Các loại Chương trình Medicare

Cho dù quý vị mới hội đủ điều kiện hay chỉ đang khám phá các lựa chọn của mình, chúng tôi đều có chương trình Medicare dành cho quý vị. Gọi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm (800) 260-9607.

So sánh các loại chương trình

Các chương trình Medicare Advantage

Các Chương trình Medicare Advantage kết hợp Phần C và D để quý vị có thể thay thế Original Medicare để được bảo hiểm toàn diện mà thường không phải trả thêm phí.

Các chương trình Bổ sung Medicare

Chương trình Bổ sung Medicare (Medigap) đài thọ các khoản đồng trả, tiền đồng bảo hiểm, tiền khấu trừ và các chi phí khác không được Medicare đài thọ.

Các Chương trình Thuốc Theo toa Medicare

Thêm một chương trình thuốc theo toa độc lập (Phần D) để giúp chi trả tiền thuốc.

 

 


 
Original Medicare Chương trình Bổ sung Medicare Chương trình Thuốc Theo toa Medicare (Medicare Phần D) Medicare Advantage (Phần C & D)

Bệnh viện (Phần A)

 

Khám bác sĩ (Phần B)

 

Giảm thiểu chi phí y tế tự chi trả

   

Thuốc theo toa

   

Đến bất kỳ bác sĩ hoặc cơ sở nào ở Hoa Kỳ chấp nhận Medicare

   

Thị lực, nha khoa và thính giác1

     
 

Liên hệ với Sở An Sinh Xã Hội để ghi danh

Xem các chương trình

Xem các chương trình

Xem các chương trình


 

Tìm hiểu các chương trình Medicare trong khu vực của quý vị

Loading....

Nhận thêm thông tin

Kết nối với chúng tôi

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi về Medicare của quý vị. Hãy gọi cho cố vấn của Blue Shield Medicare theo số 800-260-9607 (TTY: 711) hoặc đặt lịch hẹn trực tuyến.

Đặt lịch hẹn

Tham gia một sự kiện của Medicare

Tham dự hội thảo trực tiếp hoặc trực tuyến miễn phí để tìm hiểu thêm về Medicare và được giải đáp các thắc mắc. 

Tìm một sự kiện

Tải xuống tập sách miễn phí*

Nhận một bản sao Hướng dẫn lộ trình đến với Medicare của quý vị để hiểu các lựa chọn bảo hiểm của quý vị. 

Nhận hướng dẫn của quý vị

1Các quyền lợi khác nhau tùy theo chương trình và quận.

Y0118_23_398B_M Đã được chấp nhận 19092023
H2819_23_398B_M Đã được chấp nhận 19092023
Trang được cập nhật lần cuối: 01/10/2023

*Bản miễn phí mà không cần phải ghi danh.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Bảo lưu mọi quyền.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California là một hội viên độc lập của Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Đối với các Chương trình Medicare Advantage của Blue Shield: Blue Shield of California là một chương trình HMO, HMO D-SNP, PPO và PDP có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với Chương trình Medicaid của tiểu bang California. Ghi danh vào Blue Shield of California phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 
 
Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhân dạng giới tính, xu hướng giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。