Quý vị có thể tải xuống và đọc mô tả đầy đủ về các quyền lợi của chương trình. Các quyền lợi này có trong Sổ tay Hội viên. Chúng tôi cũng gọi đây là Bằng chứng Bảo hiểm (EOC).

Trong phần này, quý vị cũng sẽ tìm thấy các tài liệu quan trọng khác của chương trình và thông tin về cách Blue Shield of California Promise Health Plan hỗ trợ các hội viên của mình.