Chúng tôi đặt dịch vụ chăm sóc cho quý vị lên hàng đầu.

Blue Shield Promise Medi-Cal

Medi-Cal là chương trình chăm sóc sức khỏe Medicaid của California cung cấp bảo hiểm y tế miễn phí hoặc chi phí thấp. Chương trình này dành cho những người đáp ứng các yêu cầu về thu nhập và sống trong tiểu bang. Các đối tượng này bao gồm người lớn, trẻ em, gia đình có trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan hiện đang phục vụ các hội viên Medi-Cal ở các Quận Los Angeles và San Diego. Chúng tôi ký hợp đồng với L.A. Care Health Plan và Sở Y tế. Nếu quý vị đang cư trú bên ngoài các quận này, hãy truy cập trang web Sở Y tế để xem thông tin bảo hiểm trong khu vực của quý vị.

Blue Shield of California Promise Health Plan cung cấp nhiều lựa chọn về bác sĩ Medi-Cal. Chúng tôi biết các hội viên của mình đến từ khắp nơi trên thế giới và thuộc mọi tầng lớp xã hội. Vì vậy, chúng tôi đào tạo và hỗ trợ tất cả các nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo các hội viên của mình nhận được dịch vụ tốt nhất.

Quý vị muốn tham gia? Chúng tôi có thể giúp! Gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí (866) 820-6009 [TTY: 711], Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều

Quyền lợi

Medi-Cal cung cấp các quyền lợi sức khỏe quan trọng cho người lớn và trẻ em. Đạo luật Chăm sóc Giá cả Phải chăng đảm bảo rằng tất cả các chương trình bảo hiểm y tế Medi-Cal đều cung cấp các quyền lợi sức khỏe thiết yếu.

Các quyền lợi Medi-Cal có thể bao gồm:

Dịch vụ chăm sóc y tế

 • Bác sĩ chăm sóc chính, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, thăm khám với bác sĩ chuyên khoa
 • Chủng ngừa
 • Dịch vụ bệnh viện và cấp cứu
 • Kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh
 • Dịch vụ xét nghiệm
 • Thuốc men
 • Vật lý trị liệu và liệu pháp vận động
 • Kiểm soát bệnh và tình trạng
   

Dịch vụ sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất kích thích

 • Các dịch vụ Sức khỏe Tâm thần dành cho Cá nhân, Gia đình và nhóm cho các tình trạng nhẹ/trung bình
 • Điều trị Sức khỏe Hành vi cho thanh niên dưới 21 tuổi
 • Tầm soát và tư vấn về lạm dụng chất kích thích
 • Quản lý dịch vụ chăm sóc cho các cấp độ chăm sóc sức khỏe tâm thần cao hơn
   

Chăm sóc nhãn khoa

 • Khám mắt định kỳ
 • Kính mắt hoặc kính áp tròng
   

Chăm sóc nha khoa

 • Các quyền lợi nha khoa dành cho các hội viên Medi-Cal đủ điều kiện thông qua chương trình Denti-Cal do Sở Y tế (DHCS) cung cấp.
   

Các dịch vụ và hỗ trợ chăm sóc dài hạn

 • Các dịch vụ tại cộng đồng dành cho người lớn
 • Các dịch vụ hỗ trợ tại nhà
 • Các dịch vụ đa mục đích dành cho người cao tuổi
 • Chăm sóc dài hạn
 • Vật tư y tế và thiết bị y tế lâu bền
   

Dịch vụ chuyên chở

 • Dịch vụ chuyên chở cấp cứu
 • Dịch vụ chuyên chở y tế không cấp cứu
 • Dịch vụ chuyên chở phi y tế

 

Để biết thông tin chi tiết về các quyền lợi, hãy xem lại Bằng chứng Bảo hiểm (EOC) Blue Shield Promise Medi-Cal, còn được gọi là Sổ tay Hội viên.

Chi phí cho Medi-Cal là bao nhiêu?

Medi-Cal của Blue Shield Promise Health Plan miễn phí cho những cư dân đáp ứng các yêu cầu về tình trạng hội đủ điều kiện.

 • Không phải đóng phí bảo hiểm
 • Không phải trả khoản đồng thanh toán
 • Không có chi phí tự trả
   

Để tìm hiểu thêm về bảo hiểm nha khoa, vui lòng truy cập trang web của Denti-Cal hoặc gọi cho họ theo số (800) 322-6384 (TTY: 711).

Tìm hiểu thêm về các quyền lợi sức khỏe thiết yếu

Đủ điều kiện để nhận Medi-Cal

Quý vị có thể xem Medi-Cal là một chương trình duy nhất mà quý vị có thể đủ điều kiện tham gia theo một số cách. Quý vị có thể đăng ký tham gia Medi-Cal bất kể giới tính, chủng tộc, tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, khuynh hướng tình dục, tình trạng hôn nhân, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc tình trạng cựu chiến binh.

Ai có thể đăng ký tham gia Medi-Cal và tham gia Blue Shield Promise Medi-Cal?

 • Những người cư trú trong khu vực dịch vụ của chúng tôi (Quận Los Angeles và San Diego)

 • Những người đáp ứng các hướng dẫn về thu nhập và/hoặc các yêu cầu khác của chương trình


Tìm hiểu thêm các hướng dẫn về thu nhập của Medi-Cal
Tìm hiểu thêm về các yêu cầu của chương trình Medi-Cal

Đăng ký tham gia chương trình Medi-Cal?

Chúng tôi có thể giúp! Gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí (866) 820-6009 (TTY 711), Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 6 giờ chiều

Quý vị cũng có thể đọc hướng dẫn đăng ký tham gia Medi-Cal từng bước của Blue Shield Promise Health Plan.

Sẵn sàng đăng ký tham gia chương trình Medi-Cal?

Lần cập nhật trang gần đây nhất: 27/05/2022

Medi_22_079_LS_052422

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.