đều được liệt kê trên trang này.

Quý vị có thể sử dụng tài liệu chương trình để giúp quý vị hiểu chương trình của mình.

Chứng Từ Bảo Hiểm (EOC, Evidence of Coverage) mô tả chi tiết các quyền lợi chăm sóc sức khỏe được chương trình của quý vị chi trả.

Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB, Summary of Benefits) là một tài liệu đơn giản nêu rõ các quyền lợi và những gì được bảo hiểm cho sức khỏe của quý vị.

Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm (ANOC, Annual Notice of Changes) là bản tóm tắt mọi thay đổi về chi phí và phạm vi bảo hiểm của chương trình của quý vị, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 hàng năm.

Để biết thông tin về các hội viên cũng như quyền và trách nhiệm của Blue Shield of California khi hủy ghi danh, vui lòng tham khảo Chương 10 trong EOC của quý vị theo liên kết bên dưới.

Blue Shield 65 Plus (HMO)

Sắp ra mắt! Chứng Từ Bảo Hiểm (EOC) (EOC):
Tiếng Anh (PDF, X MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X MB)
Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 441 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm: Tiếng Anh (PDF, 322 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 339 KB)
Sắp ra mắt! Mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, X KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Sắp ra mắt! Chứng Từ Bảo Hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, X MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X MB)
Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 533 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm: Tiếng Anh (PDF, 298 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 334 KB)
Sắp ra mắt! Mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, X KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Sắp ra mắt! Chứng Từ Bảo Hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, X MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X MB)
Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 363 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm: Tiếng Anh (PDF, 334 KB)  / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 367 KB)
Sắp ra mắt! Mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, X KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Sắp ra mắt! Chứng Từ Bảo Hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, X MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X MB)
Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 561 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm: Tiếng Anh (PDF, 294 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 360 KB)
Sắp ra mắt! Mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, X KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Sắp ra mắt! Chứng Từ Bảo Hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, X MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF,  XMB)
Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 706 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm: Tiếng Anh (PDF, 383 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 362 KB)
Sắp ra mắt! Mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, X KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Sắp ra mắt! Chứng Cớ Bảo Hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, 1X MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, XMB)
Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 494 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm: Tiếng Anh (PDF, 303 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 343 KB)
Sắp ra mắt! Mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, X KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Sắp ra mắt! Chứng Từ Bảo Hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, X MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X MB)
Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 138 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm: Tiếng Anh (PDF, 329 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 362 KB)
Sắp ra mắt! Mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, X KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Danh sách kiểm tra trước khi đăng ký: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Sắp ra mắt! Chứng Từ Bảo Hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, X MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X MB)
Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 736 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm: Tiếng Anh (PDF, 322 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 347 KB)
Sắp ra mắt! Mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, X KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Blue Shield Inspire (HMO), Blue Shield Enhanced (HMO), và Blue Shield Select (PPO)

Sắp ra mắt! Chứng Cớ Bảo Hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, X MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X MB)
Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 830 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm: Tiếng Anh (PDF, 317 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 359 KB)
Sắp ra mắt! Mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, X KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)
Mẫu chứng thực AAA: Tiếng Anh (PDF, 78 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 77 KB)


 

Sắp ra mắt! Chứng Từ Bảo Hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, X MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X MB)
Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 616 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm: Tiếng Anh (PDF, 340 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 339 KB)
Sắp ra mắt! Mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, X KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)
Mẫu chứng thực AAA: Tiếng Anh (PDF, 77 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 78 KB)


 

Sắp ra mắt! Chứng Từ Bảo Hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, X MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X MB)
Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 765 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm: Tiếng Anh (PDF, 307 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 311 KB)
Sắp ra mắt! Mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, X KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Sắp ra mắt! Chứng Từ Bảo Hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, X MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, XMB)
Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 563 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm: Tiếng Anh (PDF, 322 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 311 KB)
Sắp ra mắt! Mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, X KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Danh sách kiểm tra trước khi đăng ký: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Sắp ra mắt! Chứng Cớ Bảo Hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, XMB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X MB)
Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 889 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm: Tiếng Anh (PDF, 314 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 344 KB)
Sắp ra mắt! Mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, X KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)
Mẫu chứng thực AAA: Tiếng Anh (PDF, 77 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 78 KB)


