Bảo hiểm dành cho quý vị.

Blue Shield Promise Medi-Cal

Tại Blue Shield of California Promise Health Plan, chúng tôi biết rằng chăm sóc sức khỏe không chỉ là thăm khám với bác sĩ. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp thêm dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ.

Chúng tôi cung cấp Medi-Cal ở các hạt Los Angeles và San Diego và có nhiều bác sĩ để lựa chọn. Medi-Cal là bảo hiểm sức khỏe miễn phí hoặc chi phí thấp dành cho người lớn và trẻ em đủ điều kiện.

Quý vị quan tâm đến việc nộp đơn đăng ký Medi-Cal hoặc tham gia Blue Shield Promise? Chúng tôi có thể giúp! Gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí (866) 820-6009 (TTY: 711) thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Chúng tôi hỗ trợ để quý vị có một cuộc sống tốt nhất.

 

Chúng tôi có thể giúp quý vị:

  • Tìm một bác sĩ hoặc theo dõi giấy giới thiệu để gặp một bác sĩ chuyên khoa
  • Lập lịch đến các cuộc hẹn y tế
  • Hiểu các thông báo về sức khỏe được gửi qua đường bưu điện
  • Kết nối quý vị với nhóm dịch vụ xã hội của chúng tôi để trợ giúp những việc như hỗ trợ về nhà ở, thực phẩm và hóa đơn tiện ích

Những điểm nổi bật của Blue Shield Promise

Thông dịch viên cho hơn 240 ngôn ngữ

Tiếp cận với nhiều bác sĩ, bệnh viện và trung tâm chăm sóc khẩn cấp

Đường Dây Tư Vấn Y Tá 24/7

Kế hoạch chăm sóc cá nhân cho quý vị với người quản lý chăm sóc

Đưa đón miễn phí đến các cuộc thăm khám

Chăm sóc tại nhà cho một số tình trạng nhất định

Ở Los Angeles, chúng tôi đã hợp tác với L.A. Care Health Plan để mở 14 Trung tâm Tài nguyên Cộng đồng L.A. Care và Blue Shield Promise.

Gọi để tìm hiểu thêm hoặc ghi danh theo số (866) 820-6009 (TTY: 711). Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Tái xác định

Tình trạng Medi-Cal của quý vị được xem xét hàng năm để đảm bảo quý vị và/hoặc các thành viên gia đình của quý vị vẫn đủ điều kiện - đây được gọi là Tái xác định hàng năm.

Nếu quý vị đã nhận được thông báo Tái xác định qua đường bưu điện hoặc địa chỉ hoặc thu nhập của quý vị đã thay đổi, hãy hành động ngay để tránh bị gián đoạn đài thọ y tế của quý vị. Blue Shield Promise sẵn sàng trợ giúp quý vị trong quy trình Tái xác định hoặc đăng ký lại bảo hiểm Medi-Cal nếu quý vị mất bảo hiểm.

  • Gọi cho chúng tôi theo số 855-636-5251 (TTY:711)
  • Quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với Sở Dịch Vụ Xã Hội của Quận (DPSS) tại địa phương của quý vị.
  • Nếu ở Los Angeles, hãy truy cập benefitscal.com hoặc truy cập Trung tâm Tài nguyên Cộng đồng L.A. Care và Blue Shield Promise
  • Nếu ở San Diego, hãy truy cập benefitscal.com
  • Tìm hiểu thêm về nguyên tắc và điều kiện thu nhập của Medi-Cal income guidelines
  • Tìm hiểu thêm về các yêu cầu của chương trình Medi-Cal

Đăng ký tham gia chương trình Medi-Cal?

Chúng tôi có thể giúp! Gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí (866) 820-6009 (TTY 711), Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 6 giờ chiều

Để biết thêm thông tin về các quyền lợi, hãy xem lại Chứng Cớ Bảo Hiểm (EOC) Medi-Cal của Blue Shield Promise[SE1] , còn được gọi là Cẩm Nang Hội Viên.

 

Đăng ký Medi-Cal?

Trang được cập nhật lần cuối: 6/29/2023

Medi_23_134_LS_IA060223

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.