Chính sách về tình trạng khẩn cấp và thảm họa của Medicare

Nhận dịch vụ chăm sóc trong trường hợp thảm họa hoặc trường hợp khẩn cấp cho các hội viên của Chương Trình Thuốc Theo Toa và Medicare Advantage

Khi dịch vụ chăm sóc sức khỏe bị gián đoạn do thảm họa hoặc trường hợp khẩn cấp, Blue Shield sẽ hành động vì lợi ích tốt nhất của quý vị. Chúng tôi sẽ đáp ứng nhanh chóng nhu cầu các hội viên. Chúng tôi cũng sẽ tuân theo tất cả các yêu cầu của Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS). Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi sẽ gửi thông tin cho các hội viên về cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng nhiều cách. Những chính sách này có thể bao gồm tiếp cận trực tiếp thông qua các cuộc gọi điện thoại, thư, email, trang web, cổng thông tin dành cho hội viên, v.v. Điều này sẽ phụ thuộc vào lựa chọn của hội viên và yêu cầu của CMS.

Một thảm họa sẽ được tuyên bố theo một trong những cách sau:

  • Tuyên bố của tổng thống về thảm họa hoặc khẩn cấp theo Đạo luật Khẩn cấp Quốc gia Stafford
  • Tuyên bố của bộ trưởng về tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng theo mục 319 của Đạo luật Dịch vụ Y tế Công
  • Tuyên bố của thống đốc bang hoặc vùng được bảo hộ

Khi một thảm họa hoặc trường hợp khẩn cấp được tuyên bố và việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc bị gián đoạn:

  • Blue Shield of California sẽ đài thọ các quyền lợi mà quý vị được các nhà cung cấp dịch vụ ngoài mạng lưới cung cấp.
  • Quý vị sẽ không cần giới thiệu hoặc cho phép trước.
  • Quý vị sẽ có mức chia sẻ chi phí tương tự như khi quyền lợi được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống.
  • Quý vị có thể mua bổ sung thêm thuốc sớm nếu cần.

Thảm họa, khi kết thúc, sẽ được công bố theo một trong các cách sau:

  • Nguồn đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với y tế công hoặc tình trạng thảm họa tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp.
  • Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp đối với y tế công hoặc tình trạng thảm họa.
  • Nếu ba mươi (30) ngày đã trôi qua kể từ khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với y tế công hoặc tình trạng thảm họa, và nguồn CMS ban đầu không xác định được ngày kết thúc, thì tình trạng thảm họa sẽ được coi là kết thúc.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ Dịch vụ Khách hàng của Blue Shield of California để biết chương trình cụ thể của quý vị:

Chương Trình Thuốc Theo Toa của Medicare Advantage  
Điện thoại: (800) 776-4466 (TTY: 711)- 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, bảy ngày một tuần
 

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt Kép
Điện thoại: (800) 452-4413 (TTY: 711)- 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, bảy ngày một tuần
 

Các Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare
Điện thoại: (888) 239-6469 (TTY: 711) - 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, bảy ngày một tuần

Y0118_23_565A1_C 08312023 
H2819_23_822E_C Accepted 12042023 
Trang Cập nhật lần cuối vào ngày 1/1/2024

*Bản miễn phí mà không cần phải ghi danh.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Bảo lưu mọi quyền.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California là một hội viên độc lập của Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Đối với các Chương trình Medicare Advantage của Blue Shield: Blue Shield of California là một chương trình HMO, HMO D-SNP, PPO và PDP có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với Chương trình Medicaid của tiểu bang California. Ghi danh vào Blue Shield of California phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 
 
Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhân dạng giới tính, xu hướng giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。