 

Sắp ra mắt! Chứng Từ Bảo Hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, X MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X MB)
Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 165 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm: Tiếng Anh (PDF, 273 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 371 KB)
Sắp ra mắt! Mẫu ghi danh: Tiếng Anh (PDF, X KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO)

Sắp ra mắt! Chứng Từ Bảo Hiểm (EOC): 
Tiếng Anh (PDF, X MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, XMB)
Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB): 
Tiếng Anh (119 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm: 
Tiếng Anh (PDF, 376 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 396 KB)
Sắp ra mắt! Mẫu ghi danh: 
Tiếng Anh (PDF, X KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: 
Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Sắp ra mắt! Chứng Từ Bảo Hiểm (EOC): Tiếng Anh (PDF, X MB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X MB)
Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB): Tiếng Anh (PDF, 592 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm: Tiếng Anh (PDF, 346 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 410 KB)
Sắp ra mắt! Mẫu ghi danh: English (PDF, X KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: Tiếng Anh (PDF, 160 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 71 KB)


 

Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) và Blue Shield Inspire (HMO D-SNP)

Sắp ra mắt! Chứng Từ Bảo Hiểm (EOC):
Tiếng Anh (PDF, X MB)
Tiếng Tây Ban Nha  (PDF, X MB)  
Tiếng Ả Rập (PDF, X MB)
Tiếng Armenia (PDF, X MB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF, X MB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, X MB)
Tiếng Ba Tư (PDF, X MB)
Tiếng Campuchia (PDF, X MB)
Tiếng Hàn (PDF, X MB)
Tiếng Nga (PDF, X MB)
Tiếng Tagalog (PDF, X MB)
Tiếng Việt (PDF, X MB)

Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB):
Tiếng Anh (PDF, 528 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X MB)
Tiếng Ả Rập (PDF, X MB)
Tiếng Armenia (PDF, X MB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF, X MB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, X MB)
Tiếng Ba Tư (PDF, X MB)
Tiếng Campuchia (PDF, X MB)
Tiếng Hàn (PDF, X MB)
Tiếng Nga (PDF, X MB)
Tiếng Tagalog (PDF, X MB)
Tiếng Việt (PDF, X MB)

Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm: 
Tiếng Anh (PDF, 370 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 302 KB)

Sắp ra mắt! Mẫu ghi danh: 
Tiếng Anh (PDF, X MB)
Tiếng Tây Ban Nha  (PDF, X MB  
Tiếng Ả Rập (PDF, X MB)
Tiếng Armenia (PDF, X MB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF, X MB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, X MB)
Tiếng Ba Tư (PDF, X MB)
Tiếng Campuchia (PDF, X MB)
Tiếng Hàn (PDF, X MB)
Tiếng Nga (PDF, X MB)
Tiếng Tagalog (PDF, X MB)
Tiếng Việt (PDF, X MB)

Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: 
Tiếng Anh (PDF, 69 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 69 KB) 
Tiếng Ả Rập (PDF, 287, KB)
Tiếng Armenia (PDF,  90 KB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF,  262 KB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 216 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 268 KB)
Tiếng Campuchia (PDF, 96 KB)
Tiếng Hàn (PDF,  196 KB)
Tiếng Nga (PDF, 271 KB)
Tiếng Tagalog (PDF,  141 MB)
Tiếng Việt (PDF,  218 KB)

Mô hình đánh giá kết quả chăm sóc: 
Tiếng Anh (PDF, 188 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 142 KB) 
Tiếng Ả Rập (PDF, 386, KB)
Tiếng Armenia (PDF,  375 KB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF,  393 KB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 469 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 423 KB)
Tiếng Campuchia (PDF, 387 KB)
Tiếng Hàn (PDF,  442 KB)
Tiếng Nga (PDF, 526 KB)
Tiếng Tagalog (PDF,  1 MB)
Tiếng Việt (PDF,  401 KB)


 

Sắp ra mắt! Chứng Từ Bảo Hiểm (EOC):
Tiếng Anh (PDF, X MB)
Tiếng Tây Ban Nha  (PDF, X MB  
Tiếng Ả Rập (PDF, X MB)
Tiếng Armenia (PDF, X MB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF, X MB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, X MB)
Tiếng Ba Tư (PDF, X MB)
Tiếng Campuchia (PDF, X MB)
Tiếng Hàn (PDF, X MB)
Tiếng Nga (PDF, X MB)
Tiếng Tagalog (PDF, X MB)
Tiếng Việt (PDF, X MB)

Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB):
Tiếng Anh (PDF, 528 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X MB)  
Tiếng Ả Rập (PDF, X MB)
Tiếng Armenia (PDF, X MB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF, X MB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, X MB)
Tiếng Ba Tư (PDF, X MB)
Tiếng Campuchia (PDF, X MB)
Tiếng Hàn (PDF, X MB)

Tiếng Nga (PDF, X MB)
Tiếng Tagalog (PDF, X MB)
Tiếng Việt (PDF, X MB)

Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm: 
Tiếng Anh (PDF, 352 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 414 KB) 

Sắp ra mắt! Mẫu ghi danh:
Tiếng Anh (PDF, X KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Tiếng Ả Rập (PDF, X KB)
Tiếng Armenia (PDF, X KB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF, X KB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, X KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, X KB)
Tiếng Campuchia (PDF, X KB)
Tiếng Hàn (PDF, X KB)  
Tiếng Nga (PDF, X KB)
Tiếng Tagalog (PDF, X KB)
Tiếng Việt (PDF, X KB)

Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: 
Tiếng Anh (PDF, 69 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 69 KB) 
Tiếng Ả Rập (PDF, 287, KB)
Tiếng Armenia (PDF,  90 KB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF,  262 KB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 216 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 268 KB)
Tiếng Campuchia (PDF, 96 KB)
Tiếng Hàn (PDF,  196 KB)
Tiếng Nga (PDF, 271 KB)
Tiếng Tagalog (PDF,  141 MB)
Tiếng Việt (PDF,  218 KB)

Mô hình đánh giá kết quả chăm sóc: 
Tiếng Anh (PDF, 188 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 142 KB) 
Tiếng Ả Rập (PDF, 386, KB)
Tiếng Armenia (PDF,  375 KB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF,  393 KB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 469 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 423 KB)
Tiếng Campuchia (PDF, 387 KB)
Tiếng Hàn (PDF,  442 KB)
Tiếng Nga (PDF, 526 KB)
Tiếng Tagalog (PDF,  1 MB)


 

Sắp ra mắt! Chứng Từ Bảo Hiểm (EOC):
Tiếng Anh (PDF,  X MB)
tiếng Tây Ban Nha (PDF, X MB)

Tóm Tắt Quyền Lợi (SOB): 
Tiếng Anh (PDF, 460 KB)
tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)

Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm: 
Tiếng Anh (PDF, 351 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 463 KB)

Sắp ra mắt! Mẫu ghi danh: 
Tiếng Anh (PDF, X KB)
tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)
Tiếng Ả Rập (PDF, X KB)
Tiếng Armenia (PDF, X KB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF, X KB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, X KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, X KB)
tiếng Khmer (PDF, X MB)
Hàn Quốc (PDF, X MB)
tiếng Nga (PDF, X MB)
Tiếng Tagalog (PDF, X MB)
Tiếng Việt (PDF, X MB)


Danh sách kiểm tra trước khi ghi danh: 
Tiếng Anh (PDF, 69 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 69 KB)
Tiếng Ả Rập (PDF, 287, KB)
Tiếng Armenia (PDF,  90 KB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF,  262 KB)
Tiếng Trung (Phồn Thể) (PDF, 216 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 268 KB)
Tiếng Campuchia (PDF, 96 KB)
Tiếng Hàn (PDF,  196 KB)
Tiếng Nga (PDF, 271 KB)
Tiếng Tagalog (PDF,  141 MB)
Tiếng Việt (PDF,  218 KB)

Mô hình đánh giá kết quả chăm sóc: 
Tiếng Anh (PDF, 188 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 142 KB) 
Tiếng Ả Rập (PDF, 386, KB)
Tiếng Armenia (PDF,  375 KB)
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF,  393 KB)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, 469 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 423 KB)
Tiếng Campuchia (PDF, 387 KB)
Tiếng Hàn (PDF,  442 KB)
Tiếng Nga (PDF, 526 KB)
Tiếng Tagalog (PDF,  1 MB)
Tiếng Việt (PDF,  401 KB)


Mẫu chứng thực AAA: 
Tiếng Anh (PDF, 78 KB) 
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 77 KB)

Mẫu chứng nhận cửa hàng thực phẩm lành mạnh: 
Tiếng Anh (PDF, 69 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 65 KB)


 

Thông báo đa ngôn ngữ và không phân biệt đối xử và xếp hạng sao Blue Shield MA-PD

Thông báo đa ngôn ngữ về Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage của Blue Shield bằng nhiều ngôn ngữ: 
Tiếng Anh (PDF, 1.1 MB)

Thông báo không phân biệt đối xử của Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage của Blue Shield: 
Tiếng Anh (PDF, 472 KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 414 KB)

Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) and Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) Thông báo đa ngôn ngữ: 
Tiếng Anh (PDF, X MB)

Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – Thông báo hỗ trợ ngôn ngữ các quận Los Angeles và San Diego: 
Tiếng Anh (PDF, 1,27 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO), Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO), Blue Shield 65 Plus Choice Plan (HMO),  Blue Shield Inspire (HMO), Blue Shield Enhanced (HMO), Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) và Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP)   Đánh giá sao Medicare* 
Tiếng Anh (PDF, 112 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 152 KB)
Tiếng Ả Rập (PDF, X)
Tiếng Armenia (PDF, X )
Tiếng Trung (Giản thể) (PDF, X)
Tiếng Trung (Phồn thể) (PDF, X)
Tiếng Ba Tư (PDF, X)
Tiếng Campuchia (PDF, X)
Tiếng Hàn (PDF, X)
Tiếng Nga (PDF, X)
Tiếng Tagalog (PDF, X)
Tiếng Việt (PDF, X) 

Xếp hạng Sao Medicare của Blue Shield AdvantageOptiumum Plan (HMO) và AdvantageOptiumum Plan 1 (HMO)* 
Tiếng Anh (PDF, X KB) / Tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)

Xếp hạng sao Medicare của Blue Shield PPO* 
Tiếng Anh (PDF, X KB) / tiếng Tây Ban Nha (PDF, X KB)

*Hàng năm, Medicare đánh giá các chương trình dựa trên hệ thống xếp hạng 5 sao.


 

Hãy tham khảo danh sách các trình duyệt tương thích của chúng tôi khi tải xuống hoặc xem tài liệu PDF.

Quý vị cũng có thể đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của mình và đi tới phần Quyền Lợi trên trang tổng quan của hội viên của quý vị.

Nếu quý vị muốn được trợ giúp để hiểu tài liệu của mình, vui lòng gọi:

  • Dịch vụ Khách hàng Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage của Blue Shield of California theo số (800) 776-4466 (TTY: 711), 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, bảy ngày một tuần.
  • Dịch vụ Khách hàng Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) và Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) tại (800) 452-4413 (TTY: 711), 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, bảy ngày một tuần.
  • Để được trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị, vui lòng xem lại Thông báo đa ngôn ngữ và Thông báo không phân biệt đối xử để tải xuống trên trang này.
  • contact image

    Các hội viên MA-PD và PDP hãy sử dụng danh sách kiểm tra Kỳ Ghi Danh Hàng Năm để quyết định xem chương trình của quý vị có đáp ứng được nhu cầu của quý vị trong năm tới hay không.

    Danh sách kiểm tra kỳ ghi danh hàng năm


Y0118_23_408A_M Đã được chấp nhận 19092023 

H2819_23_408A_M Đã được chấp nhận 19092023

Trang được cập nhật lần cuối: 01/10/2023

*Bản miễn phí mà không cần phải ghi danh.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Bảo lưu mọi quyền.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California là một hội viên độc lập của Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Đối với các Chương trình Medicare Advantage của Blue Shield: Blue Shield of California là một chương trình HMO, HMO D-SNP, PPO và PDP có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với Chương trình Medicaid của tiểu bang California. Ghi danh vào Blue Shield of California phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 
 
Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhân dạng giới tính, xu hướng giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。